Usługi - 93532-2020

25/02/2020    S39    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Balice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2020/S 039-093532

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 248-616810)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kpt. M. Medweckiego 1
Miejscowość: Balice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-083
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów
E-mail: zamowienia@krakowairport.pl
Tel.: +48 126393164
Faks: +48 124117977

Adresy internetowe:

Główny adres: www.krakowairport.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków – Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/05/19
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-616810

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

2. (...)

1) główny projektant / koordynator zespołu projektowego:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6);

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

3) projektant branży elektrycznej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

4) projektant branży sanitarnej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej* o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

5) projektant branży teletechnicznej:

(...)

. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w zakresie branży teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6 (w tym w szczególności wyposażonego w system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS),

Powinno być:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5000 m2, o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

2. (...)

1) główny projektant / koordynator zespołu projektowego:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku biurowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o stopniu skomplikowania zgodnym z Kategorią co najmniej 5;

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów Ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

3) projektant branży elektrycznej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

4) projektant branży sanitarnej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

5) projektant branży teletechnicznej:

(...)

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w zakresie branży teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej* o stopniu skomplikowania zgodnym z kategorią co najmniej 5* (w tym w szczególności wyposażonego w system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS),

VII.2)Inne dodatkowe informacje: