Varer - 93557-2020

Vis forkortet udgave

25/02/2020    S39

Danmark-København: Pas

2020/S 039-093557

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Maria Boesen
Mailadresse: mbo060@politi.dk
Telefon: +45 30623988

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264431&B=RIGSPOLITIET

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264431&B=RIGSPOLITIET

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: ASIATISK PLADS 2
By: København K
Postnummer: 1448

Officielt navn: Udlændingestyrelsen
CVR-nummer: 77 94 04 13
Postadresse: Ryesgade 53
By: København Ø
Postnummer: 2100

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Design, produktion og personalisering af pas
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 96
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over syv år: Rammeaftalen har en varighed på 84-96 måneder, grundet behov for en design- og implementeringsperioden, der går forud for produktions- og personaliseringsfasen.
Aftalen har en varighed på 84 måneder (7 år) fra produktions- og personaliseringsfasen træder i kraft. Dette er forventeligt 1.10.2021. Den forudgående design- og implementeringsperiode forventes at have en varighed på mellem 1-12 måneder og igangsættes umiddelbart efter aftaleindgåelse. I denne periode vil leverandøren kun skulle udføre aktiviteter, der relaterer sig til design- og implementering, og som derudover muliggør en sikker overgang til produktions- og personaliseringsfasen, hvorefter det egentlige træk på aftalen påbegyndes. Der henvises i øvrigt til punkt II.1.5)

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 250 000 000 og 450 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Rigspolitiet v. Nationalt Færdselscenter ønsker at indgå en rammeaftale om design, produktion og personalisering af alle danske pastyper, hvilket omfatter følgende syv (7) pastyper, der indeholder biometrisk data:
— dansk nationalitetspas,
— færøsk nationalitetspas,
— grønlandsk nationalitetspas,
— diplomatpas,
— tjenestepas,
— fremmedpas, og
— rejsedokument (konventionspas).
Dertil omfatter den udbudte aftale også design og produktion af provisoriske pas.
Aftalen omfatter:
— Design, produktion og personalisering af de 7 biometriske pastyper. I forbindelse med designet, skal leverandøren kunne designe passerien ud fra Rigspolitiets anvisninger. Det forventes, at samme serie af motiver skal gå igen i hver af de syv (7) pastyper, og at datasiden skal være fremstillet i polycarbonat eller lignende materiale. Der vil i aftalen bl.a. blive stillet krav til trykteknikker,
— Design, produktion og levering af provisoriske pas,
— Etablering af grænseflade til dataudveksling med det Centrale Pasregister og Udenrigsministeriets register, samt til Rigspolitiets leverandør af biometrisk data,
— Håndtering af fysiske stamkort for de pastyper hvor dette er relevant,
— Kvalitetskontrol ift. produktionen og personalisering, herunder bl.a. i relation til råpas, indgående- og udgående data, samt det personaliserede pas,
— Håndtering af fejl i alle dele af produktionskæden, herunder makulering af fejlbehæftede pas samt omproduktion med henblik på fremstilling af ikke-fejlbehæftede pas,
— Distribution og udlevering af færdigproducerede pas,
— Mulighed for haste- og ekspreslevering i Danmark af pas med leveringstider på hhv. 2 dage og 2 timer fra ordremodtagelse,
— Levering af produktionsstatistikker,
— Fremstilling af kuverter til fremsendelse af færdigproducerede pas til borgere, samt fremstilling af fysiske stamkort og adressekort,
— Distribution af fysiske stamkort, sikkerhedskuverter, plomber og adressekort mv,
— Service-desk hvor henvendelser fra relevante parter, herunder bl.a. Rigspolitiet, øvrige pasmyndigheder, og leverandøren af det Centrale Pasregister mv. besvares og håndteres. Besvarelse og håndtering vil i det daglige foregå på dansk. Henvendelser forventes primært at foregå telefonisk eller via e-mail,
— Videreudvikling, herunder eksempelvis ved behov for ændring i pas- og sikkerhedselementer eller i forbindelse med dataudveksling.
Udstedelse af pas sker efter ansøgning, som indgives via de kommunale borgerservicecentre, politiet på Grønland eller Færøerne, Udlændingestyrelsen (Udlændinge- og Integrationsministeriet) eller Udenrigsministeriet eller en af Udenrigsministeriets repræsentationer i udlandet.
Ansøgerens oplysninger, herunder foto og underskrift sendes for nuværende med post eller elektronisk til leverandøren. Fremsendelse af fysiske stamkort via post, sker hovedsageligt for pastyperne, der udstedes af politiet på Grønland eller Færøerne (primært grønlandske og færøske nationalitetspas), samt af Udlændingestyrelsen (fremmedpas og rejsedokumenter (konventionspas)).
I forbindelse med leverandørens opfyldelse af aftalen henvises der til den danske lovgivning på området, herunder lovbekendtgørelse nr. 76 af 19.1.2017 om pas til danske statsborgere m.v. (pasloven) samt bekendtgørelse nr. 1337 af 28.11.2013 om pas m.v. (pasbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til internationale og EU-retsakter på området, herunder rådets forordning nr. 2252/2004 af 13.12.2004 (seneste ændret ved forordning nr. 444/2009) om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, samt til ICAO (International Civil Aviation Organization) Doc.9303, Machine Readable Travel Document.
Aftalen indeholder en design- og etableringsfase, der igangsættes umiddelbart efter aftaleindgåelse og som efterfølges af en produktions- og personaliseringsfase, der forventes igangsat 1.10.2021. Forud for produktionsfasen forventes der afholdt en periode med testproduktion.
Rigspolitiet forventer, at leverandøren stiller det nødvendige produktionsudstyr til rådighed i rammeaftalens varighed.
Rigspolitiet forpligter sig til at aftage en minimums mængde af pas i de første fire (4) år efter produktions- og personaliseringsfasen er trådt i kraft. Forpligtelsen vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Eftersom biometriske pas er et identitetsdokument, stiller Rigspolitiet en række krav til sikkerheden i opgaveløsningen. Se yderligere i punkt III.1.4).
Aftalen vil give mulighed for, at Rigspolitiet kan beslutte, at leverandøren i forbindelse med ophør (uanset ophørsgrund og tidspunkt) skal fortsætte produktionen i en overgangsfase, så overgangen til en eventuel fremtidig leverandør sker sikkert.
Tidligere forbrug:
I perioden mellem 2015-2019 har Rigspolitiet årligt aftaget mellem 640 000-790 000 danske nationalitetspas, ca. 2 000 grønlandske nationalitetspas og ca. 700 færøske nationalitetspas. I denne periode har aftaget af det danske nationalitetspas på månedsbasis kunne variere fra ca. 26 000 til ca. 125 000.
Herudover blev der årligt i perioden mellem 2015-2019 gennemsnitligt aftaget ca. 2 300 diplomat- og tjenestepas, ca. 14 000 fremmedpas og ca. 6 300 rejsedokumenter (konventionspas).
I perioden mellem 2018-2019 er der leveret materiale til mellem 31 000-38 000 provisoriske pas.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

22451000 Pas, 22455000 Id-kort

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår, og for hvilke kontraktgenstande de foreslås
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 250 000 000 og 450 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 096 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Såfremt der laves forudbetaling skal der stilles uigenkaldelig anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab. De nærmere krav, samt eventuelle øvrige krav til sikkerhedsstillelse og garanti, vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af juni 2007 med efterfølgende ændringer, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere faktureringsvilkår og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Hvis opgaven tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Vedr. samfundsansvar: I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN‘s Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.
Vedr. cyber- og informationssikkerhed: Rammeaftalen stiller krav til cyber- og informationssikkerhed hos leverandøren samt evt. underleverandører. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
Vedr. sikkerhed: I forbindelse med leverandørens opfyldelse af aftalen henvises der til cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 (Sikkerhedscirkulæret). De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
I relation til punkt III.1.5): Rammeaftalen stiller krav om, at leverandøren og alle, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, herunder personale og underleverandører, i relation til rammeaftalens opfyldelse skal sikre, at disse sikkerhedsgodkendes til ”hemmeligt” (secret) eller højere i henhold til cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 (Sikkerhedscirkulæret). De nærmere vilkår herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.
Det skal bemærkes, at adgang til visse dele af udbudsmaterialet i udgangspunktet kræver sikkerhedsgodkendelse til hemmeligt (secret), jf. cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014 (Sikkerhedscirkulæret). Hvis de medarbejdere, som tilbudsgiver ønsker skal have adgang til de specifikke dokumenter, ikke allerede er sikkerhedsgodkendte, vil der blive foretaget et foreløbigt sikkerhedstjek af de ikke-sikkerhedsgodkendte medarbejdere. I den forbindelse kan det forventes at et af følgende dokumenter for medarbejdere, der skal have adgang til materialet, skal fremsendes til Rigspolitiet kort efter prækvalifikation:
1) samtykkeerklæring (for personer bosiddende i Danmark);
2) Security clearance (lig dansk politiattest) (for personer bosiddende uden for Danmark), eller
3) dokumentation for eksisterende sikkerhedsgodkendelse. De virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil modtage nærmere information herom.
Rammeaftalen stiller krav til den fysiske sikring hos leverandøren samt hos eventuelle underleverandører. De nærmere vilkår herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.
Vedr. persondata: Rammeaftalen stiller krav til opfyldelse af persondataretlige krav. Leverandøren vil i forbindelse med aftaleindgåelse blive pålagt at indgå en databehandleraftale.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved afgivelse af ansøgning til prækvalifikation, skal ansøger vedlægge en tro- og loveerklæring på:
1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 i forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF);
2) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 2, litra a) - e) og h) i forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), samt
3) i hvilket omfang denne har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren er etableret.
Ansøgere og tilbudsgivere som er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1 samt stk. 2 litra a) -e) og h) i forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.
Ansøgere og tilbudsgivere, som har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Rigspolitiet kan dog undlade at udelukke ansøgere og tilbudsgivere, hvis der inden aftaleindgåelse vil blive stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100 000 DKK, eller hvis der er indgået aftale om en afdragsordning, der er overholdt.
Rigspolitiet må ikke udelukke en ansøger og tilbudsgiver, som har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøger og tilbudsgiver er pålidelig. Rigspolitiet afgør hvilken dokumentation, der er tilstrækkelig for at ansøger og tilbudsgiver vurderes pålidelig på baggrund af de retningslinjer, som svarer til de retningslinjer, som fremgår af udbudslovens § 138, stk. 1-4 (Lov 1564 af 15.12.2015).
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger og erklæringer i nr. 1-3 ovenfor, jf. nærmere punkt VI.3).
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de efterspurgte oplysninger og erklæringer i nr. 1-3 ovenfor angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Hvis en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, gælder de samme udelukkelsesgrunde som for ansøgere og tilbudsgivere, jf. nr. 1-3 ovenfor. Enheder, som ansøgeren baserer sig på, jf. nærmere punkt VI.3, skal i ansøgningen afgive de samme oplysninger og erklæringer som ansøger selv, jf. nr. 1-3 ovenfor. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug herfor, jf. nærmere punkt VI.3.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal vedlægge følgende dokumentation for økonomiske nøgletal i sin anmodning:
— Erklæring om ansøgerens egenkapital for det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for egenkapital foreligger.
Tallene ovenfor bedes angives i samme valuta som i regnskabet. Rigspolitiet vil omregne tallene til DKK ud fra kursen på ansøgningsfristen, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt IV.3.4.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- søsterselskab eller underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. nærmere punkt VI.3, beregnes egenkapitalen som summen af ansøgerens og disse andre enheders egenkapital i de pågældende regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som summen af virksomhedernes egenkapital i de pågældende regnskabsår.
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger, jf. nærmere punkt VI.3).
Rigspolitiet kan på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere fremlægger nærmere dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøger skal have en egenkapital på mindst 50 000 000 DKK (eller beløb svarende til dette) i det seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgningen skal indeholde følgende:
En liste over de betydeligste lignende ydelser (referencer) i forhold til den udbudte rammeaftale, jf. punkt II.1.5), som ansøger har udført. Rigspolitiet ser gerne, at listen indeholder følgende oplysninger for hver reference:
— En klar og udførlig beskrivelse af ydelserne, herunder en specifik angivelse af om det vedrører levering af pas, nationalt identitetskort eller kørekort, materiale brugt til dataside(r), samt anvendte trykteknik(ker). Såfremt ydelsen vedrører levering af pas, ser Rigspolitiet også gerne angivelse af, om det er pas produceret i henhold til ICAO doc. 9303 samt hvilke pastype(r) leverancen inkluderer,
— Ansøgerens rolle(r) i forbindelse med ydelsernes udførelse, herunder bl.a. om leverancerne vedrører design, produktion og/eller personalisering,
— Tidspunktet for udførelsen,
— Mængde samt værdi af leverancen (angivet i stk. og beløb), herunder også gerne udspecificeret med højeste antal leveret delmængde på månedsbasis leveret som del af den specifikke leverance,
— Modtager af leverancen, hvis oplysningerne kan gives, herunder gerne modtagerland samt kontaktoplysninger for kontaktperson hos modtager.
Det bemærkes, at Rigspolitiet forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Listen må maksimalt indeholde fem (5) referencer, uanset om ansøger er én enhed, en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium) eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 5 referencer, vil Rigspolitiet kun tage de første 5 referencer på listen i betragtning.
Kun ydelser udført inden for de seneste fem (5) år vil indgå i vurderingen af, om det nedenfor nævnte minimumskrav til egnethed er opfyldt, samt hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere referencer, jf. punkt IV.1.2). De nævnte år/perioder beregnes fra ansøgningsfristen, jf. punkt IV.3.4).
Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som én reference. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot ”dags dato” til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.
Bemærk, at hvis den pågældende leverance er udført/udføres løbende (f.eks. i henhold til en uafsluttet kontrakt/rammeaftale), er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste 5 år, der indgår i vurderingen af leverancen.
Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste fem (5) år eller inden ansøgningsfristen, vil denne del således ikke indgå i vurderingen af leverancen. Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (fx i forhold til indhold, størrelse, værdi, mængde, omfang osv.) af en løbende leverance, der er udført inden for de seneste fem (5) år og inden ansøgningsfristen.
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger, jf. nærmere punkt VI.3).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Ansøgeren skal dokumentere erfaring med levering af pas produceret i henhold til ICAO (International Civil Aviation Organization) Doc. 9303. Machine Readable Travel Documents, til mindst 1 (ét) land inden for de seneste fem (5) år.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Rigspolitiet vil, såfremt der er flere end fem (5) kvalificerede ansøgere, udvælge de bedst egnede ansøgere på baggrund af referencer. Udvælgelsen af ansøgere sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer sammenlignet med den aftale/anskaffelse, der er beskrevet i punkt II.1.5 ovenfor. Vurderingen vil blive baseret på den referenceliste, som ansøgerne har fremsendt i henhold til punkt III.2.3). Hvis de fremsendte oplysninger er uklare, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.
Relevansvurderingen vil være en samlet vurdering af referencerne, men hvor der særligt lægges vægt på:
— dokumenteret erfaring med produktion og personalisering af pas/rejsedokumenter i henhold til ICAO (International Civil Aviation Organization) Doc. 9303. Machine Readable Travel Documents,
— dokumenteret erfaring med levering af pas til flere lande,
— dokumenteret erfaring med design af de angivne pastyper beskrevet i punkt II.1.5),
— dokumenteret erfaring med sammenlignelige mængder, herunder også månedlige leverancer af pas på mængder, der svarer til, eller er højere end, det historisk højeste månedlige forbrug af danske nationalitetspas angivet i punkt II.1.5),
— dokumenteret erfaring med levering af pas med datasider i polycarbonat eller lignende materiale,
— dokumenteret erfaring med levering af pas hvor der er anvendt trykteknik(ker) der anvendes i sikkerhedsdokumenter (eksempelvis kobbertryk og/eller regnbuetryk).
Der vil i mindre grad blive lagt vægt på erfaring med produktion, personalisering og levering af kørekort og nationale identitetskort, der inkluderer sikkerhedselementer.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2019/S 228-560961 af 26.11.2019

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
24.3.2020 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Et genudbud forventes for nuværende i 2026
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på følgende mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70208014. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikation og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive udsendt til de virksomheder (ansøgere), der opfordres til at afgive tilbud.

I relation til punkt I.4 bemærkes det, at rammeaftalen udbydes og indgås af Rigspolitiet, men at Udlændingestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet, samt Udenrigsministeriet skal kunne benytte aftalen, jf. nærmere punkt II.1.5).
I relation til punkt II.1.7), bemærkes det, at leverandøren i forbindelse med tilbudsafgivelse skal anføre de underleverandører som leverandøren forventer at benytte.
I relation til punkt II.2.1) bemærkes det, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for rammeaftalens fulde løbetid.
I relation til punkt II.3) og II.1.4) bemærkes det, at Rammeaftalen har en varighed på 84-96 måneder grundet behov for en forudgående design- og implementeringsperiode, der muliggør produktions- og personaliseringsfasen. Aftalens varighed er 84 måneder (7 år) fra produktions- og personaliseringsfasen træder i kraft. Dette er tidligst 1.10.2021, hvor Rigspolitiets eksisterende aftale udløber. Den forudgående design- og implementeringsperiode forventes at have en varighed på mellem 1-12 måneder og igangsættes umiddelbart efter aftaleindgåelse. Der vil i denne periode kun ske træk på aftalen, der relaterer sig til design- og implementeringsaktiviteter, der muliggør sikker overgang ved ikrafttrædelse af produktions- og personaliseringsfasen som forventes igangsat d. 1.10.2021.
I relation til punkt III.2.1), bemærkes det, at Rigspolitiet forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger fra ansøger. Det samme gælder i relation til enheder, som ansøger baserer sig på.
I relation til punkt III.2.2), III.2.3) og IV.1.2) bemærkes det, at ansøger kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i aftaleperioden. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til at afgive en sådan erklæring, jf. nærmere nedenfor. I relation til punkt III.2.2) skal det tillige bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalernes gennemførsel.
I relation til punkt IV.1.1) bemærkes det, at dette udbud gennemføres som et udbud med forhandling efter forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 26. De ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil modtage yderligere praktiske oplysninger om forhandlingsforløbet, herunder oplysninger om indgivelse af tilbud. Forhandlingerne kan føre til justeringer eller ændringer af udbudsmaterialet. Rigspolitiet forbeholder sig ret til at tildele aftalen på grundlag af det indledende tilbud.
I relation til punkt IV.1.2) bemærkes det, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation, hvis samme juridiske enhed er del af, eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt, at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Rigspolitiet forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.
I relation til punkt IV.1.3) bemærkes det, at Rigspolitiet under forhandlingsprocessen forbeholder sig retten til at shortliste, dvs. at reducere antallet af tilbudsgivere baseret på en evaluering af det indledende tilbud i overensstemmelse med tildelingskriterierne. Det bemærkes at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne inden deadline for det indledende tilbud, om shortlisting vil blive udført eller ej. Vær også opmærksom på, at shortlisting kan udføres før eller efter forhandlingsmøderne.
Eventuelle spørgsmål til anmodning om prækvalifikation skal stilles skriftligt via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1). Spørgsmål skal stilles senest den 10.3.2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at Rigspolitiet kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks (6) dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks (6) dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.
Ansøgning om deltagelse i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1). Ansøgninger kan ikke fremsendes pr. e-mail eller brev. Hvis en ansøgning indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.
Rigspolitiet har udarbejdet en ansøgningsskabelon, som ansøgerne opfordres til at gøre brug af ved ansøgningen. Skabelonen er til rådighed via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1).
Rigspolitiet forbeholder sig muligheden for at anmode ansøger om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter princippet i udbudslovens § 159, stk. 5.
Der kan opstå situationer, hvor en ansøger eller tilbudsgiver i løbet af udbudsprocessen ønsker at ændre sin sammensætning. Rigspolitiet vil i forbindelse med vurderingen af, om ændringerne i ansøgers eller tilbudsgivers sammensætning kan accepteres, anvende principperne i udbudsloven § 147 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).
Rigspolitiet forventer, at rammeaftalen indgås senest oktober 2020.
I relation til punkt IV.3.6) bemærkes det, at ansøgninger og tilbud skal afgives på dansk, men Rigspolitiet kan acceptere, at visse dokumenter i tilbuddet, f.eks. teknisk dokumentation, standardproduktbeskrivelser mv. i visse tilfælde kan leveres på engelsk. De nærmere retningslinjer herfor fremgår af udbudsmaterialet.
Vedr. vareprøver: Ansøger skal være indstillet på, at der under udbudsprocessen, forventes at skulle indleveres og fremlægges vareprøver, beskrivelser, eksempler og lignende på pas, sikkerhedselementer mv.
Rigspolitiet har vurderet, at der kan opnås økonomiske, administrative og sikkerhedsmæssige fordele ved ikke at opdele rammeaftalen i delaftaler.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne for at indgive klage er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer), jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 17.8.2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet med senere ændringer.
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.2.2020