Roboty budowlane - 93904-2020

26/02/2020    S40

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2020/S 040-093904

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Dzielnicy Targówek
Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-983
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Ciach
E-mail: przetargi@targowek.waw.pl
Tel.: +48 224438696

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umw.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.targowek.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie” w ramach inwestycji pn. ,,Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie

Numer referencyjny: P-8/20
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie”.

2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ składająca się z:

1) projektów wykonawczych obejmujących zagospodarowanie terenu: drogi, chodniki, instalacje zewnętrzne i przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku przy ul. Odrowąża – zwanego dalej ,,budynkiem”, ukształtowanie terenu,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 963 253.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie”.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą roboty zewnętrzne, tj. wykonanie:

1) dróg wewnętrznych (w tym pożarowych, miejsc postojowych) ze stałą organizacją ruchu i regulacją wysokościową istniejących studzienek rewizyjnych;

2) wjazdów do garaży, chodników wewnętrznych, w tym dojść do budynku w połączeniu z istniejącym chodnikiem przebiegającym wzdłuż ulicy Odrowąża;

3) zjazdów z drogi gminnej ulicy Pożarowej (sięgacz) na drogę wewnętrzną;

4) zewnętrznych instalacji sanitarnych:

a) przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,

b) przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku oraz zbiornika retencyjnego ZR2 prefabrykowanego o wym. 6,00 m x 4,5 m i wys. 1,12 m; pojemność 30 m3,

c) przyłącza kanalizacji ogólnospławnej z włączeniem do sieci zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy Odrowąża przebiegające pod jezdniami i torami tramwajowymi,

d) przyłącza wodociągowego z włączeniem do sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Odrowąża;

5) wycinki drzew i krzewów kolidujących z robotami, oczyszczenie obecnie 20-to letniego usychającego zagajnika świerkowego (ok. 30 szt. świerków o obwodzie pnia ok. 50 cm na wys. 1,30 m) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnej na usuniecie tych drzew i krzewów (wniosek o pozwolenie na usuniecie zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedłożony do podpisu Zamawiającemu);

6) ukształtowania terenu wraz z dowiezieniem niedoborów ziemi; Wykonawca sam określa odległość i ilość dowozu ziemi wraz z robotami przygotowawczymi (likwidacja kolizji, wywózka odpadów z utylizacją) i regulacją wysokościową istniejących studzienek rewizyjnych;

7) oświetlenia zewnętrznego terenu;

8) zabezpieczenia kabli Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wraz z aktualizacją uzgodnienia.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) roboty ziemne,

2) roboty drogowe, brukarskie,

3) roboty ciesielskie, betoniarsko-zbrojarskie,

4) roboty murarskie,

5) roboty sanitarne,

6) roboty elektryczne.

4. Zamawiający wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania robót ziemnych, drogowych, brukarskich, ciesielskich, betoniarsko-zbrojeniowych, sanitarnych, elektrycznych.

6. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 30 %. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SIWZ oraz w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umowy podstawowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 963 253.46 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie” w ramach inwestycji pn. ,,Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ma dostarczyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie” w ramach inwestycji pn. ,,Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie.

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— 1 zamówienia polegającego na budowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych (ścieżki, parkingi, drogi) wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie zewnętrzne, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych)

oraz

— 1 zamówienia polegającego na budowie sieci lub przyłącza wodno-kanalizacyjnego o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza realizacje ww. zamówień w ramach 1 umowy, jeżeli wartość brutto budowy dróg o nawierzchni z kostki betonowej w ciągach komunikacyjnych (ścieżki, parkingi, drogi) wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie zewnętrzne o wartość minimum 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz budowę sieci lub przyłącza wodno-kanalizacyjnego o wartość minimum 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

— jedną (1) osobę do sprawowania funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiednie wydane obywatelom innych państw, uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego,

— jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane obywatelom innych państw uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego,

— jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane obywatelom innych państw uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania ma dostarczyć:

1) wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2) dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

— inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/04/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, pol. 301, III piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostałam najwyżej oceniona ma dostarczyć: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oferta sporządzona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego i składa w postaci elektronicznej.

2. Ponadto do oferty należy dołączyć:

1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jeśli wniesione jest w innej formie innej niż pieniężnej,

2) formularz JEDZ stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania,

3) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie zakupowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020