Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 94237-2019

28/02/2019    S42    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Franţa-Paris: Servicii de rețea gestionate

2019/S 042-094237

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101
Cod poștal: 75345 Paris Cedex 07
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4535
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4535
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de rețea gestionate

Număr de referinţă: PROC/2019/02
II.1.2)Cod CPV principal
72410000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

ESMA are nevoie de o rețea locală, cu conexiune wireless și fixă, cu acces la internet, servicii asociate și de securitate, în octombrie 2019 la noul său sediu (5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANȚA).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72710000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR101
Locul principal de executare:

5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANȚA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ESMA are nevoie de următoarele servicii: LAN ca serviciu, Wi-Fi ca serviciu, acces la distanță ca serviciu, VPN ca serviciu, acces la Internet, servicii de conectivitate la Cloud, brokeraj Cloud Access Security, servicii de găzduire și complementare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

5 reînnoiri posibile, fiecare pentru o perioadă de 1 an.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

Contractul de închiriere pentru noile sedii ESMA va avea o perioadă de valabilitate până în 2028; prin urmare, durata maximă a contractului-cadru va fi de 10 ani, prima perioadă pentru 5 ani cu posibilele reînnoiri. Aceasta va atenua riscul unor posibile întreruperi de serviciu cauzate de schimbarea contractantului și riscul unor costuri suplimentare semnificative.

IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 01/04/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/04/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

103 rue de Grenelle, Paris 7, FRANȚA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții pot trimite un reprezentant la ședința de deschidere, cu toate acestea, ESMA trebuie notificată cu privire la participarea acestora cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea ședinței de deschidere. Pe durata ședinței de deschidere, se verifică numai integritatea fizică și punctualitatea livrării ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrunewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg

Adresă internet: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa

Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg

Adresă internet: http://www.curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/02/2019