Услуги - 94238-2019

28/02/2019    S42

Полша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на услуги по устен превод и експертни услуги в областта на културата

2019/S 042-094238

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Frontex
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Лице за контакт: Procurement Sector
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 22059500
Факс: +48 22059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.frontex.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4538
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Frontex
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Телефон: +48 22059500
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Факс: +48 22059501
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.frontex.europa.eu
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за предоставяне на услуги по устен превод и експертни услуги в областта на културата

Референтен номер: Frontex/OP/1417/2018/DT
II.1.2)Основен CPV код
79540000 Услуги по устни преводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е сключване на многостранен рамков договор за предоставяне на надеждни, гъвкави и висококачествени езикови услуги и експертни услуги в областта на културата в подкрепа на оперативните дейности на Frontex, както е описано в референтните условия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Очаква се, че изискваните езикови услуги ще се предоставят на различни места. За повече информация относно изпълнението на услугите вж. приложение II към референтните условия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е сключване на многостранен рамков договор за предоставяне на надеждни, гъвкави и висококачествени езикови услуги и експертни услуги в областта на културата в подкрепа на оперативните дейности на Frontex, както е описано в приложение II към референтните условия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/04/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/04/2019
Местно време: 11:00
Място:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Допуска се 1 представител на оферент с предварително уведомяване на Frontex относно неговото присъствие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxemburg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/02/2019