Bygge og anlæg - 94287-2019

28/02/2019    S42

Danmark-Brøndby: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 042-094287

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Jimmy Nielsen, Dines jørgensen & Co A/S
E-mail: jn@dj-co.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brondby.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise - Nybyggeri af Strandboligerne i Brøndby Kommune, handicapboliger med servicearealer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder - IA01
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektering og opførelse i totalentreprise af nyt botilbud med handicapboliger, fællesarealer og servicearealer. Boligerne udføres som almene boliger. Boligerne opføres som erstatningsboliger for eksisterende botilbud Lionslund på et grundstykke i Brøndby Strand.

Projektets omfang:

Nybyggeri udgøres af:

- Hovedbygning med 24 boliger og servicearealer, ca. 2 390 m2,

- Solistboliger med 14 boliger i 2 etager med kælder, ca. 1 800 m2,

- Grundstørrelse 10 300 m2.

Arbejder i terræn, herunder etablering af mindre skure samt støjskærm mod jernbane.

Projektet er underlagt lokalplan 335.

Projektet udføres med statsstøtte til almene boliger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Strandskolevej 138

2660 Brøndby Strand

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Der udbydes en totalentreprisekontrakt med en totalentreprenør, der skal bistå bygherre med projektering og opførelse af de nye handicapboliger (Strandboligerne) med tilhørende fællesarealer, servicearealer m.v.

- Det er bygherres forventning at byggeriet skal afleveres til bygherre ultimo marts 2021.

Totalentreprisekontrakten udbydes på baggrund af dispositionsforslag udarbejdet af bygherrerådgiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der lægges vægt på at sikre den bedst mulige konkurrence ved opgavens udførelse, og bygherre ønsker derfor et bredt felt af ansøgere. Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de egnede ansøgere ske på baggrund af en vurdering af de i del III.1.2 og del III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 egnede ansøgere, der vurderes:

1) at have de for opgaven mest relevante tilsvarende erfaringer set i forhold til den udbudte opgave og

2) ud fra ordregivers ønske om at skabe optimal konkurrence.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— ESPD, del IV, afsnit B "Samlet årsomsætning". Ansøger skal angive sin samlede omsætning for seneste offentliggjorte og godkendte regnskab,

— ESPD, del IV, afsnit B "Finansielle nøgletal". Ansøger skal angive følgende finansielle nøgletal fra seneste offentliggjorte og godkendte regnskab:

1) soliditetsgrad (Egenkapital/aktiver i alt * 100);

2) omsætningshastighed på debitorer (omsætning/debitorer);

3) omsætningshastighed på kreditorer (varekøb/kreditorer), og

4) likviditetsgrad (Omsætning/kortfristet gæld * 100).

— ESPD, del IV, afsnit B "Øvrige økonomiske og finansielle krav": Ansøger skal bekræfte, at der ikke er indtruffet væsentlige begivenheder i virksomheden efter aflæggelse af seneste regnskab, som kan påvirke ansøgers evne til at gennemføre nærværende opgave,

— ESPD, del IV, afsnit B "Øvrige økonomiske og finansielle krav": Ansøger skal bekræfte, at ansøger kan stille den for opgavens udførelse forudsatte garanti.

Yderligere oplysninger om ESPD og dokumentation fremgår af udbudsmaterialets "Prækvalifikationsbetingelser".

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et mindstekrav, at ansøgers nettoomsætning i seneste offentliggjorte regnskab er på min. 2 gange forventet samlet værdi af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5. Dvs. ansøgers samlede nettoomsætning i seneste offentliggjorte regnskab skal være på min 130 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit C "For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type": Ansøger skal fremsende en liste over tilsvarende bygge- og anlægsarbejder, der er udført inden for de seneste 5 år før ansøgningsfristens udløb ledsaget af attester for tilfredsstillende udførelse og resultat for de 2 betydeligste arbejder. Ansøgeren må samlet vedlægge maks. 5 referencer for tilsvarende opgaver.

For hver reference skal oplyses følgende:

1) projektnavn;

2) bygherre;

3) opgavens størrelse;

4) entrepriseform;

5) beskrivelse af ansøgers rolle og ydelser;

6) entreprisesum.

— ESPD, del IV, afsnit C "Antal ledende medarbejdere": Ansøger skal angive det årlige antal ledende medarbejdere for de seneste 3 år,

— ESPD, del IV, afsnit C "Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede": Ansøger skal angive det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede for de seneste 3 år,

— ESPD, del IV, afsnit C "Andel i underleverance": Ansøger skal oplyse, hvor stor en del af kontrakten ansøgeren agter at give til underentreprenør/underrådgiver/underleverandør.

Yderligere oplysninger om ESPD og dokumentation fremgår af udbudsmaterialets "Prækvalifikationsbetingelser"

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten vil være baseret på ABT 18 med bygherres tilføjelser, fravigelser og præciseringer. Yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det samlede udbudsmateriale vil senest samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse være offentligt tilgængeligt via www.rib-software.dk/udbudsportal TN637245 (tidligere byggeweb). Adgang til udbudsmaterialet sker ved log-in med egen firmaprofil. Hvis der er spørgsmål til anvendelsen af www.rib-software.dk kontaktes rib support på 35 24 52 50.

Ansøgning om prækvalifikation skal sendes via www.rib-software.dk inden den i del IV.2.3 anførte dato.

Ansøger skal udfylde og medsende ESPD ved ansøgning om prækvalifikation.

Hvis ansøger er et konsortium, skal der afgives ESPD for hver deltager i konsortiet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. moder- eller søsterselskab eller en underentreprenør/underrådgiver) angående økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk kapacitet, skal ansøger medsende ESPD også for den støttende enhed samt en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller den tekniske kapacitet. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet og bedes benyttet.

Oplysningerne afgivet i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder de anførte mindstekrav.Til verificering af de afgivne oplysninger skal de udvalgte tilbudsgivere efter prækvalifikationen fremlægge dokumentation i form af regnskaber, revisorerklæring, bankgaranti og serviceattest eller lignende dokumentation udstedt af relevante myndigheder.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD del III, hvor ansøgerne skal oplyse, hvorvidt de er omfattet af nogen af de nævnte bestemmelser.

For yderligere oplysninger om ESPD og dokumentation henvises til udbudsmaterialets "Prækvalifikationsbetingelser".

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bygherre har afsendt underretning til ansøgerne.

Klage over tildeling af totalentreprisekontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter at bygherren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at bygherren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette bygherre om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2019