Строителство - 94392-2019

28/02/2019    S42

България-Ружинци: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

2019/S 042-094392

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ружинци
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31
Град: с. Ружинци
код NUTS: BG311 Видин
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/90-основен-ремонт-на-част-от-път-vid-2161
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/90-основен-ремонт-на-част-от-път-vid-2161
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Основен ремонт на част от път VID 2161 (I-1, Ружинци – Белотинци) — Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000

II.1.2)Основен CPV код
45233000 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на СМР на общински път VID 2161, както следва: разкъртване на асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо; изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо; фрезоване на асфалтова настилка; изкърпване на асфалтова настилка с деб. 6—8 см; доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт (биндер), с дебелина 4 см; доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см; направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина; направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина; доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 456 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233000 Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

с.Черно поле, община Ружинци, област Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на обществената поръчка се състои в ремонт на част от общински път VID 2161 (I-1, Ружинци – Белотинци) — Черно поле – Буковец при изпълнение на следните видове СМР: разкъртване на асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС; изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС; фрезоване на асфалтова настилка; изкърпване на асфалтова настилка с деб. 6—8 см; доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт (биндер), с дебелина 4 см, съгласно Раздел 5500 от ТС; доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, съгласно Раздел 5600 от ТС; направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС; направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС; доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно Раздел 4200 от ТС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 456 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи втора група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи,през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълвачаст IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП.

При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: справка за оборота от строително-монтажни работи, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си или Копия на годишните финансови отчет за последните 3 (три) приключили финансови години или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ и застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Минималната застрахователна сума за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1ЗУТ е 200 000 BGN.

Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на съответната сключената застраховка „Професионална отговорност“, дейността, която е предмет на застраховане, както и номер и валидност на застраховката. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи, доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ и застраховка „Професионална отговорност в строителството“.

Забележка: когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи,през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка.

2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: строителни дейности от транспортната инфраструктура — изпълнение на СМР или СРР — изграждане/ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на настилки за движение на тежкотоварни автомобили и/или вертикална планировка, и/или пътища, и/или на улици III-та категория или по-висока. Забележка 1: строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа — Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.7.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от възложителя!

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа или на разрешението за ползване или на удостоверението за въвеждане в експлоатация), мястото на изпълнение, вида на изпълненото строителството и обекта на строителна интервенция и получател (публичен или частен субект).

2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти: технически ръководител — лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 3 години стаж по специалността и участие, като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; експерт по контрол на качеството — да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; Длъжностно лице по безопасност и здраве — да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката“ с предмета на настоящата обществена поръчка, следва да се разбира: строителни дейности от транспортната инфраструктура — изпълнение на СМР или СРР — изграждане/ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на настилки за движение на тежкотоварни автомобили и/или вертикална планировка, и/или пътища, и/или на улици III-та категория или по-висока. Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката и предостави и следната приложима информация: специалист/експерт (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в обекти/проекти, идентични или сходни с предмета на поръчката).

Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти: Технически ръководител — лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, да притежава професионален опит от минимум 3 години стаж по специалността и участие, като „Технически ръководител“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; Експерт по контрол на качеството — да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент и участие като „Експерт по контрол на качеството“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; Длъжностно лице по безопасност и здраве — да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ и участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 30 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Гаранция за авансово предоставените средства не се представя, ако в 7-дневен срок от подписване на договора изпълнителят писмено заяви пред възложителя, че не желае да бъде извършвано авансово плащане.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/04/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/04/2019
Местно време: 11:00
Място:

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31, обл. Видин.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Изисквания към участниците:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС.

2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. В случай че участникът е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, основанията се прилагат и за тях.

4. При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

5. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката те трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват.

6. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, по отношение на критериите, свързани с икономическото и/или финансово състояние, и/или техническите способности, и/или професионалната компетентност, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

7. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

8. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

9. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/02/2019