Varer - 94689-2019

28/02/2019    S42    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Odense: Beklædningsgenstande

2019/S 042-094689

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ambulance Syd
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Lille Tornbjerg Vej 30
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 520
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Djernæs Mogensen
E-mail: lmogensen@ambulancesyd.dk
Telefon: +45 24669286

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233059&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233059&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af uniformsdele

Sagsnr.: 19/8631
II.1.2)Hoved-CPV-kode
18300000 Beklædningsgenstande
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb af uniformsdele, herunder jakker, bukser, vest m.m. til reddere i Ambulance Syd.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18000000 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
18110000 Erhvervsbeklædning
18130000 Arbejdsbeklædning til specialformål
18200000 Ydertøj
18220000 Vejrfast beklædning
18221000 Vandtæt beklædning
18230000 Diverse ydertøj
18310000 Underbeklædning
18400000 Beklædningsartikler til specielle formål samt tilbehør
35113400 Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning
18222000 Virksomhedsbeklædning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af uniformer/uniformsdele til brug for reddere i Ambulance Syd. Leverandøren skal sikre tilstrækkelig levering af varrierende beklædningsgenstande, herunder jakker, bukser, veste, termojakker, fleecejakker, t-shirts m.m. i relation til den nødvendige beklædning for ambulancereddere og sygetransportreddere. Leverandøren skal desuden føre statistik over bestillinger af de omfattede beklædningsgenstande.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede årsomsætning, det vil sige nettoomsætning, i hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår. Tilbudsgiver skal tillige oplyse sin egenkapital for det senest disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for de seneste 2 disponible regnskabsår er minimum 2 500 000 DKK per år.

Det er desuden et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positiv.

Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapport: Godkendt årsrapport med revisionserklæring,

- Hvis nettoomsætning ikke fremgår af årsrapport: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendt årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af erhvervsmæssige uniformer. Mindst 1 reference skal vedrøre løbende levering af uniformer over en periode på minimum 2 år. Med løbende levering menes, at levering er sket efter faktiske bestillinger ad minimum 5 gange årligt. Mindst 1 anden reference skal desuden vedrøre levering af minimum 50 specialsyede uniformsedele. Tilbudsgiver skal fremsende navne på de virksomheder, som Tilbudsgiveren har leveret uniformer til, samt beskrive hvorledes leveringerne lever op til kravene. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår i henhold til udkast til kontrakt pkt. 8.3 og kontraktbilag 9.

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/09/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 17:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2019