Varer - 94728-2019

28/02/2019    S42    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Grindsted: Affaldssække og -poser af polyethylen

2019/S 042-094728

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Billund Kommune
29189765
Jorden rundt 1
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: Marianne Høyrup Persen
Telefon: +45 79727229
E-mail: mhp@billund.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100932266.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.billund.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100932266.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100932266.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Affaldssække af papir og køkkenposer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
19640000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet der vedrører levering af Affaldssække af papir og køkkenposer af papir til Billund Kommune til brug for indsamling af dagrenovation gennemføres som et offentligt udbud.

I Billund Kommune sorterer borgerne det daglige affald fra husholdningen i de 2 fraktioner madaffald og restaffald. Madaffald er for eksempel kød, frugt og grøntsager ("vådt affald"). Restaffald er alt det øvrige affald, f.eks. mælkekartoner, stanniol, engangsbleer og støvsugerposer.

Borgerne har et 2-delt affaldsstativ med papirsække til henholdsvis mad- og restaffald. Sækkene hentes hver 14. dag. Forår og efterår får borgerne udleveret 100 stk. 8 liters køkkenposer af papir til indendørs opsamling af madaffald. Til indendørs opsamling af restaffaldet må der bruges plastikposer, som borgerne selv køber.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet anslået på årsbasis til cirka 1 300 000 DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for Udbyder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der skal fremsendes vareprøver på alle de tilbudte produkter, som en del af det samlede tilbud. Vareprøverne skal være tydeligt markeret med de i tilbudslisten oplyste varenumre, så det er muligt for Udbyder at identificere de forskellige affaldssække.

Formålet med fremsendelse af vareprøver er, at Udbyder kan udføre tests på affaldssækkene i den daglige drift. Testen forventes at vare 2-3 uger. Kan sækkene ikke godkendes af Udbyder efter endt testperiode, vil tilbuddet blive erklæret for ikke-konditionsmæssigt.

Affaldssækkene til test må gerne variere i målene jf. kravspecifikationen afsnit 3.1.

Affaldssækkene skal derudover være teknisk identiske med de tilbudte produkter, herunder bl.a. papirkvaliteten samt limning. Undtaget herfra dog påtryk.

Ønsker vareprøver den 21.3.2019 til Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneders forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 12 måneders forlængelse.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142:

- Tilbudsgivers årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. Årsomsætningen skal være på minimum 3 000 000 DKK.

Hvis oplysninger om årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, som Udbyder har krævet, skal der angives en dato for, hvornår virksomheden er blevet etableret,

- Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Egenkapitalen skal være positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

Referencer. Fremsend 3 referencer over de betydeligste sammenlignelige opgaver der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner, kontraktperiode og kontraktstørrelse.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer Tilbudsgivers egnethed og evne til at løse opgaven.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/04/2019
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2019