Tjänster - 95214-2018

03/03/2018    S44    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Stöd för Europeiskt innovationspartnerskap om vatten

2018/S 044-095214

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3299
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd för Europeiskt innovationspartnerskap om vatten

Referensnummer: ENV.C.1/SER/2018/0003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommissionen avser att tilldela ett kontrakt för upprättande av ett nytt sekretariat för Europeiska innovationspartnerskapet om vatten. Syftet med sekretariatet för det Europeiska innovationspartnerskapet om vatten är att stödja Europeiska kommissionen under den operativa etappen av Europeiska innovationspartnerskapet om vatten. Det övergripande ansvaret för utarbetandet av Europeiska innovationspartnerskapet om vatten förblir Europeiska kommissionens, under vägledning av ledningsgruppen för Europeiska innovationspartnerskapet om vatten.

Typerna av verksamheterna kommer att variera och innefatta sekreteraruppgifter, kontakt med intressenter på olika nivåer, stöd till ledningsgruppen, utveckling och underhåll av befintliga verktyg hos Europeiska innovationspartnerskapet om vatten (såsom webbplatsen och en konferens om vatten) samt utvecklingsinitiativ i allmänhet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 380 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Öppen anbudsinfordran.

Enskilt tjänstekontrakt för 24 månader med en budget på 380 000 EUR.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 380 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Observera att detta tidigare har offentliggjorts i förhandsmeddelandet EUT s. 44 – 079856 av den 3.3.2017 med en benämning som skiljer sig något från den föreliggande: Sekretariatet vid det europeiska innovationspartnerskapet (European Innovation Partnership – EIP) 2018.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten (se punkterna 1.1 och 1.7 i förfrågningsunderlaget).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 044-079856
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/04/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/04/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels. Salle D.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts).

Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till env-tenders@ec.europa.eu

Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 134.1.e) i tillämpningsföreskrifterna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015 ska den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet, kunna använda det förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster (utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller arbeten som består i upprepning av liknande tjänster eller arbeten som tilldelats den ekonomiska aktören till vilken samma upphandlande myndighet har tilldelat ett ursprungligt kontrakt, under förutsättning att dessa tjänster eller arbeten överensstämmer med ett grundprojekt för vilket det ursprungliga kontraktet beviljades efter publiceringen av ett meddelande om upphandling, med förbehåll för villkoren i paragraf 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubriken I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du får anföra ett överklagande till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter beslutet om meddelandet om tilldelning.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/02/2018