В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 95217-2018

03/03/2018    S44

Бeлгия-Брюксел: Актуализиране на съдържанието относно потребителското и търговското право за раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“

2018/S 044-095217

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 020-040719)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: just-04-cft@ec.europa.eu
Телефон: +32 22981708
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Актуализиране на съдържанието относно потребителското и търговското право за раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“

Референтен номер: JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни - QB07 - QB05
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да се предоставят услуги на Комисията чрез постоянна актуализация на информацията, съдържаща се в раздела „Потребителско право“ на портала „e-Justice“.

Географският обхват на работата следва да покрие всички държави — членки на Европейския съюз.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/02/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 020-040719

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Вместо:
Дата: 06/03/2018
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 10/04/2018
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7
Вместо:
Дата: 08/03/2018
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 12/04/2018
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: