Υπηρεσίες - 95366-2017

15/03/2017    S52

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ABC IV)

2017/S 052-095366

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Ταχ. διεύθυνση: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: DIGIT Contracts Info Centre
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 229-60762
Φαξ: +32 229-57702

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών στο παράρτημα VI.3
Ταχ. διεύθυνση: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: DIGIT Contracts Info Centre
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 229-60762
Φαξ: +32 229-57702

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ABC IV).

Αριθμός αναφοράς: DIGIT/R3/PO/2016/019.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72200000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Εξασφάλιση υπηρεσιών παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών (έρευνα και παροχή συμβουλών)

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72316000 Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: FR421 Bas-Rhin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ για πρόσβαση σε τυποποιημένες (δημοσιεύσεις εκθέσεων) και εξατομικευμένες πληροφορίες (αναλυτές, πλαισίωση, ομαδική εργασία, εκδηλώσεις δικτύωσης, κ.λπ.) με στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα σε έναν οργανισμό ΤΠ. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Διοικητικές πιστώσεις της ΕΕ.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης (συγκριτική αξιολόγηση και αναθεώρηση της ποιότητας των παραδοτέων)

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72100000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής
72200000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72222100 Υπηρεσίες στρατηγικής αναθεώρησης συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών
72223000 Υπηρεσίες αναθεώρησης απαιτήσεων τεχνολογίας της πληροφορίας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: FR421 Bas-Rhin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι μια δομημένη διαδικασία σύγκρισης η οποία παρέχει μέτρηση των υπηρεσιών, υποδομών ΤΠ, προϊόντων και διαδικασιών ενός οργανισμού, ως προς τις βέλτιστες πρακτικές, τα πρότυπα πλαίσια ή ως προς τους ομοτίμους του. Οι υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ για συγκριτικές αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις της ποιότητας των παραδοτέων. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Διοικητικές πιστώσεις της ΕΕ.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες καθοδήγησης (παροχή καθοδήγησης και μελετών υψηλού επιπέδου)

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72221000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
72242000 Υπηρεσίες τυποποίησης σχεδιασμού
72300000 Υπηρεσίες δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κωδικός NUTS: FR421 Bas-Rhin
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι υπηρεσίες καθοδήγησης (καθοδήγηση και μελέτες υψηλού επιπέδου) πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ για προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες, μη τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με στρατηγικά ζητήματα υψηλού επιπέδου. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Διοικητικές πιστώσεις της ΕΕ.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 136-244005
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/05/2017
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/05/2017
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός αναδόχων είναι 3 για τις παρτίδες 1 και 2 αντιστοίχως και 4 για την παρτίδα 3. Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που διατίθεται στο τμήμα I.3.

Για την ενδεικτική εκτίμηση του όγκου των προς παροχή υπηρεσιών κατά τη συνολική διάρκεια των συμβάσεων-πλαίσιο για κάθε παρτίδα, βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο Τμήμα I.3

Η εν λόγω διαδικασία διαγωνισμού είναι διοργανική. Πέραν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις συμβάσεις-πλαίσιο που θα προκύψουν θα συμμετάσχουν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ (θεσμικά όργανα της ΕΕ) που αναγράφονται κατωτέρω. Για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που δεν συμμετέχουν και στις 3 παρτίδες, υπάρχει διευκρίνιση δίπλα από το όνομα του θεσμικού οργάνου:

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER),

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT),

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ),

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea),

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2,

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Δικαστήριο (ΔΕΕ),

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA),

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA),

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME),

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO),

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ),

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) — δεν συμμετέχει στην παρτίδα 1,

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA),

Κοινή επιχείρηση ECSEL,

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) — δεν συμμετέχει στην παρτίδα 2,

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) — δεν συμμετέχει στις παρτίδες 1 και 2,

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) — δεν συμμετέχει στις παρτίδες 1 και 2,

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ),

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή/Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΟΚΕ/ΕτΠ),

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA),

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA),

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) — δεν συμμετέχει στις παρτίδες 1 και 2,

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA),

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ),

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA),

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ),

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA),

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ),

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA),

Οργανισμός Εφοδιασμού Ευρατόμ,

Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA),

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF),

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO),

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (EU-OSHA),

Eurojust,

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Eυρωπόλ),

Κοινή επιχείρηση Fusion for Energy,

Κοινή επιχείρηση Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 (κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2),

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA),

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex),

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) — δεν συμμετέχει στην παρτίδα 2,

Κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2,

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) — δεν συμμετέχει στην παρτίδα 2,

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA),

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (κοινή επιχείρηση S2R) — δενσυμμετέχει στις παρτίδες 1 και 2,

Κοινή επιχείρηση SESAR,

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB),

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/03/2017