Usługi - 95366-2017

15/03/2017    S52

Belgia-Bruksela: Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ABC IV)

2017/S 052-095366

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Adres pocztowy: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Faks: +32 229-57702
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: zob. wykaz uczestniczących instytucji, agencji i organów w załączniku VI.3
Adres pocztowy: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Faks: +32 229-57702
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ABC IV)

Numer referencyjny: DIGIT/R3/PO/2016/019.
II.1.2)Główny kod CPV
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi doradztwa (badania i doradztwo)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72316000 Usługi analizy danych
79310000 Usługi badania rynku
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziby uczestniczących instytucji UE. Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi doradztwa mają zaspokoić zapotrzebowanie uczestniczących instytucji UE w zakresie dostępu do standardowych informacji (opublikowanych sprawozdań) oraz informacji profilowanych (analizy, coaching, praca zespołowa, wydarzenia związane z tworzeniem sieci kontaktów itp.) wpierających proces podejmowania decyzji na różnych szczeblach w strukturach IT. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: środki administracyjne UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi porównań wzorcowych (porównania wzorcowe i przegląd jakości dostaw)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72222100 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej
72223000 Usługi w zakresie wymogów technologii informacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziby uczestniczących instytucji UE. zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.4)Opis zamówienia:

Porównanie wzorcowe to usystematyzowany proces pomiaru usług, infrastruktury IT, produktów oraz procesów organizacji w odniesieniu do najlepszych praktyk, ustandaryzowanych ram lub podobnych organizacji. Usługi porównań wzorcowych mają zaspokoić zapotrzebowanie uczestniczących instytucji UE w tym zakresie oraz zapewnić przeglądy jakości dostaw. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: środki administracyjne UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi doradztwa (zaawansowane doradztwo i badania)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72224000 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
72242000 Usługi modelowania projektu
72300000 Usługi w zakresie danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziby uczestniczących instytucji UE. Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi doradztwa (zaawansowane doradztwo i badania) mają zaspokoić zapotrzebowanie uczestniczących instytucji UE na dostosowane do potrzeb, niestandardowe informacje dotyczące kwestii szczególnej wagi oraz kwestii strategicznych. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: środki administracyjne UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 136-244005
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przewidywana liczba wykonawców wynosi 3 w odniesieniu do części 1 i 2 oraz 4 w odniesieniu do części 3. Zob. witryna internetowa pod adresem podanym w pkt I.3.

Aby uzyskać informacje na temat szacowanego zakresu usług, jakie mają być świadczone w całym okresie obowiązywania umów ramowych w odniesieniu do każdej części, zob. witryna internetowa pod adresem podanym w pkt I.3.

Niniejsza procedura przetargowa ma charakter międzyinstytucjonalny. Oprócz Komisji Europejskiej stronami umów ramowych będą niżej wymienione instytucje, agencje i organy (instytucje UE). Przy nazwach instytucji UE, które nie uczestniczą w postępowaniu w zakresie wszystkich 3 części, wskazano części, w których te instytucje nie uczestniczą:

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER);

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT);

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop);

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL);

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea);

Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”;

Rada Unii Europejskiej;

Trybunał Sprawiedliwości (TSUE);

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA);

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME);

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO);

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA);

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA);

Europejski Bank Centralny (EBC);

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) – nie uczestniczy w części 1;

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA);

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL;

Europejska Agencja Obrony (EDA) – nie uczestniczy w części 2;

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – nie uczestniczy w częściach 1 i 2;

Europejska Agencja Środowiska (EEA) – nie uczestniczy w częściach 1 i 2;

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ);

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Komitet Regionów (EKES/KR);

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA);

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA);

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI);

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) – nie uczestniczy w częściach 1 i 2;

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);

Europejska Agencja Leków (EMA);

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA);

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA);

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich;

Parlament Europejski (PE);

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej;

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA);

Agencja Dostaw Euratomu;

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA);

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF);

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA);

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA);

Eurojust;

Europejski Urząd Policji (Europol);

Wspólne Przedsięwzięcie „Fusion for Energy”;

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (Wspólne Przedsięwzięcie FCH 2);

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA);

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);

Agencja Europejskiego GNSS (GSA) – nie uczestniczy w części 2;

Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2;

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) – nie uczestniczy w części 2;

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA);

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (Wspólne Przedsięwzięcie S2R) – nie uczestniczy w częściach 1 i 2;

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR;

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB).

Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2017