Tjänster - 95410-2019

28/02/2019    S42    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Nyneshämn: Hissinstallationer

2019/S 042-095410

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Nynäshamnsbostäder
Nationellt registreringsnummer: 556292-3747
Postadress: Box 257
Ort: Nyneshämn
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 149 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Anne-Christine Ehn
E-post: anne-christine.ehn@colligio.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nynasbo.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afflozkked&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afflozkked&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal ombyggnad hissar, Nynäshamnsbostäder

Referensnummer: 19/44
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45313100
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Arbetet omfattar ramavtal för ombyggnadsarbeten av hissar i fastigheterna Backluravägen 3-5 och 15-17, Nynäshamn. Serviceåtaganden sköts i separat ramavtal.

Grundförutsättningar för aktuella ombyggnadsobjekt framgår av teknisk rambeskrivning.

Beställaren kommer att avropa ombyggnadsarbeten kontinuerligt under ramavtalets löptid. Totalt ingår tolv (12) hissar i fastigheterna. Prissättning ska göras för en hiss i enlighet med teknisk beskrivning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42416100
45111300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arbetet omfattar ramavtal för ombyggnadsarbeten av hissar i fastigheterna Backluravägen 3-5 och 15-17, Nynäshamn. Serviceåtaganden sköts i separat ramavtal.

Grundförutsättningar för aktuella ombyggnadsobjekt framgår av teknisk rambeskrivning.

Beställaren kommer att avropa ombyggnadsarbeten kontinuerligt under ramavtalets löptid. Totalt ingår tolv (12) hissar i fastigheterna. Prissättning ska göras för en hiss i enlighet med teknisk beskrivning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/03/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/03/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätt
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/02/2019