Tjenesteydelser - 95436-2019

28/02/2019    S42    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Vejtransport

2019/S 042-095436

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
E-mail: jw0j@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100626521.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100626521.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100626521.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af transport af hjælpemidler - genudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker, via nærværende udbud, tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere, til lokalt placerede sygeplejedepoter samt monterings- og vejledningsopgaver vedr. hjælpemidler hos borgere, herunder opsætning og servicering af nødkaldeanlæg.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

Option:

- Ordregiver ønsker, som option, tilbud på ovennævnte ydelse i tidsrummet kl. 16:00 - 20:00 i weekender og på helligdage. Disse kørsler vil være identiske med kørsler i dagtimerne på hverdage og kan kræve enten en stor, lille eller en kombibil. Ordregiver ønsker én timepris for ydelsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker, via nærværende udbud, tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere, til lokalt placerede sygeplejedepoter samt monterings- og vejledningsopgaver vedr. hjælpemidler hos borgere, herunder opsætning og servicering af nødkaldeanlæg.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

Ydelsen består i 3 dele:

1) Transport af hjælpemidler mellem Hjælpemiddelcentret og borgers adresse primært mellem kl. 08:00 og kl. 16:00 på hverdage, der består af alm., akutte og øvrige kørsler, beskrevet i tilbudsskema 2;

2) Opsætning og servicering af nødkaldeanlæg;

3) Monterings- og vejledningsopgaver vedr. hjælpemidler hos borgere.

Alle chauffører skal kunne opsætte og nedtage nødkald, udskifte batterier etc.

Kørslen sker til og fra adresser i Københavns Kommune samt i et begrænser omfang til adresser i Region Hovedstaden.

Option:

- Ordregiver ønsker, som option, tilbud på ovennævnte ydelse i tidsrummet kl. 16:00 - 20:00 i weekender og på helligdage. Disse kørsler vil være identiske med kørsler i dagtimerne på hverdage og kan kræve enten en stor, lille eller en kombibil. Ordregiver ønsker én timepris for ydelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen med op til 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option: Ordregiver ønsker et tilbud på ydelsen i kontraktperionde, i tidsrummet kl. 16:00 til kl. 20:00, i weekender og på helligdage.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af en vognmandstilladelse og leve op til færdselsstyrelsens uddannelseskrav til varebilskørsel, eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Omsætning;

2) Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ad 1) Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK. Bemærk: Minimumskravet er alternativt, hvilket indebærer, at tilbudsgiver skal opfylde 1 af de 2 alternativer (men ikke nødvendigvis begge),

- Ad 2) Tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad i de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre mindst 10% eller tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre mindst 10%. Bemærk: Minimumskravet er alternativt, hvilket indebærer, at tilbudsgiver skal opfylde 1 af de 2 alternativer (men ikke nødvendigvis begge).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ad 1) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 20 000 tilsvarende kørsler inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Med "tilsvarende kørsler" forstås transportopgave(r) som involverer:

(i) kørsel til eller fra borgers hjem, og

(ii) borgerkontakt.

Med borgerkontakt (ii) forstås vejlednings- eller montageopgaver eller hjælp på borgeres opholdsadresse.

En kørsel kan kun betragtes som "tilsvarende kørsel", hvis den indeholder både (i) og (ii) som beskrevet herover.

Ansøger skal oplyse om referenceopgaver i ESPD'et. Ordregiver forventer, at beskrivelsen af referencerne indeholder:

1) Antal tilsvarende kørsler;

2) Beskrivelse af kørslernes indhold (se i og ii herover);

3) Tidspunkt for kørslens udførelse (Ordregiver kan alene tage referencen i betragtning, hvis den er inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.);

4) Kontaktoplysningen på den kunde som tilbudsgiver har leveret ydelsen for.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2019
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2 til 4 år.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2019