Leveringen - 95560-2020

26/02/2020    S40

Polen-Jelenia Góra: Bussen voor openbaar vervoer

2020/S 040-095560

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Postadres: ul. Wolności 145
Plaats: Jelenia Góra
NUTS-code: PL515 Jeleniogórski
Postcode: 58-500
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Mazurek-Zamkutowicz
E-mail: zampub@mzk.jgora.pl
Telefoon: +48 757648736
Fax: +48 757648684

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzk.jgora.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.mzk.jgora.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa używanych autobusów komunikacji miejskiej

Referentienummer: PN/2/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch (2) używanych autobusów klasy Maxi, bezwypadkowych, sprawnych technicznie, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe 2 objęte zamówieniem gwarantowanym.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 468 460.87 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400 Bussen met verlaagde vloer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL515 Jeleniogórski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch (2) używanych autobusów klasy Maxi, bezwypadkowych, sprawnych technicznie, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Oferowane autobusy z niską podłogą i wejściem bezstopniowym, muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe 2 objęte zamówieniem gwarantowanym.

3. Oferowane autobusy muszą być 1 marki i w 1 typie – identyczne pod względem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia (dotyczy to również autobusu objętego prawem opcji).

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 3 miesięcy gwarancji na dostarczone autobusy.

5. Szczegółowy opis zamówienia zawiera część II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

6. Przeniesienie własności przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze odrębnej umowy leasingowej (leasing finansowy) na podmiot finansujący Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 468 460.87 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji zakupu jednego (1) dodatkowego autobusu o takich samych parametrach i wyposażeniu co pozostałe 2 objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Podmiotem uprawnionym do wykonania opcji jest Zamawiający, wystawiającym opcję jest Wykonawca.

3. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją).

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w maksymalnym terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa.

7. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Termin realizacji dostawy ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą, przy czym nie może być dłuższy niż wskazany w pkt IV SIWZ.

8. Od momentu otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 1 autobusu o takich samych parametrach i właściwościach, jak pozostałe 2 autobusy objęte zamówieniem gwarantowanym.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

Uwaga: zdolność kredytowa nie może być warunkowa, np. warunkowana wygraniem przez Wykonawcę niniejszego postępowania;

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających na dostawie co najmniej 1 używanego autobusu niskopodłogowego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania dostaw, dołączył dokumenty potwierdzające ten fakt – wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 4 i dokumenty potwierdzające (np. referencje).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, jeśli zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp.

3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

4. Celem wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych niniejszą SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia JEDZ, a Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt VII.C SIWZ.

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty określone w pkt X.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert). Wadium może być wniesione w 1 lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto 96 1160 2202 0000 0001 4808 2380 Bank Millennium SA o/Jelenia Góra, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Dostawa używanych autobusów”. Wadium w innej formie niż pieniądz należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Przeniesienie własności przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze odrębnej umowy leasingowej (leasing finansowy) na podmiot finansujący Zamawiającego. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN).

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający przewidział możliwość zmiany zawartej umowy w postaci jednoznacznych postanowień, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/03/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/03/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, POLSKA, sala konferencyjna przy sekretariacie (II piętro). Otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2020