Dienstleistungen - 95886-2022

22/02/2022    S37

Rumänien-București: Archivierung

2022/S 037-095886

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Nationale Identifikationsnummer: 16973795
Postanschrift: Strada: Plevnei, nr. 141 B
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060011
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela IONIȚĂ, Bogdan MIHAI
E-Mail: marcel.dita@csm1909.ro
Telefon: +40 0213116953
Fax: +40 0213116953
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.csm1909.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100137235
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: CONFORM LEGII NR. 303/200
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de arhivare

Referenznummer der Bekanntmachung: 16973795_2020_PAAPD1152644
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79995100 Archivierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

SERVICII DE ARHIVARE , în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii organizaţionale şi administrative a Consiliului Superior al Magistraturii”Cod SIPOCA/MySMIS nr. 760/135225) conform caietului de sarcini

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 000 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72252000 Datenarchivierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucureşti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Punctaj pentru calitatea serviciilor / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

“Consolidarea capacităţii organizaţionale şi administrative a Consiliului Superior al Magistraturii” Cod SIPOCA/MySMIS nr. 760/135225)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr. 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile şi completările ulteriore.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

-câte o declaraţie pe proprie răspundere din partea ofertantului/terţ/subcontractant că nu se află în situaţiile prevăzute la art.164.165,167 din Legea nr.98/2016;

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării doar pentru sediul principal, pentru sediile secundare/punctele de lucru, ofertanții vor depune o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Aceste documente se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţa nr. 2

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Această declaraţie se va depune odată cu DUAE.

Din partea autorităţii contractante, persoanele cu funcţii de decizie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sunt: Preşedinte CSM Judecător Bogdan MATEESCU; Vicepreşedinte CSM Procuror Nicolae Andrei SOLOMON, Secretar general judecător Eduard Cristian CIOBOTARU; Manager de proiect - judecător Anamaria Laura DINESCU, director Direcția Legislație, Documentare și Contencios; Responsabil financiar – Mădălina DUMITRESCU, consilier superior, Direcția Economică și Administrativ; Responsabil achiziţii publice – Bogdan MIHAI, consilier, Biroul Achiziții Publice și Protocol; Asistent manager de proiect – Mariana DINCĂ; Responsabil coordonare implementare - judecător Ileana POPA, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe; Responsabil implementare 1 - judecător Anamaria TRANCĂ, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe; Responsabil implementare 2 – Judecător Cosmin STEREA-GROSSU, Şef serviciu Serviciul informatică şi statistică judiciară; Responsabil implementare 3 - Diana Andreea CALIȚOIU, consilier superior, Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe; Responsabil arhivare –Crina ION, consilier Direcția Legislație, Documentare și Contencios; Responsabil coordonator arhivare, Graţiela STĂNESCU personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Şef Birou, Biroul Relaţii cu Publicul, Serviciul Relaţii cu Publicul, Registratură, Secretariat şi Arhivă; Responsabil IT –Viorel STĂNESCU, consilier, Biroul Informatică; Alexandru CĂLUIAN consilier, Biroul Informatică; Responsabil monitorizare Aurelia PĂLĂNGEANU, consilier superior, Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe; Responsabil raportare Maria PETRE, consilier superior, Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Proiecte; Expert achiziţii publice – Gabriela IONIŢĂ, consilier, Biroul Achiziții Publice şi Protocol; Expert financiar 1 –Dorina MÂNDRU, consilier superior, Direcția Economică și Administrativ; Expert financiar 2 - Zoica FLOREA IOSIF, consilier superior, Direcția Economic și Administrativ; Responsabil juridic – Judecător Constantina PĂUN, Direcția Legislație, Documentare și Contencios; Cătălina CONSTANTIN Consilier DEA, CSM; Roxana Daniela MODORAN - Consilier DEA, CSM, Livia SCRIECIU, Şef Biroul achiziții publice si protocol;

Cerința nr. 1- Forma de înregistrare

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerința nr.2 - Calificarea educaţională şi profesională

Operatorii economici vor face dovada că funcţionează în baza autorizaţiei de funcţionare pentru prestarea serviciului arhivistic conform art.II alin(1) din Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, coroborat cu art. 8-19 din Ordinul MAI nr. 137/2013 și potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 16/1996.

Modalitatea de îndeplinire: depuneti autorizaţia de functionare. Această autorizatie se va depune odată cu DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerinţa 1.Subcontractarea/susținerea terțului.Se vor completa info.privind subcontractanții/terţii susţinători.Ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților şi datele de contact ale acestora, partea/ părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanti, procentul la care se ridică partea/ părţile respective, precum şi acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Autoritatea contractantă va verifica existenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractantii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului, o singură dată, să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se afla în această situaţie. Noii subcontractanti au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.Operatorul economic are dreptul, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Cerinţa 2.Asocierea.În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.Informații privind asociații. În cazul Asocierii, se vor completa Informații privind asocierea” si va fi avizat de fiecare membru al asocierii. Se vor depune și următoarele documente: a) Acord de asociere semnat şi ştampilat de către toți asociații, în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă şi solidara pentru îndeplinirea contractului, iar liderul asociației este împuternicit să acționeze în numele tuturor asociaților. Înțelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea ca toți asociații sunt obligați să reamâna în asociere pe întreaga durată a contractului.b) O declarație semnată şi ştampilată de toți asociații, prin care se obliga ca în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorității Contractante înainte de data semnării contractului.c) Fiecare asociat va completa declarația DUAE.Cerința 3.Operatorii economici vor face dovada că în ultimii trei ani calculaţi pană la data limită de depunere a ofertelor au prestat servicii similare. Prin servicii similare in raport cu cele care fac obiectul contractului se considera servicii de arhivare fizică, electronică, întocmirea Nomenclatorului arhivistic, servicii de selecţionare şi distrugere a documentelor cu termen de păstrare expirat.În acest sens, vor prezenta o listă a principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani din care să rezulte că au fost prestate servicii în valoare cumulată de minim 2.000.000,00 lei, fără TVA la nivelul a minim 1 contract sau maxim 3 contracte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerinţa 1.Se va completa DUAE de către fiecare subcontractant/terţ susţinător în parte.Acordul de subcontractare/angajamentul ferm de susţinere se va depune odată cu DUAE.Odată cu angajamentul de susținere, ataşat DUAE, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Cerinţa 2.Se va completa DUAE de către fiecare asociat în parte iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de ofertantul clasat pe primul lor în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Acordul de asociere se va depune odată cu DUAE.Cerința 3.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele prestate în trecut.Documentele justificative care rezultă din îndeplinirea celor declarate în DUAE sunt certificate/documente cuprinzând date şi beneficiari publici sau privaţi cum ar fi numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul contractului, valoarea fără TVA, beneficiarul, facturi, procese – verbale de recepţie, recomandări, etcAsociatul/asociații nominalizați vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate ce descriu nivelul lor de experienţă similară cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul contractului, valoarea fără TVA, beneficiarul, facturi, procese–verbale de recepţie, recomandări, etc Documentele justificative vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/03/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Până la data și ora limită de depunere a ofertelor, operatorul economic va depune în SICAP:

1. Oferta (propunerea tehnică şi propunerea financiară)

2. DUAE

3. Instumentul de garantare care trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate/viramentul bancar/documentul emis de o societate de asigurări

4. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016

5. Acordul de asociere semnat de toti membrii asocierii

6. Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire

7. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei

8. Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere;

9. Scrisoarea de Ofertă

10. Solicitările de clarificări

11. Graficul de prestare

12. Proiectul de contract însuşit - Clauzele contractuale obligatorii vor trebui să aibă menţiunea “Am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale prevăzute în Documentaţia de Atribuire şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul de achiziţie publica în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire şi cu necesităţile autorităţii contractante”. Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula în scris, sub formă de clarificări, până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în SEAP la secţiunea Solicitari de Clarificare/Intrebari/Comunicari

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original.

În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.

Toate documentele de la punctele 1-12 se vor depune numai prin mijloace electronice, în SEAP.Toate aceste documente se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale. Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă în S.E.A.P., numai în format electronic si numai până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul anunțului de participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere, ori cele care nu fac dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse.

Nu se acceptă oferte si/sau documente nesemnate cu semnătură electronică extinsă validă a semnatarului ofertei, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnării ofertei, în conformitate cu prevederile legale referitoare la semnătură electronică. Operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că lipsa criptării prețului ofert... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii 101/2016,orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al AC,care încalcă legile privind achizițiile publice,poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul AC considerat nelegal:

i.fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

ii.fie pe cale judiciară la instanța de judecată

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Superior al Magistraturii
Postanschrift: Calea Plevnei, nr.141
Ort: Bucuresti
Land: Rumänien
E-Mail: violanda.vartolomei@csm1909.ro
Telefon: +40 213116953
Internet-Adresse: www.csm1909.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/02/2022