Tjenesteydelser - 96301-2019

28/02/2019    S42    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Vejle: Tjenesteydelser inden for obstetrik

2019/S 042-096301

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Theis Abildgaard Tøt-Strate
Telefon: +45 24759301
E-mail: tats@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/181055

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af udvikling af applikation til ultralydsscanning af gravide samt registrering af nyfødte i Region Syddanmark

Sagsnr.: 19-7440
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85111320
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af udvikling af applikation til ultralydsscanning af gravide samt registrering af nyfødte i Region Syddanmark samt service og uddannelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 796 900.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111300
85111810
85141100
85150000
85121210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøbet er en nødvendigt implementering af en applikation til ultralydsscanning af gravide samt registrering af nyfødte i Region Syddanmark.

For at højne patientsikkerheden på det obstetriske område er der behov for, at der implementeres et tværregionalt system med opslag og kontrol af patientoplysninger i CPR-registeret med henblik på at sikre det rette grundlag, samt at laboratorieresultater fra 1. trimester importeres direkte fra BCC, der er Region Syddanmarks ’Laboratory Information Management System’ (LIMS), hvor det i forvejen registreres. Derudover er det et krav, at løsningen konsoliderer den tekniske del for derved også at kunne sikre korrektheden af patientdata samt sikre en sammenhængende behandling, selvom det sker på tværs af sygehusenhederne i Region Syddanmark. Der skal således ske en komplet fletning af alle forløb, der måtte eksistere i dette historiske materiale, på tværs af producerende enheder, samt kunne flettes ind i dette såfremt det er nødvendigt i den daglige produktion.

Fletningen af data dækker ikke kun over at kopiere al data fra de eksisterende databaser over i en ny. I processen skal patientinfo såsom navn, fødselsdato, CPR, undersøgelsesresultater og andre metadata grundigt analyseres, for derved at identificere splittede forløb på den samme patient. Disse splittede forløb skal derefter flettes, og alle forløbene på den respektive borger skal herefter fremstå komplet. Dette skal alt sammen ske på trods af, at hvert forløb kan have forskellige unikke oplysninger, som på ingen måde må overskrives.

Databasen er opbygget af SQL tabeller med dertil hørende kolonner, og for at flette skal både tabeller og kolonner grundigt analyseres med henblik på at skabe det nødvendige overblik over relationerne heri.

På ovenstående baggrund er der identificeret følgende forudsætninger for at indgå aftale vedrørende ydelsen:

1) Region Syddanmark har brug for en regional løsning, der kan være bærende for de nuværende og fremtidige krav, som regionens obstetriske område bliver underlagt;

2) En struktur der sikrer høj produktivitet, sikkerhed og kvalitet i patientbehandlingen på tværs af regionen;

3) Patienten skal være i centrum, og løsningen skal imødekomme dette princip;

4) Løsningen skal bygges oven på den kliniske arbejdsgang og drage nytte af de allerede udviklede tekniske kompetencer hos både klinikere og ledelse;

5) Løsningen vurderes at skulle kunne leveres over mindst 5 år, efter at driftsprøven er bestået og dokumenteret;

6) Det vurderes som en absolut nødvendighed, at løsningen skal kunne anvendes med regionens nuværende modaliteter og understøtte de dertil hørende specifikke dicom-formater;

7) Det er et ufravigeligt krav, at løsningen anvender og integrerer dét historiske materiale, der måtte være lagret i regionen i forvejen, hvorfor en komplet migrering af historisk data, med dertilhørende forløbsfletning, skal forventes. Fletningen skal kunne foretages uden kompromis af datakvaliteten af dette historiske materiale;

8) Løsningen skal have integration til føto-databasen, som er en national kvalitetsdatabase, og skal levere i et format der er kompatibelt hermed;

9) Løsningen skal anvende samme algoritmer for risikoberegning af bl.a. kromosomforandringer, men ikke begrænset hertil, som ”The Fetal Medicine Foundation”. Løsningen skal derfor også understøtte den certificeringsproces, som kræves heraf;

10) Det forventes, at leverandøren af løsningen bistår med såvel konsulentbistand samt services, der bistår regionens driftspersonale i at tage løsningen i drift regionalt, samt andre nødvendige processer op til dette punkt.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vedrørende indkøbet af ”udvikling af applikation til ultralydsscanning af gravide, samt registrering af nyfødte i RSD”, var det et ufravigeligt krav at applikationen dels kunne genanvende regionens historiske data, samt flette eventuelt splittede forløb til et enkelt, uden at gå på kompromis med datakvalitet. Der må med andre ord ikke gå data tabt, i hverken konsolidering, migrering eller fletning af splittede forløb, og der data skal efterfølgende vises klart og overskueligt, med en samlet forløbshistorik. Region Syddanmark har lavet en markedsundersøgelse, med udgangspunkt i allerede kendte leverandører, samt taget kontakt til netværk og nøglepersoner i ind- og udland med viden om den teknologiske udvikling i det obstetriske speciale. Markedsundersøgelsens resultat var, at alene Siemens Healthcare A/S kunne levere den i udbuddet beskrevne applikation uden at gå på kompromis med krav ”7” i afsnit II.2.4: Det er et ufravigeligt krav at løsningen anvender og integrerer dét historiske materiale der måtte være lagret i regionen i forvejen, hvorfor en komplet migrering af historisk data, med dertilhørende forløbsfletning, skal forventes. Fletningen skal kunne foretages uden kompromis af datakvaliteten af dette historiske materiale.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/01/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Siemens Healthcare A/S
88578228
Borupvang 9
Ballerup
2750
Danmark
E-mail: Christian.g.michael@siemens-healthineers.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: www.healthcare.siemens.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 796 900.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf:

I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2019