Teenused - 96719-2015

Kuva koondatud vaade

20/03/2015    S56

Belgia-Brüssel: Seksuaalsele sättumusele ja soolisele identiteedile keskenduv mitmekesisuse äristsenaarium ettevõtetele, linnadele ja piirkondadele

2015/S 056-096719

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, üksus JUST/A4 – programmijuhtimine
Postiaadress: büroo MO59 04/21
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Renatas Mazeika
Telefon: +32 22962152
Faks: +32 22988812

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=715

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Seksuaalsele sättumusele ja soolisele identiteedile keskenduv mitmekesisuse äristsenaarium ettevõtetele, linnadele ja piirkondadele
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide ettevõtetesse kaasamise äristsenaariume käsitleva väljaande tootmine.
Homo-, bi-, trans- ja interseksuaalidega kaasnevast mitmekesisusest linnade ja piirkondade jaoks tekkivat kasu käsitleva väljaande tootmine.
Homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide mittediskrimineerimisest ja kaasamisest tuleneva majandusliku kasu uurimine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79315000 Sotsiaaluuringute teenused, 98200000 Võrdsete võimaluste nõuandeteenused, 79311000 Turu-uuringud, 73210000 Uurimise nõustamisteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 9 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumise iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad (ühispakkumise korral arvestatakse kõikide pakkujate ja määratud alltöövõtjate koondsuutlikkust) peavad oma majandus- ja finantssuutlikkuse tõendamiseks näitama, et nende aastane koondkäive (viimase 3 aasta keskmine) on rohkem kui 300 000 EUR.
Esitada tuleb järgmised tõendid:
— täidetud lihtsustatud bilanss ja lihtsustatud kasumiaruanne viimase 3 aasta kohta (lisa 2 peab olema täidetud);
— kasumiaruande ja bilansi koopia viimase 3 majandusaasta kohta, mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud.
Kui neid pole võimalik esitada, siis
— asjakohased pangaõiendid
— ja kohaldatavuse korral ametialase vastutuskindlustuse tõend.
Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida hankija loeb õigustatuks, ei ole pakkujal võimalik 1 või mitut eespool nimetatud dokumenti esitada, võib ta oma majandus- ja finantssuutlikkust tõendada mõne muu dokumendiga, mida hankija peab sobivaks. Igal juhul tuleb pakkumises hankijat vähemalt teavitada erandlikust põhjusest ja selle põhjendusest. Komisjon jätab enesele õiguse nõuda mis tahes muid dokumente, mille kaudu võimaldataks tal kontrollida pakkuja majandus- ja finantssuutlikkust.
Märkus:
pakkujad vabastatakse kohustusest esitada eespool nimetatud tõendavad dokumendid, kui sellised tõendid on juba esitatud õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraadi algatatud mõne muu hankemenetluse jaoks, kui dokumentide väljastamise kuupäevast ei ole möödunud üle 1 aasta ja kui dokumendid kehtivad veel. Sellisel juhul peab pakkuja kinnitama, et tõendavad dokumendid on juba esitatud eelneva hankemenetluse käigus, märkima selle pakkumiskutse viite, mille kohta dokumendid on esitatud, ning kinnitama, et tema olukorras ei ole vahepeal muutusi toimunud.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
töövõtja peab ette nägema asjakohase struktuuri eespool kirjeldatud ülesannete täitmiseks.
Töövõtja peab looma nimetatud struktuuri oma äranägemise järgi. Pakkujate otsustada on, kas nad kaasavad või mitte erinevaid organisatsioone konsortsiumisse ja/või individuaalseid väliseksperte (kelle kohta peab pakkuja esitama pakkumise esitamisel komisjonile iga nimetatud poole allkirjastatud garantiikirjad).
Töövõtja peab määrama komisjoniga suhtlemiseks kontaktpunkti, kes vastutab üldise kvaliteedikontrolli eest komisjonile täpse, ajakohastatud ja asjakohase teabe usaldusväärse kvaliteedi tagamiseks.
Töövõtjalt nõutakse, et ta kontrolliks meeskonna esitatud mis tahes teabe allikaid ja tagaks mis tahes esitatud materjalide põhjaliku kvaliteedikontrolli. Lepingu täitmisel peab töövõtja suhtlema olenevalt vajadusest asjakohaste komisjoni ametnike ja sidusrühmadega (riigiasutused, ettevõtete ja tööandjate liidud, valitsusvälised organisatsioonid, sotsiaalpartnerid, mitmekesisuse hartad, võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad asutused, komisjoni või Euroopa asutuste loodud asjakohased eksperdivõrgustikud).
Töövõtja täidab ülesandeid tihedas koostöös komisjoni talitustega. Töövõtja võtab arvesse komisjoni poolt juba tehtud tööd ja erinevate Euroopa võrgustike teabeväljundeid, et toetuda nende eksperditeadmistele ja kogemustele ning vältida igasugust võimalikku töö dubleerimist.
Lepingu raames on töökeel inglise keel ning selles keeles tuleb koostada kõik lepingu tulemid ja aruanded.
a. Kriteeriumid pakkujatele:
pakkuja kutsesuutlikkust ja tehnilist võimsust hinnatakse organisatsioonilise struktuuri skeemi alusel, milles on selgitatud pakkuja välja pakutud iga üksiku isiku ülesandeid. Pakkuja peab tõendama, et tal on olemas vajalik pädevus eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks allpool kirjeldatud peamistes valdkondades.
Vähemalt 4 liikmest koosnev meeskond peab vastama järgmistele kriteeriumidele:
— vähemalt 1 meeskonnaliikmel peavad olema vähemalt 5 aasta jooksul saadud kogemused ettevõtetes mitmekesisusega arvestamise valdkonnas enam kui 1 ELi liikmesriigis;
— vähemalt 1 meeskonnaliikmel peavad olema vähemalt 5 aasta jooksul saadud kogemused konkreetselt homo-, bi-, trans- ja interseksuaalide küsimustega tegelemisel käesoleva pakkumise 1 või mitmes valdkonnas (sotsiaalne kaasatus, mittediskrimineerimine, homo-, bi-, trans- ja interseksuaalidega kaasnev mitmekesisus töökohal);
— vähemalt 1 meeskonnaliikmel peavad olema vähemalt 3 aasta jooksul saadud kogemused riikliku majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundamise (või riigiasutuste abistamise) valdkonnas kohalikul/piirkondlikul tasandil 1 või rohkemas käesoleva pakkumise valdkonnas (mitmekesisus, turism, võrdõiguslikkus, sotsiaalne kaasatus, linnaareng);
— vähemalt 1 meeskonnaliikmel peavad olema vähemalt 3 aasta jooksul saadud kogemused diskrimineerimise ja sotsiaalse võrdsuse uuringute (eelkõige haavatavate rühmade sotsiaalse kaasatuse kulude/tulude analüüsi) valdkonnas;
— kõikidel ekspertidel peab olema ülikooliharidus, eelistatavalt majandus-, sotsiaalteaduste, äri-, õigus- või politoloogia valdkonnas;
— vähemalt 1 meeskonnaliikmel peavad olema asjakohased kogemused üleeuroopalisele sihtrühmale aruannete koostamisel;
— isikul, kes on määratud lepingu koordineerijaks/projektijuhiks, peab olema tõendatud suutlikkus täita Euroopa tasandil lepingute ja projektide korraldamise ja haldamisega seotud koordineerimis- ja haldusülesandeid. Nimetatud isikul peavad olema vähemalt 5 aasta jooksul saadud kogemused projektijuhtimise valdkonnas (sh kogemused samalaadse projekti elluviimise järelevalve, osutatud teenuste kvaliteedi kontrolli, kliendikesksuse ja konfliktide lahendamise valdkonnas) ning samuti meeskonna juhtimise kogemused;
— vähemalt 1 meeskonnaliikme inglise keele oskus peab olema inglise keelt emakeelena kõneleja tasemel.
Kui mitmed teenuseosutajad/alltöövõtjad esitavad ühispakkumise, peab neil olema neile määratud tööde tegemiseks vajalik kutsesuutlikkus ja tehniline võimsus.
b. Tõendusmaterjal:
nimetatud kriteeriumi täitmiseks tuleb esitada järgmised tõendid:
1. pakkujad peavad oma pakkumises esitama iga töid tegeva töötaja üksikasjaliku elulookirjelduse, märkides sealhulgas ära isiku haridusliku tausta, teaduskraadid ja diplomid, kutsealased kogemused, teadustöö, artiklid ja keelteoskuse. Elulookirjeldused tuleb eelistatult esitada kooskõlas komisjoni soovitusega ühtse elulookirjelduse Euroopa formaadi kohta (vt EÜT L 79, 22.3.2002, lk 66);
2. nimekiri põhilistest viimase 5 aasta jooksul osutatud samalaadsetest teenustest koos maksumuste, kuupäevade ja avalike või eraõiguslike saajatega, lisades riigiasutuste või eraklientide poolt välja antud või kaasallkirjastatud asjakohased tunnistused või nimetatud tunnistuste puudumisel teenuseosutaja kinnituse, et ta on vastavaid teenuseid osutanud;
3. osa lepingust, mille täitmiseks kavatseb teenuseosutaja kasutada alltöövõttu.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/117.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 30.4.2015
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
5.5.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 12.5.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

rue Montoyer 59, Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 esindaja.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
E-hange – tehniline kirjeldus on avaldatud veebisaidil SIMAP.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

Lepitusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Sama nagu eespool märgitud

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või selle puudumisel 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
10.3.2015