Servicii - 96730-2017

15/03/2017    S52    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă 

România-Timisoara: Servicii de transport rutier public

2017/S 052-096730

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Biroul Generare si Monitorizare Proiecte Drumuri
În atenția: Loredana Sibian
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408455
E-mail: loredana.sibian@primariatm.ro
Fax: +40 256408469

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Acces electronic la informații: www.primariatm.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Altele: administratie publica
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in Municipiul Timisoara prin atribuirea directa unui operator intern.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-02: Servicii de transport maritim şi pe căi navigabile interioare
Categoria de servicii nr T-04: Servicii de transport cu tramvaiul
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Categoria de servicii nr T-07: Servicii de transport cu troleibuzul
Categoria de servicii nr T-99: Alte servicii de transport
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Transport prin curse regulate.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Operatorul va efectua transportul prin curse regulate la nivelul municipiului Timisoara/regional pentru o durata de 15 ani conform Regulamentului 1370/2007.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60112000

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
Operatorul va efectua cursele regulate cu autobuze, troleibuze, nave de pasageri, biciclete si tramvaie pe retele de transport urban in Municipiul Timisoara si regional.
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 20.3.2018
Durata în luni: 180 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Parametri de cost pentru plata compensaţiilor:
Compensatii din diferente de tarif pentru acordare de facilitati si compensatii de transport (diferenta dintre venituri si cheltuieli)
III.1.2)Informaţii privind drepturile exclusive:
Drepturile exclusive sunt acordate: da
Efectuarea serviciului in municipiul Timisoara si regional in mod exclusiv.
III.1.3)Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:
Procentajul alocat operatorului: 100(%) (restul se consideră a fi atribuit autorităţii competente)
III.1.4)Standarde sociale:
Lista de standarde solicitate (incluzând personalul în cauză, detaliile privind drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestuia şi condiţiile în care angajaţii sunt consideraţi ca fiind legaţi de serviciile respective): Nu este cazul
III.1.5)Obligaţii de serviciu public:
Specificaţii: - Operatorul va aplica tarifele de calatorie aprobate de autoritatea contractanta si va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de calatori care pot beneficia de reduceri/gratuitati in conformitate cu politicile nationale de transport din Romania si cu cerintele si reglementarile legale, precum si in conformitate cu hotararile Consiliului Local/ Adunarea Generala a ADI de transport public local;
- Operatorul va presta serviciul de transport public in conformitate cu principiile continuitatii, frecventei, regularitatii si capacitatii prevazute in Programul de transport;
- Operatorul va presta serviciul de transport public local in conformitate cu indicatorii de calitate care vor fi prevazuti in contract;
- Operatorul va respecta standardele si cerintele de siguranta si securitate prevazute in contract si in legislatia nationala si europeana;
- Operatorul va presta serviciul de transport public local cu vehiculele care vor fi prevazute in contract.
III.1.6)Alte condiții speciale:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Capacitatea economică şi financiară
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.2.2)Cerinţe tehnice
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.3)Obiective de calitate pentru contractele de servicii
Descriere: Se vor completa ulterior.
Informaţiile şi legitimaţiile de călătorie: Se vor completa ulterior
Punctualitatea şi fiabilitatea: Se vor completa ulterior
Anularea serviciilor: Se vor completa ulterior
Retribuţii şi sancţiuni: Se vor completa ulterior
Stadiul de curăţenie a materialului rulant şi a echipamentelor gărilor: Se vor completa ulterior
Evaluarea satisfacţiei clienţilor: Se vor completa ulterior
Tratarea plângerilor: Se vor completa ulterior
Asistenţa acordată persoanelor cu mobilitate redusă: Se vor completa ulterior
Altele: Se vor completa ulterior

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele şi adresa operatorului selectat

Regia Autonoma de Transport Timisoara, subordonata Consiliului Local al Municipiului Timisoara
B-dul Take Ionescu nr. 56
300074 Timisoara
România
Telefon: +40 356803720
Fax: +40 356003901

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac

Instantele competente de pe raza Municipiului Timisoara

VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Se vor preciza ulterior.
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Primaria Municipiului Timisoara
Timisoara
România

VI.3)Notificarea atribuirii:
Anunţul de atribuire a contractului va fi publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: da
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
13.3.2017