Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 96770-2019

01/03/2019    S43    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Itálie-Parma: Vypracování, organizace a realizace školících činností v rámci evropského stipendijního programu pro posuzování rizik potravin EFSA

2019/S 043-096770

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Poštovní adresa: Via Carlo Magno 1A
Obec: Parma
Kód NUTS: ITH52
PSČ: 43126
Země: Itálie
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vypracování, organizace a realizace školících činností v rámci evropského stipendijního programu pro posuzování rizik potravin EFSA

Spisové číslo: OC/EFSA/ENCO/2019/01
II.1.2)Hlavní kód CPV
80500000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský stipendijní program pro posuzování rizik potravin je iniciativou Evropského úřadu pro bezpečnost potravin mající za cíl posílit evropskou způsobilost pro posuzování rizik v oblasti bezpečnosti potravin a vybudovat znalostní společenství pro posuzování rizik. Tento program je určen především k zajištění jednoročního praktického stipendijního vzdělávání, které je doplněno o specifický vzdělávací program v oblasti posuzování rizik potravin, s cílem přilákat vědce z EU nacházející se na počátku nebo uprostřed své kariéry s omezenými zkušenostmi s posuzováním rizik v oblasti bezpečnosti potravin. Stipendisté by spadali pod Organizace čl. 36 s vysokou způsobilostí v oblasti posuzování rizik v jiných členských státech za účelem rozvíjení způsobilosti organizací a členských států a podporování harmonizace metodik a postupů v rámci EU. Cílem tohoto zadávacího řízení je vybrat zhotovitele pro aktualizaci školicích materiálů, uspořádání a realizaci školicích činností v rámci evropského stipendijního programu pro posuzování rizik potravin agentury EFSA.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
II.2.4)Popis zakázky:

Druh zakázky: samostatná rámcová smlouva (FWC)

Doba trvání rámcové smlouvy: 1 rok + automatické prodloužení až 3krát na celkovou maximální dobu trvání 4 po sobě následujících let.

Informace o rozpočtu: finanční strop dostupný pro konkrétní smlouvy v rámci rámcové smlouvy v průběhu celkového maximálního období 4 po sobě následujících let je 750 000 EUR.

V tomto stropě jsou již obsaženy nepředvídatelné výdaje ve výši 10 % a případné valorizace cen.

Předpokládá se, že by 3 stipendijní cykly měly být hrazeny z dostupného rozpočtu, včetně veškeré přípravné a logistické činnosti popsané v těchto specifikacích nabídkového řízení.

Možné navýšení objemu rámcové smlouvy: Podle přílohy I, oddílu 2, článku 11.1 písm. e) finančního nařízení si úřad EFSA vyhrazuje právo zahájit další jednací řízení se zhotovitelem, který byl vybrán v důsledku této výzvy k účasti v nabídkovém řízení na nové služby spočívající v opakování podobných služeb v průběhu 3 let po podepsání původní smlouvy.

Navýšení nepřekročí 50 % (375 000 EUR) původního objemu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/04/2019
Místní čas: 14:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/04/2019
Místní čas: 14:30
Místo:

Prostory úřadu EFSA,Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, ITÁLIE

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/02/2019