W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 96770-2019

01/03/2019    S43    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Włochy-Parma: Opracowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach programu stypendialnego EFSA w dziedzinie oceny ryzyka związanego z żywnością w Europie

2019/S 043-096770

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach programu stypendialnego EFSA w dziedzinie oceny ryzyka związanego z żywnością w Europie

Numer referencyjny: OC/EFSA/ENCO/2019/01
II.1.2)Główny kod CPV
80500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Europejski program oceny ryzyka to inicjatywa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, mająca na celu wzmocnienie zdolności oceny ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa żywności w Europie i stworzenie wspólnoty wiedzy w zakresie oceny ryzyka. Program ma na celu przede wszystkim oferowanie rocznego stażu opartego na „uczeniu się przez działanie”, któremu ma towarzyszyć specjalny program szkoleniowy w zakresie oceny ryzyka żywnościowego, mający na celu przyciągnięcie naukowców z UE na wczesnym etapie kariery, o ograniczonym doświadczeniu w zakresie oceny ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Stypendyści zostaną umieszczeni w organizacjach, zgodnie z art. 36, posiadających solidną zdolność oceny ryzyka w innych państwach członkowskich w celu budowania potencjału w organizacjach i państwach członkowskich, przyczyniając się do harmonizacji metod i praktyk w UE. Celem niniejszej procedury przetargowej jest wyłonienie wykonawcy, który zaktualizuje, zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w ramach programu stypendialnego EFSA w dziedzinie oceny ryzyka związanego z żywnością w Europie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaj zamówienia: pojedyncza umowa ramowa

Czas trwania umowy ramowej: 1 rok + 3-krotne automatyczne wznowienie, przy czym łączny czas trwania może wynieść maksymalnie 4 lata.

Budżet: maksymalna kwota dostępna dla zamówień szczegółowych na podstawie umowy ramowej w maksymalnym łącznym okresie 4 kolejnych lat wynosi 750 000 EUR.

W pułapie tym są już uwzględnione nieprzewidziane wydatki w wysokości 10 % oraz ewentualna indeksacja cen.

Oczekuje się, że 3 okresy stypendialne, w tym wszystkie prace przygotowawcze i logistyczne opisane w specyfikacji zamówienia, będą pokrywane z dostępnego budżetu.

Możliwe zwiększenie pułapu umowy ramowej obejmuje: na podstawie załącznika I, sekcja 2, art. 11 ust. 1 lit. e) zasad stosowania rozporządzenia finansowego EFSA zastrzega sobie możliwość wszczęcia procedury negocjacyjnej z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert w odniesieniu do nowych usług polegających na powtarzaniu podobnych usług w ciągu 3 lat po podpisaniu pierwotnej umowy.

Zwiększenie nie przekroczy 50% początkowej wartości (375 000 EUR).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 750 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2019
Czas lokalny: 14:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2019
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Siedziba EFSA pod adresem: Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, WŁOCHY

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2019