Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 96770-2019

01/03/2019    S43    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Italia-Parma: Conceperea, organizarea și susținerea de activități de formare în cadrul programului european de burse privind evaluarea riscurilor alimentare al EFSA

2019/S 043-096770

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: Via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma
Cod NUTS: ITH52
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4549
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Conceperea, organizarea și susținerea de activități de formare în cadrul programului european de burse privind evaluarea riscurilor alimentare al EFSA

Număr de referinţă: OC/EFSA/ENCO/2019/01
II.1.2)Cod CPV principal
80500000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Programul european de burse privind evaluarea riscurilor este o inițiativă a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară de a consolida capacitatea Europei de evaluare a riscurilor privind siguranța alimentară și de a construi comunitatea de cunoștințe de evaluare a riscului. Programul este conceput preponderent pentru a oferi un stagiu de servicii de burse de 1 an de învățare prin practică, însoțit de un program specific de Evaluare a Riscului Alimentar, pentru a atrage oamenii de știință de la începutul carierei din UE cu experiență limitată în evaluarea riscurilor legate de siguranța alimentară. Bursierii ar fi plasați în art. 36 Organizații cu capacitate solidă de evaluare a riscurilor în alte state membre, în vederea creării de capacități în cadrul organizațiilor și statelor membre, contribuind la armonizarea metodologiilor și practicilor în cadrul UE. Această procedură de achiziții publice vizează selectarea unui contractant pentru actualizarea materialelor de formare, organizarea și susținerea de activități de formare în cadrul Programului European de Burse privind Evaluarea Riscurilor Alimentare al EFSA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tipul de contract: contract-cadru unic

Durata contractului-cadru: 1 an + reînnoire automată de maximum 3 ori pentru o durată totală maximă de 4 ani consecutivi.

Informații privind bugetul: plafonul financiar disponibil pentru contracte specifice în cadrul contractului-cadru pe parcursul unei perioade maxime totale de 4 ani consecutivi este de 750 000 EUR.

Acest plafon include deja un procent de 10 % pentru cheltuieli neprevăzute și o eventuală indexare a prețurilor.

Se preconizează ca trei cicluri de burse să fie acoperite din bugetul disponibil, inclusiv toate lucrările pregătitoare și logistice descrise în caietul de sarcini al licitației.

Este posibilă creșterea bugetului contractului-cadru: În temeiul Anexei I, Secțiunea 2, articolul 11.1 e) din Regulamentului financiar, ECHA își rezervă dreptul de a lansa o procedură negociată cu contractantul selectat în urma acestei licitații, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare pe parcursul celor 3 ani ulteriori semnării contractului inițial.

Creșterea nu va depăși 50 % (375 000 EUR) din oferta inițială.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 750 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/04/2019
Ora locală: 14:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/04/2019
Ora locală: 14:30
Locul:

sediul EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, ITALIA

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/02/2019