Werken - 96815-2019

01/03/2019    S43    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Aartselaar: Aanleggen van afvalwaterleidingen

2019/S 043-096815

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
België
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Telefoon: +32 34504511
E-mail: infrastructuur@aquafin.be
Fax: +32 34583020
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334265

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334265
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Arcadis Belgium NV
City Link 2, Posthofbrug 12
Antwerpen-Berchem
2600
België
Contactpersoon: Dhr. Jan Campforts
Telefoon: +32 496763006
E-mail: jan.campforts@arcadis.com
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arcadis.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-RI3A239-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat

Referentienummer: AQFINFRA-RI3A239-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232411
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat

Het gefaseerd bouwen van een vijzelgemaal en pompstation waarbij de huidige afwatering in stand dient gehouden te worden. De fasering bevat enkele strikte mijlpalen die van belang zijn voor andere openbare besturen en opdrachtgevers die gelijktijdig werken plannen, verbonden aan de vordering van de werken van onderhavige opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RI3A239 - Antwerpen, Bouw Vijzelgemaal Royerssluis en nieuw Pompstation Mexicostraat

Het gefaseerd bouwen van een vijzelgemaal en pompstation waarbij de huidige afwatering in stand dient gehouden te worden. De fasering bevat enkele strikte mijlpalen die van belang zijn voor andere openbare besturen en opdrachtgevers die gelijktijdig werken plannen, verbonden aan de vordering van de werken van onderhavige opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 850
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Erkenning van de aannemer in categorie E, klasse 8.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De zitting is openbaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Uitvoeringstermijn: 850 kalenderdagen

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1
Antwerpen
2000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/02/2019