Строителство - 96868-2019

01/03/2019    S43    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи

2019/S 043-096868

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.burgas.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37509

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37509
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се извършване на следните видове ремонтни дейности:

— отстраняване на стара блажна боя по цокъл,

— шпакловка и грундиране на стени и тавани,

— боядисване на новошпакловани стени и тавани с латекс,

— демонтаж и подмяна на стари осветителни тела с ново, лед осветление,

— доставка и монтаж на ОСБ плоскости над паркет,

— доставка и монтаж на нова винилова настилка и нови первази.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
45410000 Работи по полагане на мазилка
45430000 Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

На територията на гр. Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Отстраняване на стара блажна боя по цокъл; шпакловка и грундиране на стени и тавани; боядисване на новошпакловани стени и тавани с латекс;демонтаж и подмяна на стари осветителни тела с ново, лед осветление; доставка и монтаж на ОСБ плоскости над паркет; доставка и монтаж на нова винилова настилка и нови первази.

Количество на строителни работи — съгласно приложена количествена сметка, неразделна част от документацията за обществена поръчка, публикувана в профил на купувача.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) / Тежест: 45
Критерий за качество - Име: Показател „Предложен срок” (ПС) / Тежест: 5
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/09/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Посочената прогнозна стойност в т. II.2.6) е максимално предвиденият финансов ресурс.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите по настоящата обществена поръчка съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за изпълнение на строежи от, а именно:

— първа група, минимум IV категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Доказване при подаване на офертата:

При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

*Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни — за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

*При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Доказване при подаване на офертата:

При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

*Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Посочените документи не се представят, в случай че вече са били предоставени на възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

*При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:

— първа група, минимум IV категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По т. 1:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък за изпълнен/и обект/и, сходни с предмета на поръчката, посочена в еЕЕДОП, който следва да бъде придружена с удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет)/ години, считано от датата на подаване на офертата.

За строителство, „сходно“ с предмета на обществената поръчка, се приема ремонт и/или обновяване на помещения в сгради за обществено обслужване.

Доказване при подаване на офертата:

При подаване на оферта участниците попълват раздел В в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер 2 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 календарни дни.

3. Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.

4. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на договора в съответствие с техническата спецификация и количествената сметка, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/04/2019
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/04/2019
Местно време: 10:00
Място:

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Срок за изпълнение — предложеният срок за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с приключването на учебните занятия в различните училища — 30 май за началните училища, 15 юни за основните и 30 юни за средните училища, и с крайния срок за изпълнение на предвидените строително ремонтни дейности във всички училища — 1.9.2019 г.

2. С оглед изискването участниците да извършат оглед на място и да се запознаят със специфичните условия за изпълнение на поръчката и във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗОП възложителят определя срок за получаване на офертите, по-дълъг от минимално определения в чл. 74, ал. 1 от ЗОП.

3. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).4.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва, съгласно сроковете в чл. 197, ал. 1 от ЗОП, а именно в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. В случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 и 8, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/02/2019