Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 96888-2021

26/02/2021    S40

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 040-096888

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Postadresse: Nyropsgade 3, 2. sal
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Gunnestrup
E-mail: fk1n@kk.dk
Telefon: +45 20322554
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Strategisk partnerskab i Byggeri København 2022-2025

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Byggeri København udbyder en 4-årig rammeaftale om strategisk partnerskab for perioden 2022-2025 med det formål at én strategisk partner skal planlægge, projektere og udføre en række byggeprojekter for Københavns Kommune. Rammeaftalen skal sikre hurtig eksekvering af byggeprojekter med fokus på omkostningseffektivitet genereret af stordriftsfordele, gentagelseseffekter og tillidsbaseret samarbejde. Der skal desuden sikres et stort fokus på bæredygtighed i alle byggeriets faser. Rammeaftalen omfatter en del af den portefølje af byggeprojekter, der genereres af Københavns Kommunes 7 fagforvaltninger indenfor nybyggeri og renovering, og den strategiske partner skal derfor være i stand til at løfte en bred portefølje.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Størstedelen af opgaverne forventes udført for Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Socialforvaltningen (SOF), hvorfor den strategiske partner skal besidde stærke kompetencer med hensyn til nybygning af daginstitutioner og specialskoler samt renovering og nybygning af botilbud. Desuden skal den strategiske partner kunne levere midlertidig kapacitet i forbindelse med f.eks. tidlig opstart og genhusning. Porteføljen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet omfatter alene Københavns Kommunes byggeri og anlæg af byggeprojekter, som udføres af Byggeri København, og dermed ikke Teknik- og Miljøforvaltningens anlæg af infrastruktur.

Porteføljen estimeres til at være på kr. 2,5 mia. DKK over de 4 år. Dette estimat dækker over en portefølje med meget varierede opgaver både i størrelse og i typer, er baseret på nuværende forventninger til kommunens behov og investeringsplanlægning og er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed. Estimatet er ikke forpligtende for ordregiver.

Udbudsmaterialet, herunder rammeaftalen og opgavebeskrivelsen, indeholder væsentlig information om baggrunden for udbuddet, ordregivers organisation, processer, succeskriterier etc.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiveropgaver og byggeprojekter, der primært indeholder følgende elementer:

A. Nybyggeri og renoveringsarbejder af bygninger i drift, hvor der samtidig er høje krav til hensyntagen til brugere (børn og voksne). Referencer omhandlende:

i) Skolerenoveringer og -udvidelser (helhedsrenoveringer)

ii) Specialskoler

iii) Daginstitutioner

iv) Botilbud – modernisering og renovering

v) Nye botilbud

vi) Kultur- og fritidsfaciliteter.

Vil vægte højere end andre bygningstyper.

B. Samarbejdsformer og processer med samme karakteristika som det strategiske partnerskab, længerevarende (ramme-)aftaler om bygge- og renoveringsopgaver af bygninger samt enkeltstående kontrakter med partnering, tidlig inddragelse og andre samarbejdsmodeller.

C. Byggeprojekter, hvor tilbudsgiver har arbejdet med bæredygtighed primært forstået som cirkulære økonomi, DGNB-certificering og totaløkonomi. Referencer omhandlende:

i) Skolerenoveringer og -udvidelser (helhedsrenoveringer)

ii) Specialskoler

iii) Daginstitutioner

iv) Botilbud – modernisering og renovering

v) Nye botilbud og

vi) Kultur- og fritidsfaciliteter, vil vægte højere end andre bygningstyper.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Det vægtes positiv, hvis ansøger kan dokumentere erfaring på ovenstående områder indenfor både entreprenør-, arkitekt- og ingeniørfag.

Referencerne bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på projektet

2) Navn på bygherre

3) Kort beskrivelse af projektet, herunder

a) Type (nybyg, ombyg, renovering, tilbyg mv.)

b) Entreprisesum

c) Udførelsestidspunkt (start –slut)

d) Entrepriseform

e) Bruttoareal.

4) Ansøgerens rolle (total-eller underrådgiver; total-, hoved-, stor-, fag- eller underentreprenør).

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 15 referencer. Ordregiver ser gerne, at referencerne for ovenstående litra A-B er på afleverede byggerier. Hvis ansøger vælger at inkludere referencer på projekter, der ikke er idriftsatte, men f.eks. under projektering, ser ordregiver gerne, at dette fremgår af referencen med angivelse af, hvor i byggeprocessen projektet befinder sig på tidspunktet for aflevering af ansøgning, samt hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. Referencen vil af ordregiver blive medtaget i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som en reference på idriftsatte byggerier.

Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument. Ordregiver ser gerne, at referencer ikke fylder mere end 2 A4-sider pr. reference.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’et afsnit IV.B: årsomsætning de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskaber).

Baserer en ansøger sig på en eller flere andre enheders (”støttevirksomheders”) økonomiske og finansielle formåen for at opfylde et eller flere af mindstekravene til egnethed, skal ansøger dokumentere, at denne faktisk råder over den nødvendige økonomiske formåen samt at den eller de støttende virksomheder, der stiller deres formåen til rådighed over for ansøger, er juridisk forpligtet over for ansøger for kontraktens gennemførsel. Udbudsmaterialets skabelon for støtteerklæring for økonomisk og finansiel formåen (Bilag E) bedes her anvendt. Derudover skal den støttende virksomhed udfylde et selvstændigt ESPD.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører (f.eks. konsortier eller sammenslutninger), der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører i gruppen udfylde et ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Aktørerne skal i det tilfælde også udfylde og underskrive en erklæring om en fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse. Tilbudsgiver kan anvende udbudsmaterialets skabelon for konsortieerklæring (Bilag G) eller sin egen skabelon.

Baserer sammenslutningen af virksomheder sig desuden på andre enheders kapacitet uden for gruppen, gælder også kravene ovenfor.

Ordregiver vil i forbindelse med prækvalifikationen anmode om dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En årsomsætning på minimum 500 mio. DKK de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskaber).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’et afsnit IV.C: Erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiveropgaver og byggeprojekter, der primært indeholder følgende elementer:

A. Nybyggeri og renoveringsarbejder af bygninger i drift, hvor der samtidig er høje krav til hensyntagen til brugere (børn og voksne). Referencer omhandlende:

i) Skolerenoveringer og -udvidelser (helhedsrenoveringer)

ii) Specialskoler

iii) Daginstitutioner

iv) Botilbud – modernisering og renovering

v) Nye botilbud

vi) Kultur- og fritidsfaciliteter.

Vil vægte højere end andre bygningstyper.

B. Samarbejdsformer og processer med samme karakteristika som det strategiske partnerskab, længerevarende (ramme-)aftaler om bygge- og renoveringsopgaver af bygninger samt enkeltstående kontrakter med partnering, tidlig inddragelse og andre samarbejdsmodeller.

C. Byggeprojekter, hvor tilbudsgiver har arbejdet med bæredygtighed primært forstået som cirkulære økonomi, DGNB-certificering og totaløkonomi. Referencer omhandlende:

i) Skolerenoveringer og -udvidelser (helhedsrenoveringer)

ii) Specialskoler

iii) Daginstitutioner

iv) Botilbud – modernisering og renovering

v) Nye botilbud og

vi) Kultur- og fritidsfaciliteter, vil vægte højere end andre bygningstyper.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer gives på virksomhedsniveau og bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Det vægtes positiv, hvis ansøger kan dokumentere erfaring på ovenstående områder indenfor både entreprenør-, arkitekt- og ingeniørfag.

Referencerne bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på projektet

2) Navn på bygherre

3) Kort beskrivelse af projektet, herunder:

a) Type (nybyg, ombyg, renovering, tilbyg mv.)

b) Entreprisesum

c) Udførelsestidspunkt (start –slut)

d) Entrepriseform

e) Bruttoareal.

4) Ansøgerens rolle (total-eller underrådgiver; total-, hoved-, stor-, fag- eller underentreprenør).

Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 15 referencer. Ordregiver ser gerne, at referencerne for ovenstående litra A-B er på afleverede byggerier. Hvis ansøger vælger at inkludere referencer på projekter, der ikke er idriftsatte, men f.eks. under projektering, ser ordregiver gerne, at dette fremgår af referencen med angivelse af, hvor i byggeprocessen projektet befinder sig på tidspunktet for aflevering af ansøgning, samt hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. Referencen vil af ordregiver blive medtaget i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som en reference på idriftsatte byggerier.

Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument. Ordregiver ser gerne, at referencer ikke fylder mere end 2 A4-sider pr. reference.

Baserer ansøger sig på en eller flere støttevirksomheders tekniske og faglige formåen for at opfylde et eller flere af mindstekravene til egnethed, skal ansøger for hver støttevirksomhed godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge dokumentation for den støttende virksomheds tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i aftaleperioden. Udbudsmaterialets skabelon for støtteerklæring for teknisk og faglig formåen (Bilag F) bedes her anvendt. Derudover skal den støttende virksomhed udfylde et selvstændigt ESPD.

Der skal også vedlægges en støtteerklæring i den situation, hvor en ansøger vedlægger en eller flere referencer fra en anden juridisk enhed end ansøger selv, som dokumentation for, at ansøger har erfaring med relevante projekter. Udbudsmaterialets skabelon for støtteerklæring for teknisk og faglig formåen (Bilag F) bedes her anvendt. Derudover skal den støttende virksomhed udfylde et selvstændigt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Udførelse af minimum 3 offentlige byggeprojekter med en entreprisesum på hver min. 25 mio. DKK ekskl. moms inden for de seneste 5 år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast og de heri indeholdte vilkår for bl.a. CSR, arbejdsklausul og inddragelse af praktikanter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 242-595205
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/04/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Virksomheder, som ønsker at deltage i informationsmøde onsdag den 10. marts 2021 kl. 10.00-12.00, kan sende anmodning om deltagelse til Rikke Gunnestrup, e-mail: FK1N@kk.dk. Anmodningen bedes fremsendt snarest mulig og senest mandag den 8. marts 2021, med angivelse af deltagere. Deltagere vil før mødet modtage et link samt en dagsorden for mødet.

Ansøgning skal indgives via Byggeweb - TN289983A på adressen https://www.rib-software.dk/ Der vil blive åbnet for den 26. februar 2021, kl. 14.00.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

— Udfyldt ESPD (udfyldes i Byggewebs ESPD-løsning)

— Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Såfremt ansøgningen er baseret på andres økonomiske og/eller tekniske formåen, skal der fremsendes dokumentation for, at disse enheder er juridisk forpligtet til at stille nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Ordregiverens skabelon kan eventuelt anvendes.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører (f.eks. konsortier eller sammenslutninger), der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører i gruppen udfylde et ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til Byggeweb udbud.

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål skal stilles på det konkrete Byggeweb udbud under ”Spørgsmål og svar”. Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via Byggeweb. Alle spørgsmål, der stilles senest 21 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 21 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Udvalgte ansøgere vil i forbindelse med prækvalifikation blive afkrævet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det

område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Den anførte værdi af rammeaftalen er forbundet med en vis usikkerhed, og udgår ordregivers bedste skøn over rammeaftalens forventede værdi i rammeaftalens løbetid. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være tilgangen af projekter, bevillinger og partnerskabets evne til at realisere projekter succesfuldt. Der gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Ordregivers skøn er baseret på de forventede investeringer for de kommende 4 år. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, det vil sige også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra 1. januar 2022, uanset forventet tildeling og underskrift på kontrakt i november 2021.

Forud for udbuddet er der den 6. januar 2021 gennemført et dialogmøde. Relevant materiale findes på: https://byk.kk.dk/artikel/koebenhavns-kommune-genudbyder-strategisk-partnerskab

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-

perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2021