Diensten - 97021-2016

23/03/2016    S58

België-Brussel: UCA-15/066 — Verlening van diensten van centra voor de evaluatie en ontwikkeling van personeel en adviesdiensten in verband met beleidslijnen op het gebied van loopbaanbeheer, met inbegrip van competentiekaders

2016/S 058-097021

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, secretariaat-generaal
Postadres: Wetstraat 175
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Altiero Spinelli Building, Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1047
Land: België
E-mail: forpro-tender@europarl.europa.eu
Telefoon: +32 22842111
Fax: +32 22846974
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Economisch en Sociaal Comité
Postadres: Belliardstraat 99
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 25469011
Fax: +32 25134893
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comité van de Regio's van de Europese Unie
Postadres: Belliardstraat 99/101
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cor.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Bureau voor personeelsselectie
Postadres: Kortenberglaan 25
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: EPSO-TRAINING@ec.europa.eu
Telefoon: +32 2299484
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europa.eu/epso/index_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UCA-15/066 — Verlening van diensten van centra voor de evaluatie en ontwikkeling van personeel en adviesdiensten in verband met beleidslijnen op het gebied van loopbaanbeheer, met inbegrip van competentiekaders.

Referentienummer: UCA-15/066.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79635000 Diensten van beoordelingscentrum voor aanwerving van personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vereiste diensten: organisatie en ontwikkeling van centra voor de evaluatie van personeel en ontwikkelingscentra; adviesdiensten in verband met beleidslijnen op het gebied van loopbaanbeheer, met inbegrip van competentiekaders. De diensten moeten zowel in het Engels als in het Frans worden verleend.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
79630000 Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en „outplacement”
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
85312310 Diensten voor begeleiding
85312320 Diensten voor adviesverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het secretariaat-generaal van de Raad maakt de geraamde geldelijke waarde van zijn opdrachten niet bekend (zie II.1.5 „Geraamde totale waarde”). De geraamde omvang van de diensten staat vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2016
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/05/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Raad van de Europese Unie, secretariaat-generaal, Wetstraat 175, 1048 Brussel, BELGIË. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijver mag door maximaal 1 persoon worden vertegenwoordigd, deze persoon moet op 5.5.2016 (12:00) worden bekendgemaakt. De opening van de inschrijvingen kan op korte termijn opnieuw worden gepland bij onvoorziene gebeurtenissen die plaatsvinden in de kantoren van het secretariaat-generaal op de geplande datum voor de opening van de inschrijvingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd, moet een beroep worden ingesteld bij het Gerecht. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep. Termijnen worden verlengd omwille van afstand met een vaste periode van 10 dagen, ongeacht de plaats van vestiging of gebruikelijke verblijfsplaats van de betrokken persoon.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, secretariaat-generaal, Procurement Coordination Unit
Postadres: Wetstraat 175
Plaats: Brussel
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadres: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2016