Tjenesteydelser - 97056-2020

Submission deadline has been amended by:  136818-2020
27/02/2020    S41

Danmark-Hillerød: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2020/S 041-097056

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Ballisager
E-mail: anita.ballisager@regionh.dk
Telefon: +45 38665000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264528&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264528&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning afværgeforanstaltninger

Sagsnr.: 20015246
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rådgivning og bistand for projektering og gennemførelse af afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen, herunder også låneordningen, i Jordforureningslovens kapitel 4 overfor forureninger med kontaktrisiko på forskellige lokaliteter i Region Hovedstaden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90715000 Undersøgelse af forurening
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter rådgivning og bistand for projektering og gennemførelse af afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen, herunder også låneordningen, i Jordforureningslovens kapitel 4 overfor forureninger med kontaktrisiko på forskellige lokaliteter i Region Hovedstaden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomiske nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital på mindst 500 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Teknisk og faglig formåen:

- Levering af leverancer af den anførte type.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst 5 referencer for tilbudsgiverens udførelse af opgaver vedrørende oprensninger, som finder sted af hensyn til kontaktrisiko, og eventuelt undersøgelser af hensyn til kontaktrisiko, med hovedvægt på referencer for oprensninger. Referencerne skal opfylde følgende krav:

- Oprensningerne/undersøgelserne skal være udført i henhold til jordforureningslovens kapitel 4 (LBK nr. 282 af 27.3.2017), ” Værditabsordning for boligejere m.v.”,

- Kunde og periode for værditabsoprensningen-/undersøgelsen skal fremgå af referencen. Oprensningen/undersøgelsen skal have været igangværende inden for de seneste 3 år. Påbegyndte, men ikke afsluttede, oprensninger/undersøgelser under værdi-tabsordningen kan anvendes til referencebrug.

Mindst 1 reference på projektlederen, for projektledelse af oprensning, som finder sted af hensyn til kontaktrisiko. Referencerne skal opfylde følgende krav:

- Dokumentation for projektledelse af projekter med bortgravning og deponering af forurenet jord,

- Dokumentation for at projektleder har udført projekter i henhold til jordforurenings-lovens kapitel 4 (LBK nr. 282 af 27.3.2017), ” Værditabsordning for boligejere m.v.”,

- Kunde og periode for projekterne skal fremgå af referencen på projektlederen. Oprensningen skal have været igangværende inden for de seneste 3 år. Påbegyndte, men ikke afsluttede, oprensninger under værditabsordningen kan ikke anvendes til referencebrug.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Sammen med udbudsmaterialet er der vedlagt bilag omkring "Aftale om håndtering af miljødata" som er en del af den endelige kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

48 måneder.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2020