Usługi - 97095-2020

27/02/2020    S41    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Augustów: Usługi w zakresie obsługi parkingów

2020/S 041-097095

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Augustów
Krajowy numer identyfikacyjny: 790670817
Miejscowość: Augustów
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Cichy
E-mail: zp@urzad.augustow.pl
Tel.: +48 876434210
Faks: +48 876434211

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.urzad.augustow.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.um.augustow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.augustow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych w Augustowie

Numer referencyjny: ZP.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
63712400 Usługi w zakresie obsługi parkingów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i administrowania strefą płatnego parkowania na drogach publicznych w Augustowie w okresie:

— od dnia podpisania umowy do 30.6.2020 r. – zorganizowanie strefy płatnego parkowania,

— od 1.7.2020 r. do 30.6.2028 r. – administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Augustowa na drogach publicznych utworzona została strefa płatnego parkowania – uchwała nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27.6.2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (Dz.U. Województwa Podlaskiego z dnia 1.7.2019 r. poz. 3514) oraz uchwała zmieniająca nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 11.2.2020 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51214000 Usługi instalowania parkometrów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren gminy miasto Augustów

II.2.4)Opis zamówienia:

Strefa płatnego parkowania obejmuje następujące drogi publiczne:

zamówienie podstawowe

I. drogi gminne

1. ul. Rynek Zygmunta Augusta:

a) strona północno-zachodnia

— zatoka, prostopadłe – 40 szt.;

b) strona północno-wschodnia

— zatoka, skośne – 33 szt.;

c) strona południowo-wschodnia

— wzdłużne na jezdni – 17 szt.;

d) strona południowo-zachodnia

— prostopadłe, równoległe – 19 szt.

razem: 109 szt.;

2. ul. Żabia:

— zatoka, prostopadłe – 8 szt.,

— wzdłużne na jezdni – 12 szt.

razem: 20 szt.;

3. ul. Kilińskiego odcinek od ul. 3 Maja do ul. Młyńskiej:

— wzdłużne na jezdni – 8 szt.

razem: 8 szt.

razem drogi gminne: 137 szt.;

II. drogi powiatowe

1. ul. Mariana Jonkajtysa:

— zatoki, prostopadłe i wzdłużne – 35 szt.;

2. ul. Księdza Skorupki – odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej:

— wzdłużne na jezdni – 7 szt.;

3. ul. Kościelna – odcinek od ulicy 3 Maja do ul. Księdza Skorupki:

— zatoki, prostopadłe – 34 szt.;

4. ul. Księdza Ściegiennego:

— wzdłużne na jezdni – 18 szt.;

5. ul. 3 Maja – odcinek od ul. Mostowej do ul. Księdza Ściegiennego

— wzdłużne na jezdni – 19 szt.;

6. ul. Mostowa – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Nowomiejskiej:

— zatoki, prostopadłe, wzdłużne – 38 szt.;

7. ul. Młyńska

A/ odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Mostowej:

— zatoki, prostopadłe – 35 szt.,

— wzdłużne na jezdni – 13 szt.;

B/ odcinek od ul. Mostowej do ul. Kilińskiego:

— wzdłużne na jezdni – 5 szt.

razem: 53 szt.;

8. ul. Nowomiejska – odcinek od ul. Mostowej do ul. Wierzbnej:

— zatoki, ukośne – 23 szt.,

— wzdłużne na jezdni – 8 szt.

razem: 31 szt.;

9. ul. Wierzbna – odcinek od ul. Młyńskiej do ul. Nowomiejskiej:

— wzdłużne na jezdni – 10 szt.;

10. ul. Kopernika – odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej:

— wzdłużne na jezdni – 10 szt.;

11. ul. Kościuszki – odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej:

— wzdłużne na jezdni – 8 szt.;

12. ul. Łazienna odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Szkolnej:

— zatoki – 5 szt.;

13. ul. Szkolna – odcinek od ul. Łaziennej do ul. Zygmuntowskiej:

— wzdłużne na jezdni – 14 szt.;

14. ul. Wojska Polskiego – odcinek od ul. Mariana Jonkajtysa do ul. Księdza Skorupki:

— zatoka wzdłużna 8 szt.

razem drogi powiatowe: 290 szt.

ogółem: 427 miejsc parkingowych

Zamówienie uzupełniające

1. ul. Rybacka – wzdłużne na jezdni – 15 miejsc;

2. ul. Rybacka – parking – 8 miejsc;

3. ul. Kilińskiego – parking – 9 miejsc

razem drogi gminne: 32 szt.

Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania są następujące:

1/ W strefie płatnego parkowania opłaty za parkowanie Wykonawca będzie pobierał w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

2/ W strefie płatnego parkowania opłaty za parkowanie Wykonawca będzie pobierał w podziale na następujące okresy i formy:

1) opłata jednorazowa:

A/ okres wakacyjny od dnia 1.6. do dnia 30.9. danego roku:

a) za 1/2 godziny parkowania – 1,00 PLN;

b) za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 PLN;

c) za drugą godzinę parkowania – 2,40 PLN;

d) za trzecią godzinę parkowania – 2,80 PLN;

e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,00 PLN;

B/ okres przedwakacyjny od dnia 1.1. do dnia 31.5. i powakacyjny od dnia 1.10. do dnia 31.12. danego roku:

a) za 1/2 godziny parkowania – 0,50 PLN;

b) za pierwszą godzinę parkowania – 1,00 PLN;

c) za drugą godzinę parkowania – 1,20 PLN;

d) za trzecią godzinę parkowania – 1,40 PLN;

e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 1,00 PLN;

2) opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce postojowe w „SPP” – koperta na podstawie identyfikatora:

a) okres 1 miesiąca – 350,00 PLN;

b) okres 6 miesięcy – 2 100,00 PLN;

c) okres 12 miesięcy – 3 600,00 PLN;

3) opłata zryczałtowana dla mieszkańców „SPP” na podstawie identyfikatora (parkowanie bez zapewnienia miejsca parkingowego w „SPP”):

a) okres 1 miesiąca – 20,00 PLN;

b) okres 3 miesięcy – 60,00 PLN;

c) okres 12 miesięcy – 200,00 PLN;

4) opłata zryczałtowana dla podmiotów gospodarczych posiadających tytuł prawny do lokalu w obszar...

Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Udostępnienie systemów płatności mobilnych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii nie wymagającej wymagającej wymiany parkometru / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2028
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

8.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający dodatkowo przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SIWZ.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.7.2 SIWZ.

9.7. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

W jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

9.9. Podwykonawcy.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, co najmniej 1 zamówienie polegające na administrowaniu strefą płatnego parkowania z poborem opłat za pomocą parkometrów lub administrowaniu placami postojowymi/targowymi z poborem opłat, przez okres co najmniej 12 miesięcy.

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.7.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz usług, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilości miejsc parkingowych, liczbie parkometrów, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na rzecz którego dostawy były wykonywane zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.2.3;

8.7.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewid...

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

22.1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

22.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 22.1 SIWZ.

22.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 26 (sala konferencyjna), POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Kontynuacja sekcji III.13:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.3.2020 – Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych w Augustowie”.

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

b) kwotę gwarancji;

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia .......– do dnia .........”;

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

12.6. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 12.5 nie może zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa w momencie zwrotu oryginału dokumentu”.

12.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych:

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień p których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamówienie uzupełniające

1. ul. Rybacka – wzdłużne na jezdni – 15 miejsc;

2. ul. Rybacka – parking – 8 miejsc;

3. ul. Kilińskiego – parking – 9 miejsc.

Razem drogi gminne – 32 szt.

Wykonanie miejsc postojowych na ul. Rybackiej i Kilińskiego aktualnie nie są możliwe do wykonania ze względu na prowadzone roboty budowlane polegające na przebudowie tych ulic. Z tego względu Zamawiający zleci wykonanie tego zakresu w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wykonawca w ofercie nie może wyceniać robót uzupełniających.

— Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6 należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ.

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.um.augustow.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020