Werken - 97264-2021

26/02/2021    S40

België-Roeselare: Wegenbouwwerken

2021/S 040-097264

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 018-040544)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Roeselare
Nationaal identificatienummer: 0207.432.520_21560
Postadres: Botermarkt 2
Plaats: Roeselare
NUTS-code: BE256 Arr. Roeselare
Postcode: 8800
Land: België
Contactpersoon: Stefan Leys
E-mail: stefan.leys@roeselare.be
Telefoon: +32 51269786
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.roeselare.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397990

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Roeselare — herwaardering Godelievewijk

Referentienummer: Roeselare-18.54-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Roeselare — herwaardering Godelievewijk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 018-040544

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Terechtwijzend bericht nr. 02.

Volgende wijzigingen aan het bijzonder bestek werden doorgevoerd:

— de codenummers van enkele van de posten in de digitale meetstaat werden niet correct meegegeven door een verkeerde celopmaak. Hierdoor werd de digitale meetstaat aangepast en is een nieuwe versie beschikbaar (ROE1854-A-DIB-nieuw_TB02),

— er vond op 25.1.2021 een coördinatievergadering (CV2) met de nutsmaatschappijen plaats. Het verslag van deze vergadering zal worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Het verslag bevat tevens een licht aangepaste planning van de werken,

— de conformverklaring van het technisch verslag is beschikbaar. Deze werd aan het document van het technisch verslag toegevoegd (ROE1854_A-TV_TB02),

— voor de werken in het Gryspeerdtshof werd een omgevingsvergunning afgeleverd. Deze wordt informatief bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd.

Gelieve bij inschrijving te vermelden dat rekening werd gehouden met "Terechtwijzend bericht nr. 02".