Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 97548-2021

26/02/2021    S40

Roumanie-Brașov: Conteneurs mobiles à usage spécifique

2021/S 040-097548

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Brașov
Numéro national d'identification: 4384206
Adresse postale: Bulevardul Eroilor nr. 8
Ville: Brașov
Code NUTS: RO122 Braşov
Code postal: 500007
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Serviciul achiziții publice
Courriel: achizitiipublice@brasovcity.ro
Téléphone: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.brasovcity.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114101
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Furnizare „Containere modulare – clădire modulară și branșamente, pentru extindere săli de clasă la Colegiul de Științe ale Naturii – «Emil Racoviță»”

Numéro de référence: 4384206/2021
II.1.2)Code CPV principal
34221000 Conteneurs mobiles à usage spécifique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Încheierea unui contract având ca obiect furnizarea de „Containere modulare – clădire modulară și branșamente, pentru extindere săli de clasa la Colegiul de Științe ale Naturii – «Emil Racoviță»”. In baza contractului va fi obținută autorizare de construire, va fi furnizata, montata și pusa in funcțiune la Colegiul de Științe ale Naturii – „Emil Racoviță” o clădire modulara provizorie etajata (parter + etaj) – la cheie, prevazuta pentru opt săli de clasa din care patru săli de clasa la parter si patru la etaj, fiecare nivel având coridor central, grupuri sanitare separate pentru fete si băieți, modul scara acces, complet echipata.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 019 110.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
45223800 Assemblage et montage de structures préfabriquées
45311200 Travaux d'installations électriques
45332200 Travaux d'installation de distribution d'eau
45332300 Travaux de pose de conduits d'évacuation
71322200 Services de conception de pipelines
71323100 Services de conception de réseaux d'énergie électrique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO122 Braşov
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Brasov.

II.2.4)Description des prestations:

Se propune realizare unei clădiri modulare provizorii etajate (parter + etaj) – la cheie, prevazuta pentru opt săli de clasa din care patru săli de clasa la parter si patru la etaj, fiecare nivel având coridor central, grupuri sanitare separate pentru fete si băieți, modul scara acces, complet utilata.

Punem la dispozitia ofertanților o propunere pentru amplasarea containerelor in cadrul clădirii modulare.

Achiziția include: documentații pentru obținerea avizelor si a autorizatiei de construire, pregătirea terenului, branșamente apa, canal si electricitate, furnizare, montaj si punere in funcțiune – la cheie.

Suprafața minima a unei clase compuse din trei containere modulare va fi de: 39,39 m².

Coridorul care va asigura accesul atât in sălile de clasa, cat si in grupurile sanitare, atât la parter, cat si la etaj va fi compus din patru containere modulare înșiruite pe lungime.

Grupuri sanitare separate pentru fete si băieți, atât la parter, cat si la etaj, echipate cu cabine cu vas WC, boiler pentru apa calda, chiuvete si pisoare (pentru grup sanitar baieti), scara acces etaj prin container modular.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Punctajul total maxim al termenului de execuție este de 20 de puncte. Termenele de execuție mai mici de 90 de zile nu se punctează suplimentar. Termenele de execuție mai mari de 120 de zile, duc la declararea ofertei ca neconformă. / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Evaluarea DUAE se va realiza tot pe baza informațiilor completate de ofertanti in formularul generat in SEAP de autoritatea contractanta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisbile, după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi:

1. certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul general consolidat depuse de de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisbile trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 1: pentru persoane juridice straine, pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, ofertantul va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

Nota 2: in cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la nota 1 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, se accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Nota 3: ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisbile, după aplicarea criteriului de atribuire.

— In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

— In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Ofertantul individual/ofertantul asociat, subcontractantul propus, terţul susţinător va completa DUAE. Pentru operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al ofertelor admisbile, după aplicarea criteriului de atribuire, se vor accepta:

— certificate – echivalent – cazier juridic – echivalent – declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.

Nota 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se adreseaza subcontractilor si tertilor sustinatori conf. art. 170 alin. (1) si art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art. 170 alin. (3) din Legea 98/2016.

Nota 5: daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii. Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 alin. (1) lit. e), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante. Declaratia se depune de catre ofertantul individual/ofertantul asociat, subcontractantul propus, terţul susţinător.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

1. Allen Coliban – primarul Municipiului Brașov;

2. Boghiu-Samoilă Flavia Ramona – viceprimar al Municipiului Brașov;

3. Rusu Sebastian-Mihai – viceprimar al Municipiului Brașov;

4. Trandafir Adriana – secretar general al UAT Municipiului Brașov;

5. Mavrodin Valeria – sef Serviciul contencios;

6. Lala Floriana Daniela – consilier juridic, Serviciul contencios;

7. Tudorache Marilena – director Direcția economică;

8. Oprea Maria – sef Serviciul buget CFP;

9. Mihaela Delia Gal – director executiv DT;

10. Racovita Iulia-Cristina – sef Serviciul achiziții publice;

11. Cazanescu Laurentiu – consilier AP, Serviciul achiziții publice;

12. Fekete Claudia – consilier AP, Serviciul achiziții publice;

13. Madar Viorica – consilier AP, Serviciul achiziții publice;

14. Tofan Anna-Maria – consilier AP, Serviciul achiziții publice;

15. Neagu Dragos – consilier AP, Serviciul achiziții publice;

16. Laura Dumitru – consilier AP, Serviciul achiziții publice;

17. Aura Nicoleta Stanciuleasa – consilier AP, Serviciul achiziții publice;

18. Laura Nicoleta Hermenean – consilier AP, Serviciul achiziții publice.

Se va completat DUAE.

DUAE se completeaza de catre ofertantul individual/ofertantul asociat, subcontractantul propus, terţul susţinător.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a furniza produsele care fac obiectul contractului. Este necesar sa se prezinte DUAE ca primă dovadă a îndeplinirii cerinței, urmand ca doar operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte, la solicitatea AC, documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea cerintelor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE (documentele prezentate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii).

Nota 1: toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea „conform cu originalul” si semnate de catre o persoana autorizata. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile cuprinse in acestea trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experiență similară – lista principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii trei ani, în valoare cumulată de minimum 1 00 000,00 RON, la nivelul a minimum un contract-maximum trei contracte care să conțină valori, perioade de livrare, beneficiari – indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționate.

Proportia de subcontractare. Acordul de asociere se prezintă odată cu DUAE. Acordul de subcontractare se prezintă odată cu DUAE. Angajamentul terțului/terților susținător/susținători se prezintă odată cu DUAE.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE. Autoritatea contractantă consideră necesară aceasta cerință pentru demonstrarea faptului că operatorul economic are experiență în furnizarea de produse similare. Prin experiență similară, autoritatea contractantă înțelege livrare și montare componente construcții modulare cu dotările aferente scopului pentru care vor fi utilizate. Ofertanții vor prezenta o lista a principalelor livrări efectuate în ultimii trei ani, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați (se va preciza dacă au fost finalizate) prin completarea și prezentarea DUAE cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative (certificate/documente/etc pentru cele mai importante livrări) vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

Se va completa DUAE pentru fiecare asociat/subcontractor/tert sustinator. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin acordul de asociere/acordul de subcontractare/angajamentul tertului sustinator urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/04/2021
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 01/10/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 01/04/2021
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica in oferta sa care sunt informatiile pe care le considera confidentiale.

Va fi desemnată câştigătoare oferta admisibilă care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare precizaţi.

În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de preţ – câştigător va fi ofertantul cu preţul cel mai mic.

Punctajul maxim care poate fi obținut astfel este de 100 de puncte.

Aplicarea criteriului de atribuire se va face doar ofertelor care respectă toate cerințele din caietul de sarcini.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucureşti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

În conformitate cu dispozițiile Legii 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Primăria Municipiului Brașov – Biroul contencios
Adresse postale: Bulevardul Eroilor nr. 8
Ville: Brașov
Code postal: 500007
Pays: Roumanie
Courriel: achizitiipublice@brasovcity.ro
Téléphone: +40 268416550
Fax: +40 268473001
Adresse internet: www.brasovcity.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/02/2021