Supplies - 97582-2021

26/02/2021    S40

Romania-Baia Mare: Disposable gloves

2021/S 040-097582

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
National registration number: 3694594
Postal address: Str. George Coșbuc nr. 31
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430031
Country: Romania
Contact person: Gabriela Maar
E-mail: achizitii@sjbm.ro
Telephone: +40 262205100-2114
Fax: +40 262216949
Internet address(es):
Main address: www.spitaljbm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100114084
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instituție sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare mănuși de examinare nesterile din nitril, mănuși chirurgicale sterile latex pudrat și mănuși chirurgicale sterile latex nepudrat

Reference number: 3694594_2021_PAAPD1179382
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Conform descrierilor din caietul de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 869 656.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși examinare nesterile din nitril

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 188 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale sterile latex nepudrat

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 763 776.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale sterile latex pudrat

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 917 280.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; declaratia ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor privind neincadrarea situatiilor prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Prin aceste documente, ofertantul declara ca nu se incadreaza in situatiile de excludere indicate la articolele respective.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Ofertantii terti sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante (de exemplu: certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, avize, autorizatii, certificari sau alte documente solicitate). Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

— declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, conform art. 60 sectiunea a IV-a din Legea 98/2016;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Legat de conflictul de interese, nominalizam toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

— dr. Pop Vasile-Ioan – manager interimar;

— ec. Ghidut Livia Aurica – director financiar-contabil interimar;

— as. pr. Sandor Mirela – director de ingrijiri;

— as. pr. Prelucan Florina – as. sef UPU;

— as. pr. Ofrim Regina – as. sef. ATI;

— as. pr. Sabau Gyongyi – as. sef Chirurgie;

— as. pr. Zoicas Voicu – as. sef Bloc operator;

— as. pr. Sabou Onorel – as. sef Urologie;

— as. pr. Barboloviciu Gina – as. sef Cardiologie;

— as. pr. Pop Voichita – as. sef Medicina interna;

— as. pr. Rus Bucur Carmen – as. sef Chirurgie plastica;

— as. pr. Lazar Viorica – as. sef Recuperare medicala;

— as. pr. Danci Mirela Monica – as. sef Ginecologie;

— as. pr. Rakoczi Arthur Gheorghe – as. sef Traumatologie;

— ec. Dragan Adela – Serviciu achizitii publice;

— ec. ing. Santa Ionel – sef Serviciu achizitii publice;

— ing. Nemes Romeo – sef Birou achizitii publice;

— jr. Horgos Alize – sef Birou juridic.

Cerinta nr. 2.

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate(bugetul local, buget de stat etc.)

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantii clasati pe primele cinci locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante (de exemplu: certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, avize, autorizatii, certificari sau alte documente solicitate). Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).

Cerinta nr. 1.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990; certificatul se va prezenta în original sau copie legalizata sau copii semnate si stampilate „conform cu originalul”.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certif. constatator.

In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei, conditia referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) va fi considerata neindeplinita, iar oferta inacceptabila, in baza art. 134-137 din HG 395/2016.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele cinci locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si/sau al prezentarii, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante.

Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate. Cerinta nr. 1. Se vor prezenta esantioane,descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante. Esantioanele se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant. Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016. Se vor prezenta esantioane, in baza art. 179 lit. l) din Legea 98/2016, la registratura Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constatin Opris” Baia Mare, Str. George Coșbuc nr. 31, de luni-joi intre orele 7.00-15.30 si vineri intre orele 7.00-13.00, in plic inchis, pe care se va mentiona titlul procedurii: „Esantioane pentru acord-cadru de furnizare licitatie deschisa «Manusi examinare nesterile din nitril, manusi chirurgicale sterile latex pudrat si manusi chirurgicale sterile latex nepudrat»”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică). Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.elicitatie.ro ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), inclusiv de eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor. Avand in vedere informarea AADR cu privire indisponibilitatea aplicatiei Comisiei Europene privind utilizarea DUAE incepand cu data de 18.4.2019, precum si Notificarii ANAP din 2.7.2019, DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi punctaj, reofertarea pretului se deruleaza doar daca si punctajul obtinut la factor pret este egal: se vor reoferta doar propunerile financiare online prin intermediul SICAP, in urma solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi. In urma reofertarii, se vor calcula punctajele conform criteriului de atribuire. Procesul de reofertare se va repeta pana cand se pot departaja ofertele;

2. Criteriul de atribuiere „cel mai bun raport calitate-pret.”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoana vătămată poate sesiza CNSC în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termenele prevăzute de lege.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul juridic al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
Postal address: Str. George Coșbuc nr. 31
Town: Baia Mare
Postal code: 430031
Country: Romania
E-mail: juridic@sjbm.ro
Telephone: +40 262205100/2369
Fax: +40 2622218127
Internet address: www.spitaljbm.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/02/2021