TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Доставки - 97820-2018

06/03/2018    S45    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 045-097820

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Академия на МВР
129001232
бул. „Ал. Малинов“ № 1
София
1715
България
Лице за контакт: Илия Хрисимов
Телефон: +359 29829204
Електронна поща: academy@mvr.bg
Факс: +359 29743785
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/academy

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/academy/академията/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/academy/академията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/00563-2018-0006
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка“

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е „доставка на продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП — гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка“ по обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1 „Доставка на захарни и шоколадови изделия“,

— Обособена позиция № 2 „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа“,

— Обособена позиция № 3 „Доставка на опаковани хамбургери, сандвичи, джобове и пици“,

— Обособена позиция № 4 „Доставка на ядки и маслодайни семена“,

— Обособена позиция № 5 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“,

— Обособена позиция № 6 „Доставка на кафе, чай, какао и на други стоки, невключени в останалите обособени позиции“,

— Обособена позиция № 7 „Доставка на сладолед“.

Прогнозното количество, както и всички видове хранителни продукти, предмет на поръчката, са детайлно посочени в Техническата спецификация на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 147 892.50 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на захарни и шоколадови изделия“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15820000
15840000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е гр. Варна, бул. „Ян Хуняди“ № 12 А за бюфета на ЦСПП — гр. Варна и бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на захарни и шоколадови изделия“, както следва:

1. сусамки — 1 000 бр.;

2. фъстъковки — 1 000 бр.;

3. кроасан — 12 000 бр.;

4. суха паста — 2 400 бр.;

5. кексчета — 1 000 бр.;

6. меден линзер — 2 050 бр.;

7. вафли, разл. видове, не по-малко от 0,030 кг до 0,255 кг — 16 900 бр.;

8. шоколадов десерт, разл. видове, не по-малко от 0,040 кг до 0,055 кг — 7 000 бр.;

9. бисквити, разл. видове, не по-малко от 0,050 кг до 0,200 кг — 9 150 бр.;

10. шоколад, разл. видове, не по-малко от 0,035 кг до 0,100 кг — 2 600 бр.;

11. шоколадови бонбони, разл. видове — 550 бр.;

12. меденка — 1 600 бр.;

13. детска закуска — 450 бр.;

14. масленки — 170 бр.;

15. шоколадови пурички — 250 бр.;

16. локум — 100 бр.;

17. локумки — 100 бр.;

18. лукчета — 1 300 бр.;

19. дъвки дражета — 600 бр.;

20. пуканки за микровълнова — 300 бр.;

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спесификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 640.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15821100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е гр. Варна, бул. „Ян Хуняди“ № 12 А за бюфета на ЦСПП — гр. Варна и бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа“:

1. крекер — 1 800 бр.;

2. сухар кръгъл — 2 400 бр.;

3. солети, разл. видове, не по-малко от 0,045 кг до 0,060 кг — 14 000 бр.;

4. соленки — 1 500 бр.;

5. чипс не по-малко от 0,020 кг до 0,075 кг — 680 бр.

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 445.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на опаковани хамбургери, сандвичи, джобове и пици“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15811510
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е гр. Варна, бул. „Ян Хуняди“ № 12 А за бюфета на ЦСПП — гр. Варна и бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на опаковани хамбургери, сандвичи, джобове и пици“:

1. сандвичи, не по-малко от 0,180 кг до 0,220 кг — 4 750 бр.

2. пица — 1 200 бр.;

3. чабата — 4 500 бр.;

4. тост с луканка — 250 бр.;

5. двоен хот-дог — 300 бр.;

6. хабургер, вретено — 450 бр.;

7. дюнер — 100 бр.

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 118.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на ядки и маслодайни семена“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15332300
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е гр. Варна, бул. „Ян Хуняди“ № 12 А за бюфета на ЦСПП — гр. Варна и бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на ядки и маслодайни семена“:

1. фъстък, разл. видове, не по-малко от 0,100 кг до 0,130 кг — 1 900 бр.;

2. тиквени семки — 100 бр.;

3. царевица — 400 бр.;

4. ядки, микс — 400 бр.;

5. бадем — 300 бр.;

6. кашу — 300 бр.;

7. ядки, суров микс — 1 000 бр.

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 247.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15980000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е гр. Варна, бул. „Ян Хуняди“ № 12 А за бюфета на ЦСПП — гр. Варна и бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“:

1. натурален сок, не по-малко от 0,250 л до 1 л — 1 400 бр.;

2. минерална и изворна вода, не по-малко от 0,500 л до 1,500 л — 34 400 бр.;

3. безалкохолна газирана напитка, разл. видове, 1,500 л — 200 бр.;

4. газирана вода, не по-малко от 0,500 л — 1 000 бр.;

5. студен чай 0,500 л — 2 500 бр.;

6. Кока-кока или еквивалент 2 л — 320 бр.;

7. Кока-кока, Фанта, Тоник или еквивалент 0,500 л — 10 000 бр.;

8. газирана безалкохолна напитка, кен 0,330 л — 4 000 бр.;

9. негазирана безалкохолна напитка 0,500 л — 3 000 бр.;

10. негазирана безалкохолна напитка 0,250 л — 3 000 бр.

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спецификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 670.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на кафе, чай, какао и други свързани с тях продукти“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15860000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е гр. Варна, бул. „Ян Хуняди“ № 12 А за бюфета на ЦСПП — гр. Варна и бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на кафе, чай, какао и на други стоки, невключени в останалите обособени позиции“:.

1. кафе на зърна, не по-малко от 1,000 кг — 650 кг;

2. инстантно кафе, не по-малко от 0,002 кг — 600 бр.;

3. кафе „2 в 1“, не по-малко от 0,010 кг — 150 бр.;

4. кафе „3 в 1“, не по-малко от 1 кг — 150 кг;

5. кафе "3 в 1“, не по-малко от 0,014 кг — 3 500 бр.;

6. чай, билков, по 0,015 кг — 14 000 бр.;

7. кафе, капсули по /0,008—0,009 кг/ — 18 000 бр.;

8. горещ шоколад, не по-малко от 0,025 кг — 1 100 бр.;

9. сметанки на прах, не по-малко от 0,0025 кг — 15 000 бр.;

10. сметана кондензирана, не по-малко от 0,0075 кг — 10 000 бр.;

11. сухо мляко, не по-малко от 0,5 кг — 75 кг;

12. инстантно кафе, не по-малко от 0,500 кг — 20 кг;

13. захарчета, не по-малко от 0,002 кг — 160 000 бр.;

14. медчета, не по-малко от 0,015 кг — 7 000 бр.;

15. пластмасови чаши /от 0,160 л до 0,200 л/ — 122 000 бр.;

16. пластмасови бъркалки — 90 000 бр.;

17. чаши, картон /от 0,160 л до 0,200 л/ — 22 000 бр.

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спесификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 886.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на сладолед“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15555000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е гр. Варна, бул. „Сливница“ № 159 за бюфета на ЦСПП по ПБЗН — гр. Варна.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка на сладолед“:

1. сладолед във фунийка, разл. видове, не по- малко от 100 мл до 110 мл — 3 800 бр.;

2. сладолед на клечка, разл. видове, не по- малко от 73 мл до 120 мл — 2 900 бр.;

3. сладолед в чашка, разл. видове, не по- малко от 150 мл до 210 мл — 2 000 бр.;

4. сладолед сандвич — 1 000 бр.

Гореизброените продукти са подробно описани и разбити по видове в техническата спесификация към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 885.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да разполага с технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството съгласно чл. 63, ал. 1. т. 3 от ЗОП, а именно: да разполага с регистрирано минимум едно специализирано транспортно средство — собствено или наето, включително позовавайки се на капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, отговарящо на изискванията за хранителни продукти, съгласно раздел IV от Наредба 1/26.1.2016 г. за хигиената на храните на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието храните и горите на основание чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

Към момента на подаване на офертата участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор с попълване на т. 3, раздел В от част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването: списък на технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството.

Съгласно на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата.

2. Участниците следва да имат внедрена система за безопасност на храните — НАССР, или еквивалентен документ с област на приложение за съответната обособена позиция, за която участва.

Участникът попълва поле раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

За доказване на това изискване се представят: копие на документ за внедрена система за безопасност на храните — НАССР или еквивалент с област на приложение за съответната обособена позиция, за която участва.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство, регистриранo в ОДБХ на основание чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и Наредба 1/2016 г. за хигиената на храните, раздел 4.

Забележка: Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум един брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава оферта за повече позиции, е достатъчно да разполага с минимум един брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, с оглед покриване на заложения критерий за подбор.

2. Участниците следва да имат внедрена система за безопасност на храните — НАССР, или еквивалентен документ с област на приложение за съответната обособена позиция, за която участва.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките на стоките се извършват три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) или повече при възникнала необходимост (до 24 часа от заявката) в рамките на работното време на бюфетите (от 8:00 ч. до 15:00 ч.).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/04/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/04/2018
Местно време: 09:30
Място:

Академия на МВР, гр. София, бул. „Александър Малинов № 1 — „Мраморна зала“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация, не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта.

3. При установена явна аритметична грешка или при несъответствие между изписаните цифром и словом стойност ще се счита, че ценовата оферта на участника не отговаря на изискванията на възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4. Участник предложил по-висока стойност от прогнозната стойност за съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие.

5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

6. Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

а) относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

— информационен телефон на НАП +359 70018700,

— интернет адрес: www.nap.bg;

б) относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите.

— Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.,

— 1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67,

— телефон +359 29406331,

— интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;

в) относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

— интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,

— София 1051, ул. „Триадица“ № 2,

— телефон +359 28119443.

7. При подписване на договор по обществената поръчка изпълнителят представя гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, която е в размер на 5 на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на възложителя, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на етапи и при условия, както следва:

— частично освобождаване в размер на 40 % от стойността на гаранцията в срок от 30 (тридесет) календарни дни след осъществяване на съответните доставки на стойност 60 % от стойността на договора, при условие че съответните доставки са надлежно приети от възложителя,

— окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/03/2018