Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 98356-2014

Компактен изглед

25/03/2014    S59    Европейска комисия - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Строителство и поддръжка на пътища, площади, канализационни и водоснабдителни системи, включително допълнителни дейности (подземни, преместване на земна маса и строителство) в JRC – обект Испра

2014/S 059-098356

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център, Управление на Испра
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749
Град: Испра VA
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
На вниманието на: Valeria Staltari
Адрес за електронна поща: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Телефон: +39 0332789571
Факс: +39 0332789508

Интернет адрес/и:

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: изследване.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Строителство и поддръжка на пътища, площади, канализационни и водоснабдителни системи, включително допълнителни дейности (подземни, преместване на земна маса и строителство) в JRC – обект Испра.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Испра VA, ИТАЛИЯ.

код NUTS ITC41

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 500 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Категориите дейности по тази поръчка са:
— строителство, поддръжка, промяна, реновиране и ремонт на пътища, настилка, паркинги, площади и други допълнителни дейности,
— строителство, поддръжка, промяна, реновиране и ремонт на канализационни системи, водопроводи, резервоари и други дейности по водната инсталация,
— строителни дейности по разрушаване, изкопаване, запълване и озеленяване на терен,
— дейности по бетониране и зидария (предимно подземни коридори, канали за достъп до съоръжения, подпорни стени, основи и т.н.),
— строителни дейности и различни допълнителни дейности.
Изпълнителят ще предостави работна сила, ресурси и материали за завършването на тези дейности, включително, ако е необходимо, доставка на материали и възможно наемане на специализирани машини и оборудване.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233141, 45110000, 45232410, 45233120, 45233222

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 500 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Вж. тръжните документи.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. тръжните документи.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Оферти могат да бъдат подавани от обединения от икономически оператори, без да е необходимо да приемат конкретна правна форма преди възлагане на поръчката.
Дадено обединение от икономически оператори обаче трябва да определи един представител, който ще отговаря също така за получаването и обработката на плащанията за членовете на обединението, за административното управление на услугите, и за координацията и сигурността.
Въпросното отговорно лице трябва да бъде надлежно упълномощено да подаде офертата от името на останалите членове на обединението, което трябва да подаде съответната подписана декларация.
Всички членове на обединението трябва да бъдат солидарно отговорни пред възлагащия орган и ако договорът бъде възложен, от тях ще се изиска да го подпишат. За обединения, документите в точка III.2.1, буква а) и б) трябва да бъдат представени от всеки член на обединението; документът в точка III.2.2, буква б) трябва да бъде притежаван от поне 1 член на обединението; документът в точка III.2.3, буква г) трябва да бъде притежаван от всички членове на обединението. Всички останали критерии се прилагат за обединението като цяло по отношение на неговите ресурси.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: даден икономически оператор може, ако е необходимо, да се възползва от възможностите на други субекти, независимо от правното естество на връзките между двете страни. В такъв случай той трябва да представи на възлагащия орган удостоверяващ документ, че ще може да разполага с ресурсите, необходими за изпълнение на поръчката, като предостави писмена декларация от страна на посочените субекти, че желаните ресурси ще му бъдат предоставени. Ако даден икономически оператор се възползва от други органи, в случай на възлагане на поръчката на него, възлагащият орган ще изисква тези органи също да подпишат договора, като по този начин бъдат солидарно отговорни заедно с главния изпълнител. Всички органи, до които икономическия оператор прибягва, трябва да подадат документите, изисквани в следните точки III.2.1, буква a) и III.2.1, буква б). В случай на възлагане на подизпълнители с цел покриване на минималните изисквания, възлагащият орган си запазва правото да изиска от подизпълнителите да отговарят на съответните критерии в следните точки III.2.2 и III.2.3.
Кандидатите трябва да отбележат, че дейностите по строителство и поддръжка на пътища и канализационни системи, като критични задачи, трябва да бъдат извършени от изпълнителя.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: а) за да имат право на участие в тази процедура по възлагане на поръчка, оферентите, заедно с всички икономически оператори, който те могат да ползват, не трябва да попадат в нито едно от положенията за изключване, изброени в членове 106 и 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. (ОВ L 298, 26.10.2012 г.) и, в случай че поръчката им бъде възложена, трябва също да представят документите, посочени в член 143, параграф 1 на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г. (OВ L 362, стр. 1).
За да гарантира прилагането на горепосочените регламенти, оферентът трябва да подаде клетвена декларация, удостоверяваща, че не попада в някое от положенията, изброени в членове 106 и 107 на Финансовия регламент (тръжни документи: приложение Б към писмото-покана за участие в търг). В случай че поръчката му бъде възложена, изпълнителят, заедно с всички икономически оператори, които ще ползва, ще трябва да предостави подкрепящите документи, посочени в член 143, параграф 3 от споменатия регламент.
б) Кандидатът трябва да представи копие от сертификат за вписване в Търговската камара, съгласно който той е бил в състояние да изпълнява дейността по тази процедура по възлагане от 1.1.2010 г.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: участниците в тази процедура трябва да подадат следните документи, под заплаха от изключване:
а) копие на счетоводните баланси за 2010, 2011, 2012 г.;
б) поне 1 банково удостоверение, издадено след 1.2.2014 г., потвърждаващо, че оферентът е в стабилно финансово състояние.
Изисквано минимално/ни ниво/а: по отношение на буква:
а) за да имат право на участие, кандидатите трябва да имат среден годишен оборот от поне 1 500 000 EUR през 2010, 2011, 2012 г.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
а) списък на основните дейности, фактурирани през 2011–2012–2013 (посочващ следната информация, като минимум: дата на извършването на дейностите/услугите, клиент, фактурирана сума, номер на фактура), придружен с копия на съответните фактури. Ако справките във фактурите не указват ясно типа и размера на извършените дейности, трябва да се предостави подходяща обяснителна документация (например декларация от ръководните органи на поръчката или от клиента).
б) Копие на органиграмата на дружеството, актуализирана на 1.2.2014 г., указващо определения представител, отговорностите и ролята/квалификациите на всеки служител. Оферентът трябва да предостави документация, доказваща, че той има изисквания експертен персонал (например копие на „Libro unico del lavoro“ (единен регистър по заетостта), договори за работа, модели Unilav и т.н.).
в) Доказателство, че оферентът има 1 член от професионалния персонал с подходящо обучение и опит, за да може ефективно да изпълнява ролята на докладващо пред изпълнителя техническо лице, в случай на възлагане на поръчката (организационни и оперативни координационни дейности на обектите, прогнозни разчети за технически и административни приходи и разходи, срещи с инспекторите на клиента и т.н.), посредством подаване на академични и професионални автобиографии на въпросното лице, заедно с:
— подходящ документ, удостоверяващ наличието на професионален член на персонала (например копие на договора за работа, Unilav, декларация за поемане на ангажимент и т.н.),
— копие на квалификации,
— копие на документация като доказателство за обявения професионален опит (например декларация от работодателя, клиенти и т.н., с подробности за извършените задания, изпълнените функции, продължителност, ниво на отговорности и т.н.),
— декларация за ангажимент за назначаване на определения професионален член на персонала като докладващо пред изпълнителя техническо лице, в случай на възлагане на поръчката.
г) Копие на валидно удостоверение, доказващо, че кандидатът работи в съответствие със системата за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001, издадено от орган по оценка за съответствие по Accredia/Sincert, или друг орган, който е подписал споразумения за взаимно признаване за дейностите, посочени в настоящата поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
по отношение на буква:
а) изискват се следните минимални обороти за 3-те години:
— 1 000 000 EUR за дейностите по строителство и поддръжка на пътища (с изключение на дейности по магистрали, снегопочистване, третиране за премахване на лед), площади, пешеходни и велосипедни алеи,
— 1 000 000 EUR за дейности по изграждането и поддръжката на канализационни системи.
б) Трябва да има поне 10 постоянно назначени опитни служители/специалисти с най-малко 3 години трудов опит, включително:
— 8 в строителство и поддръжка на пътища, площади и/или канализационни системи,
— 2-ма в сектора на строителството.
в) Трябва да има поне 1 професионален член на екипа, който е в състояние ефективно да изпълнява ролята на докладващо техническо лице на изпълнителя с 5 години средно образование в техническата/научната сфера и поне 8 години опит в дейностите, изисквани по тази покана за участие в търг (организационни и оперативни координационни дейности, дейности на строителния обект за определянето и осъществяването на конструктивни решения, прогнозни разчети за технически и административни приходи и разходи).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
7.5.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.5.2014 - 15:00

Място:

JRC, via Fermi 2147, сграда 1, зала 7, Испра VA, ИТАЛИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: 1 представител на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

1. Тръжните документи и всякакви въпроси и отговори, свързани с настоящото обявление за поръчка, ще бъдат налични на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 и могат да бъдат изтеглени с натискане върху заглавието 'Libreria di documenti'.

Ако желаят, заинтересованите страни могат да се регистрират чрез интернет страницата, посочена по-горе. Това ще им позволи да бъдат информирани от системата „e-tendering“, когато има налично обновяване по отношение на настоящата покана за участие в търг. Страни, които не са се регистрирали, се приканват да се консултират със страницата редовно, тъй като е задължение на оферента да проверява за всякакви обновявания, добавени по време на тръжния период.

2. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 ще бъде единствения източник за всякакви искания за допълнителна информация, които могат да бъдат отправяни с натискане върху заглавието 'Domande&Risposte' – задайте въпрос.

3. В съответствие с член 134, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 966/2012, Комисията си запазва правото да започне процедура на договаряне със спечелилия икономически оператор за тази поръчка за изпълнение на дейности, подобни на тези в настоящото обявление.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 433766

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13.3.2014