Bygge og anlæg - 98356-2014

Vis forkortet udgave

25/03/2014    S59

Italien-Ispra: Anlæg og vedligeholdelse af veje, pladser, kloakering og vandsystemer, herunder tilhørende arbejder (vedrørende undergrunden, flytning af jord og bygninger) ved JRC — anlægsområdet i Ispra

2014/S 059-098356

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter, Forvaltning af afdelingen i Ispra
Postadresse: via Enrico Fermi 2749
By: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Att: Valeria Staltari
Mailadresse: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +39 0332789571
Fax: +39 0332789508

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: forskning.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Anlæg og vedligeholdelse af veje, pladser, kloakering og vandsystemer, herunder tilhørende arbejder (vedrørende undergrunden, flytning af jord og bygninger) ved JRC — anlægsområdet i Ispra.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

NUTS-kode ITC41 Varese

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 4 500 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Arbejdskategorierne er i henhold til denne kontrakt:
— anlæg, vedligeholdelse, ændring, renovering og reparation af veje, fortove, parkeringspladser, pladser og andre tilhørende arbejder
— anlæg, vedligeholdelse, ændring, renovering og reparation af kloaksystemer, vandveje, tanke og andre arbejder vedrørende vand
— nedrivning, udgravning, opfyldning af jord og landskabsplanlægning af terræn
— beton- og murerarbejder (hovedsaligt underjordiske passager, serviceskakter, støttemure, fundamenter osv.)
— bygningsarbejder og forskellige tilhørende arbejder.
Kontrahenten skal stille arbejdskraft, ressourcer og materialer til rådighed i forbindelse med udførelsen af disse arbejder, herunder levering af materialer og eventuel erhvervelse af specifikt maskineri og udstyr.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45233141 Vejvedligeholdelse, 45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde, 45232410 Kloakeringsarbejder, 45233120 Anlæg af vej, 45233222 Vejbelægningsarbejde

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 4 500 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Bud kan afgives af sammenslutninger af økonomiske aktører uden forpligtelse til at antage en bestemt retlig form forud for tildeling af kontrakten.
Dog skal en sammenslutning af økonomiske aktører udpege en enkelt repræsentant, som ligeledes vil være ansvarlig for modtagelse og bearbejdning af betalinger på vegne af sammenslutningens deltagere samt for administrativ forvaltning af tjenesterne og for koordinering samt sikkerhed.
Den pågældende ansvarlige part skal være behørigt bemyndiget til at afgive bud på vegne af de øvrige deltagere i sammenslutningen, som skal fremlægge en tilsvarende underskrevet erklæring.
Alle deltagere i sammenslutningen skal hæfte solidarisk for udførelsen af kontrakten overfor den ordregivende myndighed og vil, hvis kontrakten tildeles, blive påkrævet at underskrive den. For sammenslutninger skal dokumenter i punkterne III.2.1, litra a) og litra b), fremlægges af hvert medlem af sammenslutningen. Dokumentet nævnt i punkt III.2.2, litra b), skal indehaves af mindst 1 deltager i sammenslutningen, og dokumentet i punkt III.2.3, litra d), skal indehaves af samtlige deltagere i sammenslutningen. Alle andre kriterier gælder for sammenslutningen som et hele med hensyn til dens ressourcer.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: En økonomisk aktør kan om nødvendigt også gøre andre enheders kapacitet gældende, uanset den juridiske art af forbindelsen mellem de 2 parter. I et sådant tilfælde skal vedkommende bevise over for den ordregivende myndighed, at vedkommende råder over de nødvendige midler til udførelse af kontrakten gennem fremlæggelse af disse enheders tilsagn om at stille midlerne til vedkommendes rådighed. Hvis en økonomisk aktør gør brug af andre enheder og efterfølgende tildeles kontrakten, kræver den ordregivende myndighed, at disse andre enheder også underskriver kontrakten og således hæfter solidarisk med den primære tilbudsgiver. Alle enheder, som den økonomiske aktør gør brug af, skal indgive de dokumenter, der anmodes om i punkt III.2.1, litra a), og III.2.1, litra b), nedenfor. Hvis der påtænkes underentreprise for at opfylde minimumskravene, forbeholder den ordregivende myndighed sig ret til at kræve, at underkontrahenterne efterlever de relevante kriterier i nedenstående punkt III.2.2 og III.2.3.
Ansøgere skal bemærke, at aktiviteterne vedrørende anlægs- og vedligeholdelsesarbejde for veje og kloaksystemer, der er centrale opgaver, skal udføres af tilbudsgiveren.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: a) For at være valgbare til at deltage i denne udbudsprocedure må tilbudsgivere samt alle økonomiske aktører, de gør brug af, ikke befinde sig i nogen af de udelukkelsessituationer, der er anført i artikel 106 og 107 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012 (EUT L 298 af 26.10.2012), og såfremt de tildeles kontrakten, skal de endvidere fremlægge de dokumenter, der er angivet i artikel 143, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 (EUT L 362, s. 1).
For at sikre anvendelse af de førnævnte forordninger skal tilbudsgiveren afgive en højtidelig erklæring om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af situationerne anført i artikel 106 og 107 i finansforordningen (udbudsmateriale: bilag B til den skriftlige opfordring til afgivelse af bud). Såfremt der tildeles en kontrakt, vil kontrahenten og de eventuelle økonomiske aktører, som vedkommende måtte gøre brug af, skulle fremlægge de i samme forordnings artikel 143, stk. 3, krævede støttedokumenter.
b) Ansøgeren skal indgive en kopi af et bevis for optagelse i handelskammeret, der viser, at vedkommende siden 1.1.2010 har kunnet udføre en aktivitet, der er af relevans for det arbejde, der skal udføres i forbindelse med dette udbud.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: For ikke at risikere udelukkelse skal deltagere i denne procedure fremlægge følgende dokumenter:
a) kopi af balancer for 2010, 2011, 2012
b) mindst 1 bankerklæring udstedt efter 1.2.2014, der bekræfter, at tilbudsgiveren er finansielt stabil.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: i forbindelse med punkt:
a) for at komme i betragtning skal ansøgere kunne fremvise en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 1 500 000 EUR i 2010, 2011, 2012.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
a) en liste over de væsentligste arbejder, der er faktureret i 2011-2012-2013 (som minimum med angivelse af de følgende oplysninger: udførelsesdato for arbejderne/tjenesteydelserne, kunde, faktureret beløb, fakturareference) og vedlagt kopier af de beslægtede fakturaer. Hvis referencerne i fakturaerne ikke tydeligt angiver typen og omfanget af det udførte arbejde, skal passende uddybende dokumentation fremlægges (f.eks. udtalelse fra arbejdets ledelse eller kunden)
b) kopi af firmaets organisationsplan, opdateret den 1.2.2014, som beskriver den udvalgte repræsentant nærmere, ansvaret og hver medarbejders rolle/kvalifikationer. Tilbudsgiveren skal endvidere fremlægge dokumentation for, at vedkommende har det påkrævede faglige personale (f.eks. kopi af »Libro unico del lavoro« (enkel regnskabsbog over beskæftigelse), arbejdskontrakter, Unilav-modeller, osv.)
c) dokumentation for, at tilbudsgiveren har 1 faglig medarbejder med passende uddannelse og erfaring til effektivt at udfylde rollen som kontrahentens rapportaflæggende tekniker i tilfælde af en tildelt kontrakt (anlæggenes organisation og driftsmæssige koordinationsaktiviteter, teknisk og administrativt skønnet omfang af pengestrøm, møde med kundens tilsynsførende osv.), via fremlæggelse af vedkommendes akademiske og faglige cv'er, sammen med:
— behørigt dokument, der godtgør, at den faglige medarbejder er til rådighed (f.eks. kopi af arbejdskontrakten, Unilav, loyalitetserklæring osv.)
— kopi af eksamensbevis(er)
— kopi af dokumentation som bevis for den erklærede faglige erfaring (f.eks. udtalelse fra arbejdsgiver, kunder osv., med oplysninger om udførte opgaver, udførte funktioner, varighed, ansvarsniveau osv.)
— erklæring om forpligtelse til at gøre den nævnte faglige medarbejder til kontrahentens rapportaflæggende tekniker, i tilfælde af en kontrakttildeling
d) en kopi af et gyldigt certifikat, som dokumenterer, at ansøgeren handler i overensstemmelse med et kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001-standarden, udstedt af et Accredia/Sincert-overensstemmelsesvurderingsorgan, eller et andet organ, som har underskrevet aftalerne om gensidig anerkendelse af aktiviteterne beskrevet i denne kontrakt.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
i forbindelse med punkt:
a) kræves følgende mindsteomsætning for de 3 år:
— 1 000 000 EUR i forbindelse med anlægs- og vedligeholdelsesarbejder for veje (med undtagelse af motorvejsarbejder, snerydningstjenester, afisningsbehandlinger), pladser, fortove og cykelstier
— 1 000 000 EUR i forbindelse med anlægs- og vedligeholdelsesarbejder for kloaksystemer.
b) Der skal være mindst 10 fastansatte, faglærte arbejdere/specialister med mindst 3 års arbejdserfaring, herunder:
— 8 i forbindelse med anlægs- og vedligeholdelsesarbejder for veje, pladser og/eller kloaksystemer
— 2 i forbindelse med byggesektoren.
c) Der skal være mindst 1 faglig medarbejder til effektivt at udfylde rollen som kontrahentens rapportaflæggende tekniker med 5 års videregående uddannelse på det tekniske/videnskabelige område og mindst 8 års erfaring med de aktiviteter, der kræves i henhold til dette udbud (tilrettelæggelsesaktiviteter og aktiviteter vedrørende driftsmæssig koordinering, aktiviteter på anlægget i forbindelse med definering og gennemførelse af løsninger inden for bygge og anlæg, teknisk og administrativt skønnet omfang af pengestrøm).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.5.2014
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 13.5.2014 - 15:00

Sted:

JRC, via Fermi 2147, bygning 1, lokale 7, Ispra VA, ITALIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

1. Udbudsmaterialet samt spørgsmål og svar vedrørende denne udbudsbekendtgørelse vil kunne findes på følgende webstedsadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 og kan downloades ved at klikke på titlen »Libreria di documenti«.

Interesserede parter kan, hvis de ønsker det, tilmelde sig via webstedet anført ovenfor. På denne måde bliver de informeret af e-tendering-systemet, når en opdatering vedrørende dette udbud er tilgængelig. Parter, der ikke er registreret, opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt, da det er tilbudsgiverens ansvar at se efter eventuelle opdateringer, der tilføjet i løbet af udbudsperioden.

2. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 er den eneste kilde til anmodninger om yderligere oplysninger og kan kun tilgås ved at klikke på titlen »Domande&Risposte« og stille et spørgsmål.

3. I henhold til artikel 134, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 966/2012 forbeholder Kommissionen sig ret til at indgå i et udbud efter forhandling med den valgte økonomiske aktør for denne kontrakt for udførelsen af tjenester, der ligner tjenesterne i denne bekendtgørelse.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.3.2014