Έργα - 98356-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

25/03/2014    S59

Ιταλία-Ίσπρα: Κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών έργων (υπόγειων, χωματουργικών εργασιών και δόμησης) στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα

2014/S 059-098356

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Διοίκηση των εγκαταστάσεων στην Ίσπρα
Ταχ. Διεύθυνση: via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ίσπρα VA
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Υπόψη: Valeria Staltari
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +39 0332789571
Φαξ: +39 0332789508

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: έρευνα.
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών, συστημάτων αποχέτευσης και ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών έργων (υπόγειων, χωματουργικών εργασιών και δόμησης) στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Έργα
Εκτέλεση
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Κωδικός NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 48

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 4 500 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Οι κατηγορίες εργασιών που καλύπτει η προκηρυσσόμενη σύμβαση είναι οι εξής:
— κατασκευή, συντήρηση, τροποποίηση, ανακαίνιση και επισκευή οδών, οδοστρωμάτων, χώρων στάθμευσης, πλατειών και άλλα βοηθητικά έργα,
— κατασκευή, συντήρηση, τροποποίηση, ανακαίνιση και επισκευή συστημάτων αποχέτευσης, πλωτών οδών, δεξαμενών και άλλων εγκαταστάσεων ύδρευσης,
— κατεδάφιση, εκσκαφή, επιχωμάτωση και διαμόρφωση του εδάφους,
— εργασίες σκυροδέτησης και τοιχοποιίας (κυρίως υπόγειοι διάδρομοι, αγωγοί για την πρόσβαση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, τοίχοι αντιστήριξης, θεμελίωση, κ.λπ.),
— κατασκευαστικές εργασίες και διάφορα βοηθητικά έργα.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και τα υλικά για την ολοκλήρωση των εν λόγω έργων, συμπεριλαμβανομένης, εάν απαιτείται, της προμήθειας των υλικών και της πιθανής μίσθωσης ειδικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

45233141 Εργασίες συντήρησης οδών, 45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών, 45232410 Έργα σε υπονόμους, 45233120 Έργα οδοποιίας, 45233222 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 4 500 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Προσφορές δύνανται να υποβληθούν από ομίλους οικονομικών φορέων, οι οποίοι δεν θα κληθούν να περιβληθούν ειδική νομική μορφή πριν από την ανάθεση της σύμβασης.
Ωστόσο, οι όμιλοι οικονομικών παραγόντων πρέπει να ορίσουν 1 μόνον υπεύθυνο, ο οποίος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την παραλαβή και επεξεργασία των πληρωμών των μελών του ομίλου, τη διοικητική διαχείριση, τον συντονισμό και την ασφάλεια.
Το εν λόγω υπεύθυνο μέρος πρέπει να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο για την υποβολή της προσφοράς εκ μέρους των άλλων μελών του ομίλου τα οποία πρέπει να υποβάλουν σχετική υπογεγραμμένη δήλωση.
Όλα τα μέλη του ομίλου θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση ανάθεσης, θα κληθούν να υπογράψουν τη σύμβαση. Για τους ομίλους, πρέπει να παρασχεθούν τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία III.2.1 α) και β) από κάθε μέλος του ομίλου. Το έγγραφο που αναφέρεται στο σημείο III.2.2 β) πρέπει να υποβληθεί από τουλάχιστον 1 μέλος του ομίλου και το έγγραφο που αναφέρεται στο σημείο III.2.3 δ) πρέπει να υποβληθεί από όλα τα μέλη του ομίλου. Όλα τα άλλα κριτήρια ισχύουν για τον όμιλο ως σύνολο σε σχέση με τους πόρους του.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εάν απαιτείται, να αξιοποιήσει τις ικανότητες άλλων φορέων ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εκάστοτε φορέων. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσω της προσκόμισης έγγραφης δέσμευσης των εν λόγω φορέων να διαθέσουν τους εν λόγω πόρους. Εάν ένας οικονομικός φορέας αξιοποιεί άλλους φορείς, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτόν, η αναθέτουσα αρχή θα ζητήσει επίσης από τους εν λόγω φορείς να υπογράψουν τη σύμβαση ώστε να αναλάβουν από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη με τον κύριο υποψήφιο. Όλοι οι φορείς που θα αξιοποιηθούν από τον οικονομικό παράγοντα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα που απαιτούνται στα ακόλουθα σημεία III.2.1α) και III.2.1β). Σε περίπτωση υπεργολαβίας προκειμένου να καλυφθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμμόρφωση των υπεργολάβων με τα σχετικά κριτήρια που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία III.2.2 και III.2.3.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δραστηριότητες κατασκευής και συντήρησης οδών και συστημάτων αποχέτευσης, ως κρίσιμες εργασίες, πρέπει να εκτελεστούν από τον υποψήφιο.
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: α) Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, οι υποψήφιοι, καθώς και οι οικονομικοί φορείς που αξιοποιούν, δεν πρέπει να εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 106 και 107 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.10.2012 (ΕΕ L 298 της 26.10.2012) και, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, πρέπει επίσης να παράσχουν τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής της 29.10.2012. (ΕΕ L 362, σ. 1).
Για τη διασφάλιση της εφαρμογής των ως άνω αναφερόμενων κανονισμών, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 106 και 107 του δημοσιονομικού κανονισμού (έγγραφα διαγωνισμού: παράρτημα Β της πρόσκλησης υποβολής προσφορών). Σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης, ο ανάδοχος, καθώς και οι οικονομικοί φορείς που αξιοποιεί, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.
β) Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο από το οποίο προκύπτει ότι είναι σε θέση να εκτελεί τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού από την 1.1.2010.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: οι συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν τα ακόλουθα έγγραφα:
α) αντίγραφο των ισολογισμών για τα έτη 2010, 2011, 2012,
β) τουλάχιστον 1 τραπεζική δήλωση, εκδοθείσα μετά την 1.2.2014, που να βεβαιώνει την υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: αναφορικά με το σημείο:
α) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 1 500 000 EUR κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
α) κατάλογος των κυριότερων εργασιών που έχουν τιμολογηθεί κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 (με αναφορά των ακόλουθων πληροφοριών, ως ελάχιστη απαίτηση: ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών, πελάτης, τιμολογηθέν ποσό, αριθμός αναφοράς τιμολογίου), συνοδευόμενος από αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων. Εάν οι αναφορές στα τιμολόγια δεν διευκρινίζουν σαφώς το είδος και την έκταση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, πρέπει να παρασχεθούν κατάλληλα επεξηγηματικά έγγραφα (π.χ. δήλωση από τη διοίκηση των εργασιών ή τον πελάτη).
β) Αντίγραφο του οργανογράμματος της εταιρείας, ενημερωμένο την 1.2.2014, το οποίο διευκρινίζει τον διορισμένο εκπρόσωπο, τις αρμοδιότητες και τον ρόλο/τα προσόντα κάθε εργαζόμενου. Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι διαθέτει το απαιτούμενο επαγγελματικό προσωπικό (π.χ. αντίγραφο του «Libro unico del lavoro» (ενιαίο βιβλίο εργασίας), συμβάσεις έργων, πρότυπα Unilav, κ.λπ.).
γ) Αποδεικτικό ότι ο υποψήφιος διαθέτει 1 μέλος επαγγελματικού προσωπικού με κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση του ρόλου του υπεύθυνου τεχνικού του αναδόχου, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης (δραστηριότητες οργάνωσης και επιχειρησιακού συντονισμού των εγκαταστάσεων, τεχνικές και διοικητικές εκτιμήσεις ταμειακών ροών, συναντήσεις με τους επόπτες του πελάτη, κ.λπ.), μέσω της υποβολής των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών βιογραφικών σημειωμάτων των εν λόγω ατόμων, σε συνδυασμό με:
— κατάλληλο έγγραφο που βεβαιώνει τη διαθεσιμότητα του μέλους του επαγγελματικού προσωπικού (π.χ. αντίγραφο της σύμβασης έργου, Unilav, δήλωση δέσμευσης κ.λπ.),
— αντίγραφο των τίτλων σπουδών,
— αντίγραφο των εγγράφων προς απόδειξη της δηλωμένης επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. δήλωση του εργοδότη, των πελατών κ.λπ., με λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα που έχουν υλοποιηθεί, τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τη διάρκεια, το επίπεδο ευθύνης, κ.λπ.),
— δήλωση δέσμευσης για τον διορισμό του καθορισμένου μέλους του επαγγελματικού προσωπικού ως υπεύθυνου τεχνικού του αναδόχου, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης.
δ) Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος δραστηριοποιείται σύμφωνα με σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001, εκδοθέν από φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης Accredia/Sincert ή άλλο φορέα ο οποίος έχει υπογράψει τις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην προκηρυσσόμενη σύμβαση.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
αναφορικά με το σημείο:
α) απαιτούνται οι ακόλουθοι ελάχιστοι κύκλοι εργασιών, για τα 3 τελευταία έτη:
— 1 000 000 EUR για εργασίες κατασκευής και συντήρησης οδών (εξαιρούνται τα έργα σε αυτοκινητόδρομους, οι υπηρεσίες εκχιονισμού και οι διαδικασίες αποπαγοποίησης), πλατειών, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων,
— 1 000 000 EUR για εργασίες κατασκευής και συντήρησης συστημάτων αποχέτευσης.
β) Απαιτούνται τουλάχιστον 10 μόνιμοι ειδικευμένοι εργάτες/ειδικοί με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, συμπεριλαμβανομένων:
— 8 στην κατασκευή και συντήρηση οδών, πλατειών ή/και συστημάτων αποχέτευσης,
— 2 στον οικοδομικό τομέα.
γ) Απαιτείται 1 μέλος του επαγγελματικού προσωπικού με δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης του ρόλου του υπεύθυνου τεχνικού του αναδόχου με 5ετή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε τεχνικό/επιστημονικό τομέα και εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών στις δραστηριότητες που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών (δραστηριότητες οργάνωσης και επιχειρησιακού συντονισμού, δραστηριότητες στον χώρο εργασίας για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή κατασκευαστικών λύσεων, τεχνικές και διοικητικές εκτιμήσεις ταμειακών ροών).
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
7.5.2014
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 13.5.2014 - 15:00

Τόπος:

JRC, via Fermi 2147, κτίριο 1, αίθουσα 7, Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

1. Τα έγγραφα του διαγωνισμού και τυχόν ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού θα διατεθούν στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 και μπορούν να καταφορτωθούν κάνοντας κλικ στον τίτλο «Libreria di documenti».

Εφόσον το επιθυμούν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εγγραφούν μέσω του ανωτέρω δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ενημερώνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών όταν είναι διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα μη εγγεγραμμένα μέρη καλούνται να επισκέπτονται τακτικά τον δικτυακό τόπο, καθώς αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις που προστίθενται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

2. Ο δικτυακός τόπος https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 θα αποτελεί τη μοναδική πηγή αιτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες, τα οποία μπορούν να τεθούν κάνοντας κλικ στον τίτλο «Domande&Risposte» (υποβολή ερωτήσεων).

3. Σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί για την παρούσα σύμβαση για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος έλαβε γνώση.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
13.3.2014