Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 98356-2014

Prikaži smanjeni prikaz

25/03/2014    S59

Italija-Ispra: Izgradnja i održavanje cesta, trgova, kanalizacijskih i vodovodnih sustava, uključujući i pomoćne radove (podzemne radove, uklanjanje zemlje i izgradnju) na lokaciji JRC- — u Ispri

2014/S 059-098356

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar, Uprava lokacije u Ispri
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra VA
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Na pažnju (osoba za kontakt): Valeria Staltari
E-pošta: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +39 0332789571
Telefaks: +39 0332789508

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: istraživanje.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izgradnja i održavanje cesta, trgova, kanalizacijskih i vodovodnih sustava, uključujući i pomoćne radove (podzemne radove, uklanjanje zemlje i izgradnju) na lokaciji JRC- — u Ispri
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

NUTS kod ITC41 Varese

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 500 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Kategorije radova u sklopu ovog ugovora obuhvaćaju:
— izgradnju, održavanje, preinaku, obnovu i sanaciju cesta, pločnika, parkirališnih područja, trgova te druge pomoćne radove,
— izgradnju, održavanje, preinaku, obnovu i sanaciju kanalizacijskih sustava, vodovodnih sustava, spremnika te druge radove na vodoopskrbi,
— uništavanje, iskapanje, ispunjavanje i krajobrazno uređenje terena,
— betonske i zidarske radove (uglavnom podzemni putovi, kanali za pristup komunalnim uslugama, potporni zidovi, temelji itd.),
— građevinske radove i razne pomoćne radove.
Izvoditelj treba učiniti dostupnim radnu snagu, resurse i materijale za dovršetak tih radova, uključujući, ako je to potrebno, isporuku materijala i moguće unajmljivanje posebnih strojeva i opreme.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45233141 Radovi na održavanju cesta, 45110000 Radovi na rušenju objekata i radovi razbijanja te zemljani radovi, 45232410 Radovi na kanalizacijskoj mreži, 45233120 Građevinski radovi na cesti, 45233222 Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 500 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi dokumentaciju za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi dokumentaciju za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ponude mogu dostaviti i zajednice gospodarskih subjekata koje prije sklapanja ugovora ne moraju preuzeti određeni pravni oblik.
No, zajednica gospodarskih subjekata mora odrediti isključivog predstavnika koji će također biti odgovoran za zaprimanje i obradu plaćanja za članove zajednice, za administrativno upravljanje povezano s uslugom te za koordinaciju i sigurnost.
Navedena odgovorna stranka mora biti valjano ovlaštena kako bi dostavila ponudu u ime drugih članova zajednice koji moraju dostaviti odgovarajuću potpisanu izjavu.
Svi članovi zajednice solidarno su odgovorni javnom naručitelju i ako se s njima sklopi ugovor, morat će ga potpisati. Za zajednice, dokumente u točkama III.2.1. podtočkama (a) i (b) mora dostaviti svaki član zajednice; dokument u točki III.2.2. podtočki (b) mora posjedovati barem 1 član zajednice; dokument u točki III.2.3. podtočki (d) moraju posjedovati svi članovi zajednice. Svi se ostali kriteriji primjenjuju na zajednicu kao cjelinu u odnosu na njezina sredstva.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: da
Opis posebnih uvjeta: gospodarski se subjekt može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju javnom naručitelju mora dostaviti dokaz da će imati potrebna sredstva za provođenje ugovora, na primjer, pružanjem pisane izjave navedenih tijela da će navedena sredstva biti dostupna. Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata, u slučaju sklapanja ugovora s njim, javni naručitelj od tih subjekata također zahtijeva da potpišu ugovor te oni na taj način zajedno s glavnim ponuditeljem postaju solidarno odgovorni. Svako tijelo na koje se oslanja gospodarski subjekt dužno je dostaviti dokumentaciju navedenu u sljedećim točkama III.2.1. podtočki (a) i III.2.1. podtočki (b). U slučaju podizvođenja u svrhu ispunjavanja minimalnih zahtjeva, javni naručitelj zadržava pravo zatražiti od podizvoditelja usklađenost s odgovarajućim kriterijima u točkama III.2.2. i III.2.3. koje slijede.
Natjecateljima napominjemo da aktivnosti izgradnje i radove održavanja na cestama i kanalizacijskim sustavima, kao kritične zadatke, moraju izvršiti ponuditelji.
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: (a) kako bi bili prihvatljivi za ovaj postupak nabave, ponuditelji, zajedno s gospodarskim subjektima na čije se sposobnosti mogu osloniti ne smiju biti u ni u jednoj od situacija za isključenje navedenim u člancima 106. i 107. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU, Euratom) br. 966/2012 od 25.10.2012. (SL L 298 od 26.10.2012.) te su u slučaju sklapanja ugovora također dužni dostaviti dokumente predviđene člankom 143. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012. (SL L 362, str. 1.).
Kako bi se osigurala primjena navedenih uredbi, natjecatelj treba dostaviti svečanu izjavu kojom dokazuje da se ne nalazi ni u jednoj od situacija navedenih u člancima 106. i 107. Financijske uredbe (dokumentacija za nadmetanje: Prilog B pismu poziva na nadmetanje). Dođe li do sklapanja ugovora, izvoditelj zajedno s gospodarskim subjektima na čije se sposobnosti može osloniti, trebat dostaviti dodatne dokumente navedene u članku 143. stavku 3. spomenute uredbe.
(b) Natjecatelj mora dostaviti presliku potvrde o upisu u gospodarsku komoru kako bi dokazao da je izvršio aktivnost navedenu u ovom postupku nabave od 1.1.2010.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: sudionici u ovom postupku moraju dostaviti sljedeće dokumente, pod prijetnjom isključenja:
(a) presliku bilanci za 2010., 2011., 2012.;
(b) najmanje 1 bankovno izvješće, izdano nakon 1.2.2014., kojim se potvrđuje da je ponuditelj u stabilnoj financijskoj situaciji.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: uzimajući u obzir točku:
(a) kako bi bili prihvatljivi, natjecatelji moraju imati prosječan godišnji promet od najmanje 1 500 000 EUR u 2010., 2011., 2012.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
(a) popis glavnih radova za koje su računi izdani 2011.–2012.–2013. (navodeći sljedeće informacije, kao minimum: datum izvođenja radova/usluga, naručitelj, naplaćeni iznos, referenca računa), uz presliku predmetnih računa. Ako reference na računima jasno ne navode vrstu i obujam izvršenih radova, mora se dostaviti odgovarajuća dokumentacija za pojašnjenje (npr. izjava upravitelja radova ili naručitelja).
(b) Presliku organigrama poduzeća, ažuriranog 1.2.2014., u kojoj se navodi imenovani predstavnik, dužnosti i uloga/kvalifikacije svakog zaposlenika. Ponuditelj također mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da ima stručno osoblje (npr. presliku „Libro unico del lavoro” (jedinstvena glavna knjiga o zaposlenju), ugovore o radu, modele Unilav itd.).
(c) Dokaz da ponuditelj raspolaže barem 1 članom stručnog osoblja koji je primjereno osposobljen te ima iskustva za učinkovito izvršavanje uloge izvoditeljevog tehničara za izvještavanje, u slučaju sklapanja ugovora (organizacija i operativna koordinacija aktivnosti na lokacijama, tehničke i upravne procjene novčanog toka, susreti s naručiteljevim nadzornicima itd.), dostavom akademskog i stručnog životopisa navedene osobe, uz:
— odgovarajući dokument koji potvrđuje dostupnost stručnog člana osoblja (npr. presliku ugovora o radu, Unilav, izjavu o obvezi itd.),
— presliku kvalifikacija,
— presliku dokumentacije kao dokaz navedenog stručnog iskustva (npr. izjavu poslodavca, naručitelja itd., s pojedinostima o izvršenim zadacima, izvršenim dužnostima, trajanju, razini dužnosti itd.),
— izjavu o obvezi da će određeni stručni član osoblja biti izvoditeljev tehničar za izvještavanje, u slučaju sklapanja ugovora.
(d) Presliku valjane potvrde kojom se dokazuje da natjecatelj posluje u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, koju je izdalo tijelo za ocjenu usuglašenosti Accredia/Sincert ili drugo tijelo koje je potpisalo sporazume o uzajamnom priznavanju za aktivnosti u ovom ugovoru.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
uzimajući u obzir točku:
(a) potreban je sljedeći najmanji promet za 3 godine:
— 1 000 000 EUR za radove izgradnje i održavanja cesta (isključujući radove na autocestama, usluge čišćenja snijega, radove odleđivanja), trgova, pješačkih i biciklističkih staza,
— 1 000 000 EUR za radove izgradnje i održavanja na kanalizacijskim sustavima.
(b) Mora postojati najmanje 10 stalno zaposlenih kvalificiranih radnika/stručnjaka s barem 3 godine radnog iskustva uključujući:
— 8 u izgradnji i održavanju cesta, trgova i/ili kanalizacijskih sustava,
— 2 u građevinskom sektoru.
(c) Traži se najmanje 1 stručni član osoblja koji može učinkovito izvršavati ulogu izvoditeljevog tehničara za izvještavanje s 5 godina srednjoškolskog obrazovanja u području tehnike/znanosti i barem 8 godina iskustva u aktivnostima traženim u ovom pozivu na nadmetanje (organizacijske aktivnosti i aktivnosti operativne koordinacije tijekom proizvodnje i ugradnje, aktivnosti na lokaciji radova za određivanje i provedbu građevinskih rješenja, tehničke i upravne procjene novčanog toka).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.5.2014
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.5.2014 - 15:00

Mjesto:

JRC, via Fermi 2147, zgrada 1, soba 7, Ispra VA, ITALIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 zastupnik po ponuditelju.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci

1. Dokumentacija za nadmetanje te pitanja i odgovori povezani s trenutačnim pozivom na nadmetanje bit će dostupni na sljedećoj mrežnoj stranici: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 te mogu biti preuzeti klikom na naslov „Libreria di documenti”.

Ako to žele, zainteresirane se strane mogu registrirati na prethodno spomenutoj mrežnoj stranici. To će im omogućiti da budu informirani o sustavu e-nadmetanja kada ažuriranje koje se odnosi na poziv na nadmetanje bude dostupno. Strane koje se nisu registrirale pozvane su da stranicu redovito posjećuju jer je odgovornost ponuditelja da provjerava sva ažuriranja učinjena tijekom razdoblja nadmetanja.

2. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 bit će jedini izvor svih zahtjeva za dodatne informacije koje se mogu pregledati isključivo klikom na naslov „Domande&Risposte” (pitanja i odgovori).

3. U skladu s člankom 134. stavkom 1. podstavkom (f) Uredbe (EU) br. 966/2012, Komisija zadržava pravo stupiti u pregovarački postupak s uspješnim gospodarskim subjektom za ovaj ugovor o izvođenju radova sličnih onima iz ovog poziva.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
13.3.2014