Építési beruházás - 98356-2014

Normál nézet megjelenítése

25/03/2014    S59    Európai Bizottság - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Olaszország-Ispra: Utak, terek, szennyvíz- és vízellátó-rendszerek építése és karbantartása, a kiegészítő (a földalatti, földmozgatási és építési) munkálatokkal együtt a Közös Kutatóközpont isprai telephelyén

2014/S 059-098356

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont, Isprai Igazgatóság
Postai cím: via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra VA
Postai irányítószám: 21027
Ország: Olaszország
Címzett: Valeria Staltari
E-mail: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +39 0332789571
Fax: +39 0332789508

Internetcím(ek):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: kutatás.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Utak, terek, szennyvíz- és vízellátó-rendszerek építése és karbantartása, a kiegészítő (a földalatti, földmozgatási és építési) munkálatokkal együtt a Közös Kutatóközpont isprai telephelyén.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés
A teljesítés helye: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, OLASZORSZÁG.

NUTS-kód ITC41 Varese

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 4 500 000 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés keretében a következő kategóriájú munkálatokra kerül sor:
— utak, járdák, parkolók, terek megépítése, karbantartása, átépítése, felújítása és javítása, valamint kiegészítő munkálatok végrehajtása,
— csatornarendszerek, vízelvezetők, ciszternák megépítése, karbantartása, átépítése, felújítása és javítása, valamint vízelvezetéssel kapcsolatos egyéb munkálatok végrehajtása,
— bontás, földkiemelés, földfeltöltés és talajrendezés,
— betonozási és kőművesmunkák (főként föld alatti átereszek, a közművek megközelítését biztosító járatok, támfalak, alapok stb.),
— építési munka és különböző kiegészítő munkálatok.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a szóban forgó munkálatok teljesítéséhez szükséges személyi állomány, erőforrások és anyagok rendelkezésre állását, beleértve szükség esetén anyagok beszerzését, valamint speciális gépek és felszerelések esetleges bérlését.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45233141 Közútkarbantartás, 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 45232410 Csatornahálózat építése, 45233120 Közút építése, 45233222 Útkövezési munkák

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül: 4 500 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatokat gazdasági szereplők csoportosulásai is benyújthatnak. A csoportosulásoknak a szerződés odaítélése előtt nem szükséges meghatározott jogi formát kialakítaniuk.
A gazdasági szereplők csoportosulásának ugyanakkor ki kell jelölnie egy képviselőt, aki felelősséggel tartozik a csoportosulás tagjait illető kifizetések átvételéért és kezeléséért, a szolgáltatásnyújtás adminisztratív irányításáért, valamint a koordinációért és a biztonságért is.
Nevezett felelős félnek megfelelő meghatalmazással (a csoportosulás többi tagja által benyújtott aláírt nyilatkozattal) kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy a csoportosulás többi tagja nevében pályázatot nyújtson be.
A csoportosulás valamennyi tagja együttes és egyetemleges felelősséggel tartozik az ajánlatkérő felé, és a szerződést – annak odaítélése esetén – alá kell írniuk. Csoportosulások esetében a III.2.1(a) és (b) pontokban szereplő dokumentumokat a csoportosulás minden egyes tagjának be kell nyújtania; a III.2.2(b) pont szerinti dokumentummal legalább 1 csoporttagnak rendelkeznie kell; a III.2.3(d) pont szeirnti dokumentummal valamennyi csoporttagnak rendelkeznie kell. Az összes többi kritérium az erőforrásai tekintetében a csoportosulás egészére vonatkozik.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: a gazdasági szereplők, szükség esetén, más szervezetek kapacitásait is igénybe vehetik, tekintet nélkül a közöttük lévő kapcsolat jogi jellegére. Ilyen esetben bizonyítaniuk kell az ajánlatkérő számára, hogy rendelkeznek a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, az említett szervezetek olyan írásos nyilatkozatának benyújtásával, amelyben az említett szervezetek vállalják, hogy a gazdasági szereplő rendelkezésére bocsátják a szükséges erőforrásokat. Amennyiben a gazdasági szereplő más szervezetekre is támaszkodik, a szerződés elnyerése esetén az ajánlatkérő felkéri ezen szervezeteket, hogy szintén írják alá a szerződést, ezáltal együttes és egyetemleges felelősséget vállalva a fő pályázóval. Minden olyan szerv, amelynek erőforrásait a gazdasági szereplő igénybe veszi, köteles benyújtani az alábbi III.2.1(a) és III.2.1(b) pontokban előírt dokumentumokat. Amennyiben a minimális követelmények teljesítése érdekében alvállalkozókat vesznek igénybe, az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozóktól megkövetelje a lentebbi III.2.2. és III.2.3. pontok szerinti vonatkozó kritériumoknak való megfelelést.
Az ajánlattevőknek figyelembe kell venniük, hogy az utakat és a csatornarendszereket érintő építési és karbantartási tevékenységeket, mivel ezek kritikus feladatok, az ajánlattevőnek kell megvalósítania
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: (a) a szóban forgó szerződés-odaítélési eljárásban való részvételre azok az ajánlattevők, valamint az általuk igénybe vett egyéb gazdasági szereplők jogosultak, akik nincsenek a 25.10.2012 keltezésű 966/2002/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 26.10.2012) 106. és 107. cikkében felsorolt kizárási helyzetekben, és – a szerződés elnyerése esetén – benyújtják a 29.10.2012 keltezésű 1268/2012/EU, Euratom felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 362., 1.o.) 143. cikke (1) bekezdésében előírt dokumentumokat is.
A fent említett előírások alkalmazásának biztosítása érdekében a pályázónak ünnepélyes nyilatkozatot kell benyújtania, amely igazolja, hogy nincs a költségvetési rendelet 106. és 107. cikkében említett egyik helyzetben sem (pályázati dokumentáció: az ajánlattételi felhívás B. melléklete). Amennyiben sor kerül szerződés odaítélésére, a nyertes ajánlattevőnek, valamint az általa igénybe vett egyéb gazdasági szereplőknek be kell mutatniuk az ugyanezen rendelet 143. cikkének (3) bekezdésében említett igazoló dokumentumokat.
(b) az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kereskedelmi Kamara által kiadott tagbejegyzési tanúsítvány másolatát, amely igazolja, hogy az ajánlattevő 1.1.2010 óta végezheti a szóban forgó közbeszerzési eljárás szerinti tevékenységet.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az ebben az eljárásban résztvevőknek a kizárás terhe mellett be kell nyújtaniuk a következő dokumentumokat:
(a) a 2010, 2011 és 2012 évekre vonatkozó mérlegek másolata;
(b) az 1.2.2014 dátumot követően kibocsátott legalább 1 bankkivonat annak megerősítésére, hogy az ajánlattevő pénzügyi helyzete stabil.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): az
(a) pont tekintetében: csak olyan jelentkezők pályázata fogadható el, amelyek éves átlagos forgalma legalább 1 500 000 EUR volt 2010, 2011 és 2012 években.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(a) a 2011, 2012 és 2013 években kiszámlázott legfontosabb munkák felsorolása (legalább az alábbi információk közlésével: az építési beruházás/szolgáltatás teljesítésének dátuma, az ügyfél, a kiszámlázott összeg, a számla hivatkozási száma), csatolva a kapcsolódó számlák másolati példányát. Amennyiben a számlán szereplő hivatkozások nem határozzák meg egyértelműen az elvégzett munkák típusát és volumenét, akkor be kell nyújtani az erre vonatkozó megfelelő magyarázó dokumentációt is (pl. a munkálatok felelős vezetői vagy az ügyfél nyilatkozatát).
(b) A cég (1.2.2014 keltezésű napon frissített) szervezeti felépítését bemutató ábra másolata, amely meghatározza a kijelölt képviselőt és az egyes alkalmazottak felelősségi körét, valamint szerepét/végzettségét. A jelöltnek dokumentációval kell igazolnia, hogy az igényelt szakmai munkaerő a rendelkezésére áll (pl. a „Libro unico del lavoro” – egységes munkakönyv, a munkaszerződések, az Unilav-minták stb. másolata).
(c) Annak igazolása, hogy az ajánlattevő rendelkezik legalább 1 olyan szakemberrel, aki a szerződés odaítélése esetében a képzettsége és tapasztalata alapján hatékonyan el tudja látni a nyertes ajánlattevő oldalán a jelentéskészítő szakember feladatkörét (az építési helyszínek megszervezése és operatív koordinálása, technikai és adminisztratív cash-flow-becslések, az ügyfél felügyelő szerveivel lebonyolítandó találkozók stb.). Az igazolás módja az adott személy iskolai végzettségét és szakképesítését bemutató önéletrajzának benyújtása a következőkkel együtt:
— a szakmai munkatárs rendelkezésre állását igazoló megfelelő dokumentum (pl. munkaszerződés másolata, „Unilav”, kötelezettségvállalási nyilatkozat stb.),
— a képesítést igazoló dokumentumok másolata,
— a feltüntetett szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata (pl. munkáltató, ügyfél stb. által kiállított nyilatkozat, az elvégzett feladatok, az ellátott feladatkörök, az időtartam, a felelősségi szintek stb. részletezésével),
— kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szerződés odaítélése esetén a nyertes ajánlattevő a szóban forgó szakmai munkatársat bízza meg a jelentéskészítési tevékenységgel.
(d) Valamely Accredia/Sincert megfelelőségértékelési szerv, vagy a szerződés szerinti tevékenységekre vonatkozó kölcsönös elismerési megállapodásban részes egyéb szerv által kiállított érvényes tanúsítvány másolata arról, hogy a jelentkező az ISO 9001-es szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer szerint folytatja tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
az
(a) pont tekintetében: a 3 évre vonatkozó forgalomnak el kell érnie a következő minimumértékeket:
— 1 000 000 EUR az utak (kivéve az autópályákkal kapcsolatos munkákat, a hó-eltakarítási szolgáltatásokat és a jégtelenítést), terek, járdák és kerékpárutak építésére és karbantartására vonatkozóan,
— 1 000 000 EUR a csatornarendszerek építési és karbantartási munkálataira vonatkozóan.
(b) Az ajánlattevőnek legalább 3 éves munkatapasztalattal rendelkező minimum 10 állandó szakmunkást/szakembert kell foglalkoztatnia, a következők szerint:
— 8 szakmunkást/szakembert utak, terek és/vagy szennyvízrendszerek építése és karbantartása területén,
— 2 szakmunkást/szakembert az építőipar területén.
(c) Az ajánlattevő alkalmazottai között legalább 1 olyan szakembernek kell lennie, aki hatékonyan el tudja látni a nyertes ajánlattevő jelentéskészítő munkatársának feladatkörét, 5 éves középfokú tanulmányokat végzett műszaki/tudományos területen és legalább 8 év tapasztalattal rendelkezik a szóban forgó ajánlati felhívás szerinti területen (szervezési és operatív koordinációs tevékenységek, építészeti megoldások meghatározása és kivitelezése tekintetében az építési területen végzett tevékenységek, szakmai és adminisztratív cash flow-becslések).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
7.5.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13.5.2014 - 15:00

Hely:

Közös Kutatóközpont, via Fermi 2147, 1. épület, 7. terem, Ispra VA, OLASZORSZÁG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Pályázónként 1 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

1. A pályázati dokumentumokat, valamint az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó kérdéseket és válaszokat a https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 weboldalon teszik elérhetővé, valamint letölthetők a „Libreria di documenti” („Dokumentum könyvtár”) címre kattintva.

Az érdekelt felek, amennyiben kívánják, regisztrálhatnak a fent említett weboldalon. A regisztráció lehetővé teszi a számukra, hogy az e-tendering rendszerén keresztül tájékozódjanak arról, hogy a pályázati felhívást érintően frissítések jelennek meg. Kérjük azokat a feleket, akik nem regisztráltak, hogy rendszeresen keressék fel a honlapot, mivel az ajánlattevők felelőssége a frissítések figyelemmel kísérése a pályázati időszak alatt.

2. A https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 weblap lesz az egyetlen hely, ahol további információkérésekre van mód. Kérdéseket csak a „Domande&Risposte” („Kérdések és válaszok”) címre kattintva lehet feltenni.

3. A 966/2012/EU rendelet 134. cikke 1. bekezdésének (f) pontjával összhangban a Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy tárgyalásos eljárást kezdjen a szerződést teljesítő nyertes gazdasági szereplővel az e felhívás szerintihez hasonló építési beruházásra vonatkozóan.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor az eredményről a vesztes fél tudomást szerzett.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
13.3.2014