Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Práce - 98356-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

25/03/2014    S59

Taliansko-Ispra: Výstavba a údržba ciest, námestí, kanalizačných a vodovodných sietí vrátane pomocných prác (podzemné a zemné práce a stavba) na pracovisku JRC v Ispre

2014/S 059-098356

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum, Správa pracoviska v Ispre
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra VA
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Valeria Staltari
E-mail: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefón: +39 0332789571
Fax: +39 0332789508

Internetová adresa (internetové adresy):

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: výskum.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Výstavba a údržba ciest, námestí, kanalizačných a vodovodných sietí vrátane pomocných prác (podzemné a zemné práce a stavba) na pracovisku JRC v Ispre.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO.

Kód NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 4 500 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Kategórie prác v rámci tejto zákazky sú tieto:
— výstavba, údržba, prestavba, obnova a oprava ciest, chodníkov, parkovísk, námestí a ďalšie pomocné práce,
— výstavba, údržba, prestavba, obnova a oprava kanalizačných sietí, kanálov, nádrží a iných vodných diel,
— demolácia, výkopové práce, zasypávanie a krajinná architektúra terénu,
— betónovanie a murárske práce (najmä podzemné priechody, kanály pre prístup komunálnych služieb, podporné múry, základy atď.),
— stavebné práce a rôzne pomocné práce.
Dodávateľ by mal sprístupniť pracovnú silu, zdroje a materiály na vykonanie týchto prác vrátane, v prípade potreby, dodávky potrebných materiálov a prípadného prenajatia špeciálnych strojov a vybavenia.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45233141 Práce na údržbe ciest, 45110000 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce, 45232410 Kanalizačné práce, 45233120 Stavebné práce na výstavbe ciest, 45233222 Dláždiace práce

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 4 500 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozrite súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozrite súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ponuky môžu predložiť zoskupenia ekonomických subjektov bez toho, aby museli nadobudnutia určitú právnu formu pred pridelením zmluvy.
Zoskupenie ekonomických subjektov však musí vymenovať výhradného zástupcu, ktorý bude zodpovedný za prijímanie a spracovanie platieb pre členov zoskupenia, za administratívne riadenie služieb a za koordináciu a bezpečnosť.
Uvedená zodpovedná strana musí byť náležite oprávnená na predloženie ponuky v mene ostatných členov zoskupenia, ktorá musí predložiť príslušné podpísané vyhlásenie.
Všetci členovia zoskupenia budú spoločne a jednotlivo zodpovední voči verejnému obstarávateľovi a v prípade pridelenia zmluvy musia to potvrdiť podpisom. V prípade zoskupení má dokumenty uvedené v bode III.2.1 písm. a) a b) predložiť každý člen zoskupenia, dokument uvedený v bode III.2.2 písm. b) musí mať aspoň 1 člen zoskupenia a dokument uvedený v bode III.2.3 písm. d) musia mať všetci členovia zoskupenia. Všetky ostatné kritériá v súvislosti so zdrojmi zoskupenia sa vzťahujú na zoskupenie ako celok.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Ekonomický subjekt môže v prípade potreby využiť kapacity iných osôb bez ohľadu na právny vzťah medzi oboma stranami. V tomto prípade musí obstarávateľovi predložiť dôkaz o tom, že bude môcť disponovať zdrojmi potrebnými na vykonanie zmluvy, napríklad formou písomného vyhlásenia týchto strán o zabezpečení týchto zdrojov. Ak bude ekonomický subjekt využívať kapacity iných osôb v prípade, že mu bude pridelená zákazka, obstarávateľ požaduje, aby tieto osoby takisto podpísali zmluvu, čím sa stanú spoločne a jednotlivo zodpovednými spolu s hlavným uchádzačom. Všetky osoby, ktoré ekonomický subjekt využíva, musia predložiť dokumenty požadované v nasledujúcich bodoch III.2.1 písm. a) a III.2.1 písm. b). V prípade čiastkových zmlúv na účely pokrytia minimálnych požiadaviek si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať, aby subdodávatelia splnili príslušné kritériá v nižšie uvedených bodoch III.2.2 a III.2.3.
Uchádzačov upozorňujeme, že činnosti výstavby a údržbárskych prác na cestách a kanalizačných systémoch ako kritické úlohy má vykonávať sám uchádzač.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: a) aby boli spôsobilí na účasť na tomto postupe verejného obstarávania, uchádzači, spoločne s ekonomickými subjektmi, ktoré využívajú, sa nesmú nachádzať v žiadnej zo situácií vylúčenia uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 (Ú. v. EÚ L 298 z 26.10.2012) a v prípade pridelenia zmluvy musia predložiť aj dokumenty uvedené v článku 143 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012 (Ú. v. EÚ L 362, s. 1).
Na zabezpečenie uplatnenia vyššie uvedených nariadení musí uchádzač predložiť čestné vyhlásenie preukazujúce, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách (súťažné podklady: príloha B k výzve na predloženie ponúk). V prípade pridelenia zmluvy bude potrebné, aby uchádzač, spoločne s ekonomickými subjektmi, ktoré využíva, poskytol podporné dokumenty uvedené v článku 143 ods. 3 uvedeného nariadenia.
b) Uchádzač musí predložiť kópiu osvedčenia o zápise do obchodnej komory na účely preukázania, že je schopný vykonávať činnosť požadovanú v rámci tohto obstarávacieho konania od 1.1.2010.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači musia pod hrozbou vylúčenia predložiť v tomto súťažnom konaní nasledujúce dokumenty:
a) kópia súvah za obdobie rokov 2010, 2011, 2012;
b) aspoň 1 výpis z účtu, vydaný po 1.2.2014, potvrdzujúci, že uchádzač je v stabilnej finančnej situácii.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na písmeno:
a) aby boli uchádzači spôsobilí, musia mať priemerný ročný obrat za roky 2010, 2011, 2012 aspoň vo výške 1 500 000 EUR.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
a) Zoznam hlavných prác fakturovaných za roky 2011, 2012 a 2013 (s uvedením aspoň týchto informácií: dátum vykonania prác/služieb, klient, fakturovaná suma, referenčné číslo faktúry) spolu s kópiami súvisiacich faktúr. Ak fakturačné údaje jasne nešpecifikujú typ a rozsah vykonaných prác, je potrebné predložiť náležitú vysvetľujúcu dokumentáciu (napr. vyhlásenie zo strany riadenia prác alebo klienta).
b) Kópia organizačnej schémy spoločnosti, aktualizovanej k 1.2.2014, s uvedením menovaného zástupcu, zodpovedností a úlohy/kvalifikácií každého zamestnanca. Uchádzač musí tiež poskytnúť dokumentáciu preukazujúcu, že disponuje požadovaným profesionálnym personálom [napr. kópia dokumentu „Libro unico del lavoro“ (účtovná kniha pre jednotlivé práce), pracovné zmluvy, modely Unilav atď.].
c) Dôkaz o tom, že uchádzač má aspoň 1 odborného pracovníka s náležitou odbornou prípravou a so skúsenosťami na efektívne vykonávanie úlohy technického pracovníka dodávateľa pre podávanie správ, v prípade pridelenia zmluvy (organizačné a prevádzkové koordinačné činnosti pracovísk, technické a administratívne odhady hotovostných tokov, stretnutie s dozornými pracovníkmi klienta atď.) prostredníctvom predloženia akademického a profesionálneho životopisu uvedenej osoby spolu s týmito dokumentmi:
— príslušný dokument potvrdzujúci disponibilitu odborného pracovníka (napr. kópia pracovnej zmluvy, Unilav, vyhlásenie o záväzku atď.),
— kópia kvalifikácií,
— kópia dokumentácie ako dôkaz o deklarovaných odborných skúsenostiach (napr. vyhlásenie zamestnávateľa, klientov atď., s uvedením vykonaných úloh, plnených funkcií, trvania, úrovne zodpovedností atď.),
— v prípade pridelenia zmluvy vyhlásenie o záväzku vymenovať určeného odborného pracovníka za technického pracovníka dodávateľa pre podávanie správ.
d) Kópia platného osvedčenia preukazujúceho, že uchádzač vykonáva činnosť podľa systému riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001, vydaného orgánom na posudzovanie zhody Accredia/Sincert alebo iným orgánom, ktorý podpísal dohody o vzájomnom uznávaní činností tohto obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Vzhľadom na písmeno:
a) sa požadujú tieto minimálne obraty za 3 roky:
— 1 000 000 EUR pre práce výstavby a údržby ciest (okrem prác na diaľnici, služieb odstránenia snehu, činností odmrazovania), námestí, chodníkov a cestičiek pre cyklistov,
— 1 000 000 EUR pre stavebné a údržbárske práce na kanalizačných systémoch.
b) Musí byť k dispozícii aspoň 10 stálych skúsených pracovníkov/odborníkov aspoň s 3-ročnými pracovnými skúsenosťami vrátane:
— 8 pracovníkov vo výstavbe a údržbe ciest, námestí a/alebo kanalizačných systémov,
— 2 pracovníci v stavebníctve.
c) Má byť k dispozícii 1 odborný člen personálu, ktorý je účinne schopný plniť funkciu technického pracovníka dodávateľa pre podávanie správ s 5-ročným stredoškolským vzdelaním v technickej/vedeckej oblasti a aspoň s 8-ročnými skúsenosťami s činnosťami požadovanými v rámci tejto výzvy na súťaž (organizačné a prevádzkové koordinačné činnosti, činnosti na staveniskách pre určenie a vykonávanie stavebných riešení, technické a administratívne odhady peňažných tokov).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
7.5.2014
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13.5.2014 - 15:00

Miesto:

JRC, via Fermi 2147, budova 1, miestnosť 7, Ispra VA, TALIANSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 zástupca za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady a všetky otázky a odpovede týkajúce sa tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania budú dostupné na nasledujúcej webovej adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 a ich stiahnutie je možné kliknutím na názov „Libreria di documenti“.

Ak si to želajú, záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky. Vďaka tomu budú môcť byť informovaní prostredníctvom systému na elektronické predkladanie ponúk v prípade, že bude k dispozícii aktualizácia tejto výzvy na predkladanie ponúk. Stranám, ktoré sa nezaregistrovali, odporúčame, aby pravidelne sledovali túto stránku, pretože je zodpovednosťou uchádzača sledovať všetky aktualizácie pridané počas súťažného obdobia.

2. odkaz https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 bude jediným zdrojom akýchkoľvek doplnkových informácií, ktorý je dostupný jednoducho kliknutím na názov „Domande&Risposte“ s cieľom položiť otázku.

3. V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 966/2012 si Komisia vyhradzuje právo začať rokovacie konanie s úspešným ekonomickým subjektom pre toto obstarávanie na vykonanie prác podobných prácam v tomto oznámení.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13.3.2014