Servicii - 98528-2017

16/03/2017    S53    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Atribuire directă 

România-Arad: Servicii de transport rutier public

2017/S 053-098528

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.

<regulation_20071370> (en_US)

Secțiunea I: Autoritatea competentă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Arad
3519925
B-dul Revolutiei nr. 75
Punct(e) de contact: Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activitati Economice
În atenția: Falcă Gheorghe
310130 Arad
România
Telefon: +40 257281850
E-mail: pma@primariaarad.ro
Fax: +40 257253842

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.primariaarad.ro

Acces electronic la informații: http://www.primariaarad.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Altele: administratie publica locala
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului:
Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Arad.
II.1.2)Tipul contractului, domeniul (domeniile) acoperit(e) de serviciul public de transport
Categoria de servicii nr T-04: Servicii de transport cu tramvaiul
Categoria de servicii nr T-05: Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)
Domenii acoperite de serviciile publice de transportLocul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Transport public local cu tramvaiul si autobuzul.

Cod NUTS RO421

II.1.3)Descrierea succintă a contractului
Operatorul va efectua transport prin curse regulate cu tramvaiul si autobuzul pe raza administrativa a municipiului Arad pe o durata de 10 ani conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului.
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

60112000 - MA12

II.1.5)Informații privind subcontractarea
Este prevăzută subcontractarea: nu
II.2)Cantitatea şi/sau valoarea serviciilor:
II.3)Data de începere şi durata prevăzute ale contractului sau termenul de finalizare
Începere: 1.4.2018
Durata în luni: 120 (de la data atribuirii contractului)
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Parametri de cost pentru plata compensaţiilor:
Compensațiile se platesc lei/km.
III.1.2)Informaţii privind drepturile exclusive:
Drepturile exclusive sunt acordate: da
Efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate cu tramvaiul si autobuzul in mod exclusiv in municipiul Arad.
III.1.3)Alocarea veniturilor încasate din vânzarea de bilete:
Procentajul alocat operatorului: 100(%) (restul se consideră a fi atribuit autorităţii competente)
III.1.4)Standarde sociale:
Lista de standarde solicitate (incluzând personalul în cauză, detaliile privind drepturile şi obligaţiile contractuale ale acestuia şi condiţiile în care angajaţii sunt consideraţi ca fiind legaţi de serviciile respective): Nu este cazul.
III.1.5)Obligaţii de serviciu public:
Specificaţii: Continuitatea serviciului.
III.1.6)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Capacitatea economică şi financiară

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Se vor completa ulterior.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.2.2)Cerinţe tehnice

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

Se vor completa ulterior.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Se vor completa ulterior.

III.3)Obiective de calitate pentru contractele de servicii
Descriere: Se vor completa ulterior.
Informaţiile şi legitimaţiile de călătorie: Se vor completa ulterior.
Punctualitatea şi fiabilitatea: Se vor completa ulterior.
Anularea serviciilor: Se vor completa ulterior.
Retribuţii şi sancţiuni: Se vor completa ulterior.
Stadiul de curăţenie a materialului rulant şi a echipamentelor gărilor: Se vor completa ulterior.
Evaluarea satisfacţiei clienţilor: Se vor completa ulterior.
Tratarea plângerilor: Se vor completa ulterior.
Asistenţa acordată persoanelor cu mobilitate redusă: Se vor completa ulterior.
Altele: Se vor completa ulterior.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
unui operator intern [articolul 5 alineatul (2) din 1370/2007]
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Număr de referință al dosarului:
IV.3.2)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
IV.3.3)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.4)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
IV.3.5)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.6)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Numele şi adresa operatorului selectat

SC Compania de Transport Public Arad SA
Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 Arad
România
E-mail: ctp@ctparad.ro
Telefon: +40 257338597
Adresă Internet: http://www.ctparad.ro
Fax: +40 257253685

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații suplimentare:
VI.2)Căi de atac
VI.2.1)Organismul competent pentru căile de atac

Tribunalul Arad
Arad
România

VI.2.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Se vor preciza ulterior.
VI.2.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Primaria Municipiului Arad
Arad
România

VI.3)Notificarea atribuirii:
Data estimată a publicării: 20.3.2017
Anunţul de atribuire a contractului va fi publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: da
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
14.3.2017