Tjenesteydelser - 98638-2022

23/02/2022    S38

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2022/S 038-098638

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilham S. Timimi
E-mail: py7t@kk.dk
Telefon: +45 20494452
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/173636873.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/173636873.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/173636873.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om leverance af Ejendomsadministrationssystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ejendomsadministrationen i Københavns Ejendomme og Indkøb (fremover Kunden) varetager administrationen af ejendomme, der er ejet eller lejet af kommunen.

Kontrakten omfatter implementering af en løsning til dækning af følgende opgaver:

- Ejendom- Lejemål- og Beboerstyring, inkl. integration til KASA, der er Kundens nuværende Facility management system.

- Opkrævning og tilbagebetaling af lejerelaterede udgifter (NemKonto)

- Udarbejdelse af ejendomsrelaterede regnskaber (forbrug, skatter/afgifter m.fl.)

- Dannelse og masseudsendelse af breve til interessenter via Digital Post

- Journalisering i Kundens journaliseringssystem

- Rapportering og mulighed for at lave dataudtræk

- Finansmodul integreres med Kundens økonomisystem (SAP)

- Modul til håndtering af debitorer

- Kontrakten omfatter desuden drift, vedligeholdelse og support i hele kontraktperioden

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den ny løsning skal kunne håndtere en stor og kompleks ejendomsportefølje, hvor der kan være både kommunale og private lejere, som har varierende lejekontraktuelle forpligtelser. Ejendomsadministrationsområdet hos Kunden har karakter af mange tilbagevendende processer med stor volumen, såsom udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber, opkrævning og regulering af leje mv., hvilket stiller krav til en Løsning om at kunne løfte dette på en overskuelig og automatiseret måde.

Løsningen forventes baseret på et standardsystem med konfigurering, samt specialudviklet software og leverancen omfatter både anskaffelse og implementering, samt etablering af tilhørende integrationer. Med til den samlede løsning hører også udvikling af brevskabeloner til brug for dannelse af flettebreve.

Leverandøren skal levere de Ydelser, herunder Programmel, udstyr og Dokumentation, der sammen med Kundens eksisterende it-miljø kan skabe den ny løsning.

Kunden skal løbende kunne aftale udvidelser og videreudvikling af Løsningen inden for bestemt definerede områder i takt med den teknologiske udvikling samt politiske og administrative beslutninger.

Det er et forretningsmæssigt mål for Kunden at kunne minimere og/eller automatisere tilbagevendende manuelle processer igennem en ny og effektiv IT-understøttelse. En øget automatisering vil betyde, at Kunden kan administrere en stadig voksende ejendomsportefølje uden tilsvarende at øge ressourceforbruget.

Formålet er fortsat at forbedre processer, men også at kunne fastholde allerede optimerede processer gennem bedre IT-understøttelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 mdr.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Beskrevet i Bilag 7

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller

tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK

6.000.000 (ekskl. moms).

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 30 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum fremlægge 2 referencer på levering af en lignende løsning inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/03/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2022