Услуги - 98834-2016

24/03/2016    S59    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Финлaндия-Хелзинки: Поръчка за услуги за осигуряване на мониторинг и анализ на медиите и на социалните медии

2016/S 059-098834

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали (ECHA)
Пощенски адрес: Annankatu 18
Град: Helsinki
код NUTS: FI181
Пощенски код: 00121
Държава: Финландия
Лице за контакт: Jaime Martin-Granizo
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
Телефон: +358 99686180

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.echa.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1388
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: ECHA
Пощенски адрес: Annankatu 18, PO Box 400
Град: Helsinki
Пощенски код: 00121
Държава: Финландия
Лице за контакт: Jaime Martin-Granizo
Телефон: +358 99686180
Електронна поща: procurement@echa.europa.eu
код NUTS: FI181

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.echa.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поръчка за услуги за осигуряване на мониторинг и анализ на медиите и на социалните медии.

Референтен номер: ECHA/2016/53.
II.1.2)Основен CPV код
32000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнителят ще предостави на ECHA услуги по мониторинг и анализ на медиите в държавите-членки на ЕС и в държавите извън ЕС относно въпроси, представляващи интерес за Агенцията. Услугите, които ще бъдат предоставени, са мониторинг на медиите и социалните медии, превод, анализ на медиите и на социалните медии и услуги по поддръжка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FI181
Основно място на изпълнение:

Услугите ще бъдат предоставени главно в помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят ще предостави на ECHA услуги по анализ на медиите и мониторинг на медиите и на социалните медии в държавите-членки на ЕС и в държавите извън ЕС относно въпроси, представляващи интерес за Агенцията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

3 възможни подновявания от по 1 година всяко.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/05/2016
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/05/2016
Местно време: 14:00
Място:

Помещения на ECHA, Annankatu 18, FI-00120 Helsinki, ФИНЛАНДИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

1 упълномощен представител на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска агенция по химикали (ECHA)
Пощенски адрес: Annankatu 18
Град: Helsinki
Пощенски код: 00121
Държава: Финландия
Телефон: +358 99686180
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/03/2016