Diensten - 99405-2023

17/02/2023    S35

België-Kortrijk: Diensten voor het onderhouden van begraafplaatsen

2023/S 035-099405

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer: BE 0207.494.678
Postadres: Grote Markt 54
Plaats: Kortrijk
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Vanmarcke
E-mail: ellen.vanmarcke@kortrijk.be
Telefoon: +32 56278200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kortrijk.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud op diverse begraafplaatsen 2023

Referentienummer: 2022/2748
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98371111 Diensten voor het onderhouden van begraafplaatsen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse begraafplaatsen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst omvat:

•hakken en wieden van de grond tussen bosgoed, heesters en coniferen

•onkruidfrezen op losse grintpaden

•onkruidbranden op vaste verharding

•scheren van hagen en beplantingsmassieven

•inboeten beplanting

•grasrijden (kleine en grote machines)

•met de hand maaien rond alle hindernissen

•randen van het gazon trimmen

•bloemenraap

•algemene onderhoudswerken voor een functionele begraafplaats

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscontrole en communicatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Erkenning maatwerkbedrijf / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 218-623644
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022/2748
Benaming:

Onderhoud op diverse begraafplaatsen 2023

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2023