Usługi - 99542-2017

17/03/2017    S54    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 054-099542

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Izdebski
Tel.: +48 914800520
E-mail: sizdebski@zditm.szczecin.pl
Faks: +48 914393003
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zditm.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zditm.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz w komunikacji okazjonalnej na telefon (transport na żądanie).

II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie innych usług wynikających z realizacji umowy np.: likwidacja linii, uruchamianie nowych linii oraz wszelkich zmian parametrów linii, zlecania wykonywania dodatkowej pracy przewozowej wynikającej z obsługi imprez masowych, w tym sportowych, przewozów okazjonalnych, organizacji komunikacji zastępczej w związku z prowadzonymi robotami drogowymi i torowymi, uruchamianiu rezerwy wraz z obsługą, realizacja usług przewozowych w ramach komunikacji okazjonalnej na telefon (transport na żądanie).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Szczecin, Kołbaskowo, Dobra, Police, Nowe Warpno, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenie innych usług wynikających z realizacji umowy w wymiarze nie większym niż 5 000 000 wozokilometrów oraz komunikacja okazjonalna na telefon w wymiarze około 10 000 wozogodzin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/11/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017