Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 99942-2019

04/03/2019    S44

България-Първомай: Ястия за болници

2019/S 044-099942

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Първомай“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115516059
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис І“ № 51
Град: Първомай
код NUTS: BG42 Южен централен
Пощенски код: 4270
Държава: България
Лице за контакт: Гинка Балева
Електронна поща: mbal_par@abv.bg
Телефон: +359 896835-045
Факс: +359 896835-045
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal-parvomay.com
Адрес на профила на купувача: http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mbal-parvomay.com/приготвяне-и-доставка-на-храна-за-паци-2/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

II.1.2)Основен CPV код
15894220 Ястия за болници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта за ежедневно трикратно хранене на пациенти — средно около 100 души. Диетичните менюта са изготвени съобразно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“, издание на ДИ „Техника“ от 1984 год. и изискванията на Наредба № 23 от 19.7.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 63 от 2.8.2005 г.). Диетите, съобразно които трябва да бъдат подготвени и изпълнявани менютата, са посочени в документацията за участие. Конкретните ястия по вид и количество се уточняват ежедневно. Храната трябва да бъде пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. Изпълнителят трябва да разполага с транспорт за доставката и собствен персонал за раздаване на храната и за почистване след хранене.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 345 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15894220 Ястия за болници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG42 Южен централен
Основно място на изпълнение:

Отделенията на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД, гр. Първомай, ул. „Княз Борис I“ № 51

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта“ обхваща извършването на всички необходими дейности по приготвянето на храна по диетични менюта и доставката ѝ до лечебното заведение за ежедневно трикратно хранене на пациенти — средно около 100 души. Диетичните менюта са изготвени съобразно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“, издание на ДИ „Техника“ от 1984 год. и изискванията на Наредба № 23 от 19.7.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 63 от 2.8.2005 г.). Конкретните ястия по менюта и количества се уточняват ежедневно. Храната трябва да бъде пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. Изпълнителят трябва да разполага с транспорт за доставката и собствен персонал за раздаване на храната и за почистване след хранене.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 345 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такива изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата или от момента на учредяването си до тази дата, да е изпълнил най-малко 1 (един) договор с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка, на обща стойност не по-малко от 250 000 BGN. Като „еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка“ възложителят ще приема изпълнени договори за приготвяне и доставка на храна за пациенти на лечебни заведения за болнична помощ, домове за медико-социални грижи и хосписи (по смисъла на Закона за лечебните заведения).

2. Всеки участник трябва да разполага с персонал, отговорен за изпълнение на поръчката, включително и за контрола на качеството — поне 1 лице с професионална квалификация на инструктор по лечебно хранене или диетолог.

3. Участникът трябва да разполага с поне 1 собствен или предоставен му за срока на изпълнение на поръчката обект за производство/приготвяне на храни, отговарящ на следните изисквания:

— да е регистриран по реда на Закона за храните в ОДБХ по местонахождението му,

— да е с такава локация (местонахождение), която обективно да дава възможност доставката на храната да се извърши до 40 минути след приготвянето ѝ (т.е. обектът да е на такова разстояние от лечебното заведение, което да позволява транспортирането на храната до него по съществуващата пътна мрежа и при спазване правилата за движение да се извърши за време не по-голямо от посоченото).

4. Участникът трябва да притежава собствено или наето техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката — автомобил/и, регистриран/и за превозване на храни (ако кандидатът използва ресурси на трети лица, той трябва може да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за навременно и качествено изпълнение на обекта на поръчката).

Документите чрез които се доказва изпълнението им са посочени в документацията за участие.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Храната трябва да бъде прясна, приготвена не по-рано от 40 минути преди сервирането ѝ в собствена на изпълнителя/наета от него кухня (обект), отговаряща на обема и спецификата на поръчката и на изискванията за подготовка на предлаганата храна. Храната трябва да бъде пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. Транспортирането на храната задължително се извършва в подходящи термофорни съдове (кутии), които да осигурят поднасянето на топла (неизстинала) храна на болните. Задължение на изпълнителя е да осигури и собствен персонал за раздаване на храната и за почистване. Качеството на доставяната храна трябва да отговаря на действащите в страната стандарти и на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения“. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене съгласно номеричната система на съответната диета.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/04/2019
Местно време: 15:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/04/2019
Местно време: 10:00
Място:

Администрацията на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД на адреса, посочен в раздел I.1)

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/02/2019