Építési beruházás - 100067-2022

Submission deadline has been amended by:  460394-2022
25/02/2022    S40

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 040-100067

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Telefon: +36 309526140
Fax: +36 14784101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://univet.hu/hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001713242021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001713242021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Épület építése és Lábas házak korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR001713242021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési és kivitelezési szerződés az „Állatorvostudományi Egyetem új épületének építésére és a Lábas házak korszerűsítésére - III. ütem” tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére.

munkaterület átadása: legkésőbb 2022.09.03.

szerződés véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 1035 naptári nap

Részhatáridők:

Új épület tervezés, engmód: Előzetes munkák+költözés követően 130 naptári nap

FG bontás: Új épület tervezés, engmód követően 65 naptári nap

Új épület mélyalapozás: FG bontás követően 200 naptári nap

Új épület építés: Új épület mélyalapozás követően 470 naptári nap

Lábasházak földszint: Előzetes munkák+költözés követően 225 naptári nap

N' épület: Előzetes munkák+költözés követően 204 naptári nap

L' épület: Előzetes munkák+költözés követően 205 naptári nap

J' épület tervezés, engmód: Előzetes munkák+költözés követően 130 naptári nap

J' épület: J' épület tervezés, engmód követően 225 naptári nap

H' épület: Munkaterület+592 nap felvonulási helyszín követően 225 naptári nap

költözés minden esetben: max 30nap

A 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 5/A. § -a értelmében „a Beruházás előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1078 Budapest, István u. 2. hrsz: 33298

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési feladat: Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv, jogerős építési, bontási, örökségvédelmi engedélyek, valamint Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján az ’F’ és a ’G’ jelű épületek elbontása, az elbontott épületek helyén egy új többfunkciós Főépület építése, illetve a Lábasházak (’H’, ’J’, ’L’, és ’N’ jelű épületek) korszerűsítése és a Lábasházak földszinti beépítése. A bontási, felújítási és építési munkák teljes körű, kulcsrakész kivitelben készülnek, a kapcsolódó közművek felülvizsgálatával és felújításával, környezetrendezéssel, épületenként meghatározott műszaki paraméterekkel.

Tervezéssel érintett épületrészek:

- Lábasházak ’J’ épület: Az eredetileg tervezetthez képest módosul az épületben ellátandó funkció, ezért alaprajzi módosítás szükséges.

- Új épület kollégium: A jelenleg kollégium funkciónak tervezett +1. szint és +2.szint áttervezése és alaprajzi módosítása szükséges az új funkciónak megfelelően.

- Új épület pince szint: Egy 1,5T térerejű MR berendezés és egy Lineáris gyorsító berendezés elhelyezéséhez alkalmas helyiségek kialakításához alaprajzi módosítás szükséges.

Új épület alapterülete: nettó 21 309 m2

Padlóburkolat csere mindösszesen 27 554m2, amelyből hidegburkolat: 19 697m2 és melegburkolat: 7 857m2.

Parkettafektetés: 1 530m2

Festési munkálatok 91 672m2

Talajnedvesség elleni szigetelés: 6 094m2

Lapostető csapadékvíz szigetelés: 6 252m2

Függönyfal készítése: 2 272m2

Külső nyílászáró beépítése: 2 990m2

Orvosi tisztatér válaszfal készítése: 2 856m2

Vasbeton szerkezetépítés: 30 080m3

Acélszerkezet építés: 2 800t

Szálcement homlokzatburkolat készítése: 10 251m2

Ideiglenes acélcölöp beépítés és bontás: 710fm

Résfal készítése, amelynek felületi mérete: 6 309m2 és magassága 22m.

Állatkísérleti laboratórium kialakítása: 2 042m2.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti Üvegkapu alkalmazására. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-M jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember nehezített organizációs környezetben szerzett szakmai gyakorlata (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1035
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött a Kbt.54.§(2)bek. szerint, melynek összege: 50 millió HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az AK OTP Banknál vezetett 11784009-22232496-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték, közlemény: Állatorvostudományi Egyetem, ajánlati biztosíték. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsájtásának formájáról. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Ajánlati biztosíték: Kbt.54.§ és 41/A.§(1) szerint. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont. A pontkiosztás módszere: 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 2-5. részszempontok esetében egyenes arányosítás. Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában AK a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói átalánydíj összegét értékeli. Amennyiben AT a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2.1.- M2.3. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 3-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. ATnek az AK által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 2-5. értékelési részszempontokhoz tartozó szakemberek nevét. Amennyiben bármely a 2-5. értékelési részszempont esetében az ajánlatból nem állapítható meg az értékelés körében bemutatott szakember személye vagy AT egy adott értékelési részszempont tekintetében több szakembert mutat be, úgy ajánlata érvénytelen. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon minimum 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.53.§(6)bek.eire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Amennyiben a Szerződés I. Rész 5.2 és 5.4. pontjai szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 180 naptári napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel - a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)). Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. AK a Kbt.47.§(2)bek.e értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.-63.§- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).

Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§ 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§(3)-(6), 4.§ (2a) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni.

Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD.

Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga és a konzorcium többi tagja vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás.

SZ.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, továbbá az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9) (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

SZ.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz).

AK a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az SZ.2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során a tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az SZ.2. követelménynek saját magának meg kell felelnie. AT az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/2. követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1): Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetesigazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8), (11), (12) bekezdéseiben, a Kbt. 41/A. §-ában, Kbt. 69. § (11a) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.

Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: EEKD.

Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő a kezességvállalásról szóló nyilatkozat tekintetében előírja, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, valamint a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 20 Mrd HUF-ot.

A P1) pont szerinti alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzésidokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfaszakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával.

Az alkalmasság igazolására irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontjában, 21/A. §-ában, 22. § (3) - (5) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11), (12) bekezdéseiben és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

M1. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri ajánlatkérő megadni:

- a teljesítést végző neve,

- a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

- a teljesítés helye,

- a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

- a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

- a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell:

1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M2)1-M2)4] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2. A szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a szakember neve,

- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

- azon szakemberek esetében, akik már rendelkeznek a szükséges jogosultsággal, az önéletrajzban a jogosultság megszerzésének első időpontját is fel kell tüntetniük.

- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A kamarai nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Az alkalmasság igazolására irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, a 21. § (2a) bekezdés a) pontja, 22. § (3)-(5) bekezdései, a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdései.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de az is elegendő, ha a közös ajánlattevők külön-külön megfelelnek.

A felhívás III.3) M1. és M2. pontok szerinti követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal:

M1.1. Legalább 15 000 m2 alapterületű új épület minden szakág (építészet, szerkezetépítés, épületgépészet, erős- és gyengeáram) szerinti tervezése és kivitelezése tárgyú referenciát.

M.1.2. Új épület teljeskörű építése és/vagy meglévő épület teljeskörű felújítása (szerkezetépítés, építészet, épületgépészet, erős- és gyengeáram) során végzett legalább 15 000 m3 vasbeton szerkezetépítés és 150 tonna acélszerkezet építés.

M.1.3. Új építmény építése során legalább 4 000 m2 és legalább 15 méter mélységű résfal készítési munka tárgyú referenciával.

M.1.4. Legalább 100 m2 egészségügyi és/vagy egészségtudományi és/vagy állatkísérleti laboratórium kialakítás tárgyú referenciát.

M.1.5. Legalább 500 m2 parkettafektetés.

M.1.6. Új épület építése és/vagy meglévő épület felújítása tárgyú referencia, amely során legalább 250 fm cölöpalapozás készült.

M.1.7. Új épület építése és/vagy meglévő épület felújítása tárgyú referencia, amely során legalább 800 m2 átszellőztetett homlokzat/szálcement homlokzatburkolat készült.

A referenciák több szerződéssel igazolhatók.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2.1. Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2.2. min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2.3. min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2.4. Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti É kategóriájú tervezővel, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

Az M2.1-M2.4 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj max. 10%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít (több részletben is), abban az esetben, ha a Vállalkozó 250 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg elszámolásának arányában csökkenthető.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

A műszaki előrehaladáshoz igazodóan feladatrészenként: ’F’ és a ’G’ jelű épületek elbontása; ’H’, ’J’, ’L’, és ’N’ jelű épületek korszerűsítése; Lábasházak földszinti beépítése esetében) 1 előleg, 4 rész és 1 végszámla nyújtható be, a tervezési feladatok vonatkozásában 1 számla nyújtható be, új épület építése esetében 1 előleg, 19 rész és 1 végszámla nyújtható be, tehát összesen legfeljebb 58 db számla nyújtható be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2017. évi CL. tv;

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(7) bekezdései;

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 7 munkanapon belül legalább 500 000 000 HUF/káresemény és legalább 1 000 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és legalább 100 000 000- HUF/káresemény és legalább 500 000 000- HUF /év limitű - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - tervezési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a), jólteljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a), késedelmi kötbér (a késedelemmel érintett munkarész tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díjának 0,1%-a, maximum: 20 naptári napra eső összeg), teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30%-a).

A részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.2

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/04/2022
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/04/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:

Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A részajánlattétel kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya funkcionálisan önálló, külön-külön értelmezhető, megajánlható és teljesíthető részekre nem bontható. A beszerzés tárgya egy helyszínen megvalósuló és egymásra épülő építési beruházás mivel ajánlatkérőnek a felújítás, építés során az egyetemi oktatást biztosítania kell. A beruházás teljes ideje alatt az Állatorvostudományi Egyetem működik, épületeiben oktatás, kutatási és gyógyítási munka folyik.

A több közbeszerzési részre történő tagolás és ezzel együtt adott esetben több különböző nyertessel történő szerződéskötés gazdasági, műszaki, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat figyelembe véve nem előnyös ajánlatkérő számára, az aránytalan terhet és kockázatot róna ajánlatkérőre az alábbiak miatt:

Gazdasági ok: A beszerzés feldarabolásának árfelhajtó hatása van, mivel az egyes épületek felújítás és építése párhuzamosan kell megvalósuljon, így a felvonulási költségek a részajánlatok számával megegyező mértékben növekednének. Pl. 5 különböző nyertes ajánlattevő esetében a felvonulási költségek 5-szörösére nőnek, hiszen minden nyertes ajánlattevőnek fel kell vonulnia a kivitelezés helyszínére.

A műszaki okok alatt ismertetett költöztetéssel kapcsolatos kockázatok ajánlattevők részére olyan szerződéses kockázatokat tartalmaznának, melyek árazása szintén árfelhajtó hatással bírnának az ajánlat részekre bontása esetén. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek körében ajánlatkérőnek olyan kötbéreket és kártérítéseket kellene meghatároznia a párhuzamosan és egymásra épülő teljesítések miatti csúszások elkerülése érdekében, amihez az építőipar piaca nincs szokva és ennél fogva az ajánlati árban az ajánlattevők beáraznák a feltételezhető késedelmükből okozandó károk megtérítését még akkor is, ha az adott teljesítésük teljes körűen szerződésszerű volna.

A beruházás munkaszervezése több nyertes ajánlattevő esetében nem megoldható, több kivitelező jelenléte azonos időben, az organizációs- és munkaszervezési feladatok, valamint az egyetem költözési feladatainak egymásra épülése okán gátló tényezőként jelentkezne, ezzel párhuzamosan a ráfordított idő növekmény miatt - állásidők - költségfelhajtó tényező is.

Műszaki ok: Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egy ingatlanon valósul meg Budapest belvárosában a beszerzés részekre bontásának esetén a részekre bontás mértékével megegyező mértékben kellene ajánlatkérőnek felvonulási területet biztosítania kivitelezők részére. Az egyetem területén az oktatás fenntartása mellett erre nem áll rendelkezésre elegendő terület, ajánlatkérő az oktatás és az adminisztráció egyes elemeit így is külső helyszínekre kénytelen ideiglenesen elhelyezni.

A beruházás során megvalósítandó feladatok szakmailag és organizációs szempontból szorosan egymáshoz kapcsolódnak, az épületfelújítási- és építési munkák megvalósítása során az egyes épületek munkafázisainak lebonyolítása szoros összehangolást igényel. Az egyetemi oktatás fenntartásának biztosítása érdekében ajánlatkérő pontos költözési tervet készített, melyben előre meghatározta, hogy mely oktatási funkciók, mely időben, melyik épületrészekbe költöznek, ezen összefüggéseket tovább bonyolítja, hogy a költözések csak oktatási időn kívül valósulhatnak meg. Alátámasztásként ajánlatkérő csatolni kívánja a költözéshez készített sávos ütemtervét. Ezen bonyolult költözési mátrixot az ajánlat részekre bontása esetén ajánlatkérőnek több nyertessel kellene megvalósítania, egyetlen részajánlati elem eredménytelensége vagy nem teljesülése esetén a többi részajánlati elem megvalósítása is lehetetlenné válna.

A tervezéskor az ismert organizációs és munkaszervezési problémákat a tervezők kezelték, így Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető lenne, a beruházás munkaszervezése egy nyertes ajánlattevő esetében oldható meg a leghatékonyabban. A beruházás a leegyeztetett egyetemi költözések szerint megtervezett organizációval és a beruházásban részt vevő műszaki ütemtervvel együtt képez komplex egységet

A költözési folyamat nem lineáris, ami azt jelenti, hogy nem ugyanoda költözik vissza az adott tanszék, ahonnan kiköltözött, mivel ajánlatkérő a fejlesztést kifejezetten annak érdekében hajtja végre, hogy az oktatás színvonalát növelje és az egymással szoros összefüggésben működő tanszékeket és laborokat a jövőben egymáshoz közel kívánja elhelyezni. Ebből kifolyólag adott tanszékhez tartozóan sem lehet a feladatokat megbontani, mert azok 3 különböző épületet is érinthetnek, aminek a kivitelezésének a koordinációja ennek megfelelően szorosan összefügg.

Amennyiben több, különböző nyertes ajánlattevő végezné a szerződés teljesítését, úgy ajánlatkérőnek teljes állásban foglalkoztatnia kellene egy korrdinátort, akinek kizárólag az lenne a feladata, hogy az egyes kivitelezők napi szintű munkáját összehangolja és észlelje az egyes teljesítések egymásra hatását, valamint kiküszöbölje a teljesítések egymásra épülése során az egymás akadályozását.

Szerződéses ok: Ajánlatkérő számára túlzott kockázatot jelentene több nyertessel szerződni, hiszen a költözési összefüggések miatt az egyes részajánlati szerződések olyan kötelezettségeket, biztosítékokat kellene tartalmazzanak, melyek aránytalanok lennének ajánlattevők számára, adott esetben a kockázatok értékelését követően a részajánlati szakaszok eredménytelenségéhez vagy jogorvoslati eljárás megindításához vezethetnek.

A helyszíni bejárás időpontja: 2022.03.09. 09:00 óra. Találkozás helye: Állatorvostudományi Egyetem, 1078 Budapest, István u. 2. AK konzultációt nem tart.

Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a Kbt.66.§(5)bek.e szerinti felolvasólap, Kbt.67.§(4)bek.e szerinti nyilatkozat, AT Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is), a Kbt.65.§(7)bek.e szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is), üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek.e szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek.ében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-a alapján kell eljárni.

Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt.56.§-a alapján jár el.

ATnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (excel formátumban) az AK által kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével. Az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

AF VI.3) pont folytatása: Továbbá AT köteles az ajánlathoz csatolni az értékelés során bevont szakemberek tapasztalatának bemutatását (AT nyilatkozatai, szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata).

Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.

Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ: https://ekr.gov.hu/portal /tamogatas. Ajánlatkérő a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek. e) pontját.

AK a Kbt.71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Nyertes ATnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § és Kbt. 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

Irányadó idő: közép-európai (CET) idő.

Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); eKr. 11. §(4).

FAKSZ: Kaffka Diána, lajtromszáma:00603.

Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak.

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)).

Lebonyolító szerv: IPPS Zrt., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B.ép. IV.em., kozbeszerzes@ipps.hu

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/02/2022