Dostawy - 100105-2019

04/03/2019    S44

Polska-Nowe Ostrowy: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2019/S 044-100105

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowe Ostrowy
Adres pocztowy: Nowe Ostrowy 80
Miejscowość: Nowe Ostrowy
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 99-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Augustyniak
E-mail: fundusze@noweostrowy.pl
Tel.: +48 243561412
Faks: +48 243561400
Adresy internetowe:
Główny adres: www.noweostrowy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.noweostrowy.bip.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy” – kolektory słoneczne.

Numer referencyjny: ZP 271.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 37 instalacji kolektorów słonecznych w ramach programu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy” na nieruchomościach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w 21 miejscowościach Gminy Nowe Ostrowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45317000 Inne instalacje elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Nowe Ostrowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1.1. W ramach zamówienia wykonawca wykona dokumentacje projektowe 37 instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców Gminy wraz z dostawą elementów instalacji i przeprowadzeniem na miejscu montażów instalacji kolektorów słonecznych w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem użytkowników. Przewiduje się dwa typy instalacji kolektorów słonecznych (w tym jeden podtyp), w zależności od ich mocy i objętości podgrzewaczy pojemnościowych (zestawy), w ilościach:

• Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 2690 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości netto min. 240 dm3 w ilości 21 szt.

• Zestaw Ia: 2 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 2690 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości netto min. 280 dm3 w ilości 1 szt.

• Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie o mocy min. 4035 W, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości netto min. 280 dm3 w ilości 15 szt.

3.1.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

— ------

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają:

8.1. Wraz z ofertą oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy PZP, tj.: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy oddzielnie).

8.1.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: .pdf,.doc,.docx, .xps,.odt, rtf.

8.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

8.1.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

8.1.4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz JEDZ w zakresie: Części II sekcje: A,B,C,D; Części III sekcje: A,B,C,D; Części IV sekcja: α; Części VI – podpis.

UWAGA: Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia określona została w Załączniku nr 2a do IDW.

8.2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, wg wzoru nr 4 do IDW....

Ciąg dalszy w dalszych sekcjach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na urządzenia, instalację i montaż / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zmawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

— -----

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów - Ciąg dalszy z pkt. II.2.4.

8.2. ..... Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

8.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 5.2.2. SIWZ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.1. SIWZ - wykazu dostaw/usług/robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do IDW (Wykaz dostaw). Wykaz dostaw jako oświadczenie wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, natomiast dowody/referencje - dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.3.3. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.2. SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 3a do IDW SIWZ. Wykaz osób jako oświadczenie Wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. ...

Ciąg dalszy w dalszych sekcjach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.2.2. Ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

— -----

10. Wymagania dotyczące wadium

10.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 429023000639004066200020040, pod tytułem: „Wadium Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy.”. Elektroniczną kopię dowodu lub dowód wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110 z późn. zm.).

10.3. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.

10.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą.

10.5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

10.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

10.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 10.2. zostanie wykluczony z postępowania.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, utraty oraz zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp i dokumenty postępowania.

— ------

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów - Ciąg dalszy z pkt. III.1.1).

8.3.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.3.5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.3.6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ....

Ciąg dalszy w dalszych sekcjach.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów- Ciąg dalszy.

8.3.6. ..... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.3.7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

8.3.8. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.3.9. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1445) (według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.3.10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu na zdolności, którego Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt. 8.3.4-8.3.10). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6.2., jeżeli: ....

Ciąg dalszy w dalszych sekcjach.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

5.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed okresem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

— jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 25 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto, w ramach jednego kontraktu; oraz

— jedno zamówienie, obejmujące serwisowanie i wykonanie zobowiązań gwarancyjnych, dotyczące co najmniej 25 instalacji kolektorów słonecznych.

5.2.3.2. Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

— projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

— projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,

— kierownik branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych; oraz posiadająca certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu kolektorów słonecznych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny,

— kierownik branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

WYJAŚNIENIE ! W przypadku każdych z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych .....

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

.... w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272).

— ------

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów - Ciąg dalszy z pkt. III.1.2)

8.3.10.1. Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2018 r. poz. 986 z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 06 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zmianami),,

8.3.10.2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 8.3., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.3.1. może przedstawić inny dokument, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w pkt 5.2.2. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

8.5.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.4, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

8.5.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.5., 8.3.6. lub 8.3.10., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.5.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert

8.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,....

Ciąg dalszy w dalszych sekcjach.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

19.1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego Dział II niniejszego SIWZ - IPU.

19.2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

20.1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy – na zasadach określonych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 234-534231
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2019
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, POLSKA, na I piętrze, w dniu 18.3.2019 roku, o godzinie 10:05.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne - wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP.)

— ------

6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w tym podstawy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

6.2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy PZP, to jest Wykonawcę:

6.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

6.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

6.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

6.2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, art. 24 ust. 1 pkt 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4. SIWZ.

Ciąg dalszy w dalszych sekcjach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 884587801
Faks: +48 884587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie - Dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

21.3. Środkami ochrony prawnej są:

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp.;

b) odwołanie;

c) skarga do sądu.

21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

21.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

— --------

6. Podstawy wykluczenia - Ciąg dalszy z pkt. VI. 3)

6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

6.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

— ------

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów - Ciąg dalszy z pkt. III.1.3)

8.6. ...... ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 884587801
Faks: +48 884587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2019