Építési beruházás - 100192-2020

Submission deadline has been amended by:  284906-2020
28/02/2020    S42

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútállomás, metróállomás

2020/S 042-100192

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ilona Rita
E-mail: kovacsir@bkv.hu
Telefon: +36 204998147
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bkv.hu/
A felhasználói oldal címe: http://m3felujitas.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625772019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625772019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 metró Dózsa Gy. út megálló akadálymentesítése

Hivatkozási szám: EKR001625772019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az M3 metrófelújítási projekt keretében tervezési és kiviteli szerződés megkötése a Dózsa György út megálló és csatlakozó aluljáró akadálymentesítésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítése keretében két lift kerül beépítésre, a Kőbánya-Kispest metróállomás felé vezető irányban – a jelenlegi rámpa helyén – a peron-aluljáró-felszín között; az Újpest Központ metróállomás felé vezető irányban pedig a peron-aluljáró között.

A felvonók beépítéséhez az illetékes hatóságok által engedélyezett (elvi építési engedély), engedélyezési szintű tervek állnak rendelkezésre. Ezek alapján a vállalkozó feladata elkészíteni a létesítéshez szükséges terveket.

A felvonóknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak, de az MSZ EN 81-70 (fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók) szabvány előírásainak.

A felvonóknak vandálbiztosság szempontjából az MSZ EN 81-71 szabvány szerinti 2. kategóriájúnak kell lenniük.

A felszínre közlekedő felvonók időjárásálló kivitelben készüljenek.

Vállalkozó feladata a felvonók létesítésével kapcsolatos állomási munkák elvégzése is.

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít alábbiak szerint:

A helyszíni bejárás helye: Budapest, Dózsa György út metróállomás

A helyszíni bejárás időpontja: 26.3.2020 23:00

Találkozó: Dózsa György út metróállomás bejárata

A felvonók építési és használatbavételi engedélyeztetése (az ahhoz szükséges összes tervvel, dokumentummal együtt) a nyertes vállalkozó feladata.

A felvonók karbantartását a BKV Zrt. saját hatáskörében kívánja elvégezni, ami nem jelenthet garanciavesztést és nem befolyásolhatja a garanciális és szavatossági időket.

A felvonók karbantartásához, garanciális időn túli javításához szükséges speciális szerszámok, eszközök, valamint tartalék alkatrészkészlet biztosítása A felvonók kezeléséről, karbantartásáról a nyertes vállalkozónak oktatást kell tartania az üzemeltető illetékes dolgozói számára a szükséges létszámban.

A felvonók elvárt, főbb műszaki paraméterei:

— villamos üzem, frekvencia szabályozott hajtással

— minimális fülke alapterület és teherbírás: 1 100 x 2 100 mm, 1 000 kg

— minimális névleges sebesség: 1 m/s

— ajtók szélessége: 900 mm

A beépítésre kerülő felvonók üzemügyeletesi oktatását 65 fő részére, legfeljebb 6 alkalommal, alkalmanként 4 órában kell megtartani. A karbantartási oktatást 10 fő részére, 1 alkalommal és legalább 6 órában kell megtartani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 fő szerkezetépítési műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M.2.a) pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum további 24 hónap kerül értékelésre) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1 fő épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M.2.b) pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum további 24 hónap kerül értékelésre) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest, legfeljebb 12 hónap (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 19
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Kbt. szerint

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0.-15-2015-00001. azonosítószámú Támogatási Szerződés

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1-2)-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3-5) és 63.§ (3) bek.-re. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján AK-nek ki kell zárnia az elj.-ból azt az AT-t, alvállalk.-t vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az elj. során következett be.

Igazolás: ESPD benyújtásával előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben előírtak hatálya alá.

AT-nek az AK erről szóló felhívására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10., 12-13., 15-16. §-ok szerinti dokumentumok benyújtásával kell igazolnia, hogy nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1-2) bek. szerinti kizáró okok.

A Kbt. 65.§ (1) c) alapján AT-nek igazolnia kell az Étv. szerinti, ép.ipari kiv. tev.-et végzők névjk.-ében szereplés követelményének való megfelelést, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország ny.t.-ában való szereplés tényét.

A Kbt 65.§ (7) szerint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv. részéről az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerinti ESPD igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15.§ alapján a Kbt. 67.§ (4) szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés telj.-éhez a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalk.-t.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyil.-okat a közös AT-ők, valamint az alk. ig.-ban részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg. A más nevében tett nyil.-ok megtételére meghatalmazott kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rend.-re bocsátott nyil.-oknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyil.-ok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35.§ (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

Közös AT esetén csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerinti meghat.-t tartalmazó okiratot. A meghat.-nak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazd. szereplő az elj. tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyil.-ok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Az alk. igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyil.-ok megtételekor az adott szerv. képviseletében eljárhat.

Szakmai és cégny.t.-ba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

A Kbt. 65. § (1) c) alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjk.-ében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁG-On letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország ny.t.-ában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyet az AK ellenőriz a MÉK és MMK névjegyzéki bejegyzésében.

322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (2) alapján AK előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁG-On letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjk.-ében.

A Kbt. 65.§ (1) c) igazolására akkor vehető igénybe más szerv. kapacitása, ha az adott szerv. valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyt.-ban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. AT az ESPD benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) c)-nek. Nem MAGYARORSZÁG-i gazd. szereplő 321/2015. Kr 26.§ (3) igazolja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozni az ESPD-ben, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.

Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú építmény és/vagy közszolgálati intézmény épülete és/vagy legalább három szintes bevásárlóközpont és/vagy rendelőintézet és/vagy metróállomás és/vagy legalább tíz szintes irodaépület felszín alatti részének felvonója fejlesztéséhez és/vagy rekonstrukciójához és/vagy létesítéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy tenderterv és/vagy kiviteli terv vagy annak egy munkarészének tervezéséből és/vagy a felvonó építéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az 50 000 000 HUF-ot. Felszín alattinak számít az a felvonó, amelynek legalább egy megállója a felszín alatt van.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlat esetén a P.1. alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös jelentkezők közül egy megfelel, a P.2. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1.-M.2. Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőknek csak arról kell nyilatkozni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban, hogy megfelelnek az alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. részének alfa pontját kell csak kitölteniük, a további részeket nem.

Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3a) b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, de 108 hónapon belül megkezdett legjelentősebb, közhasználatú építmény és/vagy közszolgálati intézmény épülete és/vagy legalább három szintes bevásárlóközpont és/vagy rendelőintézet és/vagy metróállomás és/vagy legalább tíz szintes irodaépület felszín alatti részén működő felvonó építési beruházásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés helye,

— a teljesítés ideje, kezdő és befejező időpontja (nap, hó, év),

— a szerződést kötő másik fél neve, a szolgáltatás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Felszín alattinak számít az a felvonó, amelynek legalább egy megállója a felszín alatt van.

A referenciakövetelmény több referenciával is igazolható. A referenciák elbírálásánál a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés b) pontja megfelelően alkalmazandó.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetése (csatolni kell a szakember végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát, továbbá a szakember által aláírt önéletrajzot) az alkalmassági minimum követelménynek megfelelő tartalommal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell továbbá a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében foglaltakra.

1 pozícióra csak 1 szakember jelölhető. A párhuzamos munkavégzések időtartama csak egyszer vehető figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT és a közös AT-k, ha:

M.1. az AT (közös AT) nem rendelkezik az elj.-t megindító AF feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, de 108 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.-val.

a) minimum 1 db, közhasználatú építmény és/vagy közszolgálati intézmény épülete és/vagy legalább három szintes bevásárlóközpont és/vagy rendelőintézet és/vagy metróállomás és/vagy legalább tíz szintes irodaépület felszín alatti részének felvonója fejlesztéséhez és/vagy rekonstrukciójához és/vagy létesítéséhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy tender tervi és/vagy kiviteli terv vagy annak egy munkarészének elkészítése.

Felszín alattinak számít az a felvonó, amelynek legalább egy megállója a felszín alatt van.

AK. az M.1. pontban szereplő felvonóval egyenértékűnek tekinti az építményben vagy azon kívül létesített, állandó jellegű, szakaszos üzemű gépészeti berendezéseket, amelynek fülkéje a vízszinteshez képest 75-90o-os dőlésszögű, meghatározott pályán, merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, fülkével vagy emelőlappal és aknaajtóval rendelkezik, és a következők szállítására szolgál:

a) személyek,

b) személyek és teher, vagy

c) kizárólag teher

M.2. az AT vagy a közös AT-k együttesen nem rendelkeznek a szerz.kötés időpontjáig legalább az alábbi, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti tapasztalattal bíró szakemberekkel, az alábbiak szerint:

a) 1 fő szerkezetépítési műszaki vezető, aki okleveles ép. mérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök végzettséggel és/vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik közhasználatú építmény és/v. közszolgálati intézmény épülete és/v. legalább három szintes bevásárlóközpont és/vagy rendelőintézet és/v. metróállomás és/v. legalább tíz szintes irodaépület felszín alatti részének felvonója tervezésénél és építésénél és/v. felújításánál végzett építészeti és/v. szerkezetépítési munkákban;

b) 1 fő ép.gépész műszaki vezető, aki okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú és/ v. okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirányú és/v. gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik közhasználatú építmény és/v. közszolgálati intézmény épülete és/vagy legalább három szintes bevásárlóközpont és/v. rendelőintézet és/v. metróállomás és/v. legalább tíz szintes irodaépület felszín alatti részének felvonója tervezésénél és építésénél és/v. felújításánál végzett épületgépészeti munkákban;

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja.

„Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.” /1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 9./

Felszín alattinak számít az a felvonó, amelynek legalább egy megállója a felszín alatt van.

Amennyiben a bemutatni kívánt szakember nem szerepel a kamarai nyt.-ban, úgy kérjük AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyt.-ba vételéről a szerz. kötésig. A nyt.-ba vétel elmaradását AK a szerz.kötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján és AK a 2. legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

— Telj. biztosíték: nettó szerződéses ár 5 %-a.

— Nyertes AT a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 118/A.§ (2a) a) pontja szerinti esetben előleg visszafizetési bizt. nyújtására köteles; mértéke a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözete mértékének megfelelő összeg,

— Az alkalmazott kötbérek: teljesítés-késedelmi kötbér: a nettó szerz. ár, mint vetítési alap 0,5 %-a késedelem minden naptári napja után, de legfeljebb a tart. keret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a; hibás teljesítési kötbér hibás telj.-sel érintett részének 0,25 %-a/nap de legfeljebb Szerződés szerinti, a tart. keret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a, meghiúsulási kötbér a Szerződéses Ár áfa nélkül számított értékének 15 %-a

— Jótállás legalább 36 hónap

— Vállalkozó a Kbt. 134.§ alapján köteles a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték) nyújtani a szerz. ár nettó ellenértéke 1 %-ának erejéig.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135.§ (1); (4)-(6); (10)-(11); a 322/2015 (X. 30.) Kr. 32/A.§, és a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szállítói finanszírozási szabályai is irányadóak. A fedezetet az IKOP 3.1.0-15-2015-00001TSZ és a Fővárosi Önkormányzat biztosítja. Előleg: adott megrendelés nettó ellenszolgáltatásának uniós forrásból támogatott részének max. 30 %-a. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Nem követelmény

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertesség esetén a megajánlott szakembereknek az adott pozíciónak megfelelő érvényes jogosultsággal, pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz.kötésig, ill. a szerz. teljes időtartama alatt rendelkezni kell. Nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerz. kötéstől való visszalépésének minősül. Nyertes AT köteles saját költségére, legkésőbb a szerz. kötés időpontjára min. 65 000 000 HUF/káresemény és 100 000 000 HUF/év mértékű tervezői felelősségbiztosítás, valamint a nyertes Ajánlattevő köteles a saját költségére legalább 70 000 000 HUF/Káresemény és 140 000 000 HUF/év mértékű a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti tevékenységére, a hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazó felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítás (a továbbiakban: biztosítási szerződés), meglétét igazolni.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/04/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/04/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság

1072 Budapest, Rákóczi út 42. II. emelet

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Az ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok között elektronikus űrlapot hoz létre.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

6. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven való kiállításakor azt az ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles csatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. A 424/2017. (XII. 9.) Korm. rendelet 20.§ (6) bekezdés szerint a Kbt. 75.§ mellett ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR rendszer működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

9. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

10. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati kötöttség ideje alatt a Fővárosi Önkormányzat a projekt esetlegesen hiányzó pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.

12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Gara Richárd, lajstromszám: 0041

13. II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési részszempont esetében a további 24 hónap tapasztalatot, a 3. értékelési részszempont esetén pedig a 36 hónapon felüli időtartamot (maximum 12 hónapot), tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ennek megfelelően ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál.

14. A II.2.7) pontban megjelölt kezdő időpont csak tervezett időpont, a szerződés az eredményesen lezárt közbeszerzési eljárást követően kerül megkötésre, és lép hatályba.

15. Ajánlatkérő kizárja a részekre történő ajánlattételt az alábbi indokokra tekintettel:

A teljesítés részekre bontása a feladat organizációs, forgalomterelési és szerkezetépítési munkáinak szoros összefüggései miatt nem lehetséges.

16. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként – az ajánlata benyújtásával egyidejűleg – Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 4 000 000 HUF, azaz négymillió forint.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogszabályok szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2020