Services - 100344-2021

26/02/2021    S40

Nederland-Utrecht: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 040-100344

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Nationaal identificatienummer: 291972690
Postadres: Nieuwekade 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 RV
Land: Nederland
Contactpersoon: Luciana Kudus
E-mail: luci.kudus@hku.nl
Telefoon: +31 302332256
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://hku.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur flexibele arbeidskrachten en receptie- en beheersdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inhuur flexibele arbeidskrachten en receptie- en beheersdiensten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flexibele arbeidskrachten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie beschrijvend document, paragraaf 1.3.4.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: Beheer en planning van de pool / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: G2: Implementatie Dienstverlening Poolmedewerkers / Weging: 30
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie beschrijvend document, paragraaf 1.4.1.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Receptie- en beheersdiensten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79992000 Receptiediensten
98341140 Huismeesterdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie beschrijvend document, paragraaf 1.3.4.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1 Kwaliteit in te zetten Medewerkers / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 Flexibiliteit dienstverlening / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie beschrijvend document, paragraaf 1.4.1.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 163-396676
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Gunning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tempo Team Group bv
Nationaal identificatienummer: 33041895
Postadres: Diemermere 25
Plaats: Diemen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1112 TC
Land: Nederland
E-mail: commercieelsupport@tempo-team.nl
Telefoon: +31 611367893
Internetadres: http://www.tempo-team.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Gunning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tempo Team Group bv
Nationaal identificatienummer: 33041895
Postadres: Diemermere 25
Plaats: Diemen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1112 TC
Land: Nederland
E-mail: commercieelsupport@tempo-team.nl
Telefoon: +31 611367893
Internetadres: http://www.tempo-team.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/02/2021