Services - 100397-2021

26/02/2021    S40

Pologne-Sieradz: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 040-100397

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 032-079892)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Numéro national d'identification: 001129641
Adresse postale: Armii Krajowej 7
Ville: Sieradz
Code NUTS: PL714 Sieradzki
Code postal: 98-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agnieszka Nawrocka
Courriel: zp@spzozsieradz.pl
Téléphone: +48 438275426
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-propublico.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://e-propublico.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Transport, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Numéro de référence: SZP.215-7/21
II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Transport, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 032-079892

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:
Au lieu de:

1 Wzór oferty elektronicznej

Wzór oferty elektronicznej

2 Jednolity europejski dokument zamówienia

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca wypełniając sekcję α w części IV nie jest zobowiązany wypełniać pozostałych sekcji w części IV.

9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Lp. Wymagany dokument

1 Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru

Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 01 82, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

2 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

9.3.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Lire:

1 Wzór oferty elektronicznej

Wzór oferty elektronicznej

2 Jednolity europejski dokument zamówienia

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

Udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu

Zamówienia.

3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.

4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego

dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca wypełniając sekcję α w części IV nie jest zobowiązany wypełniać

pozostałych sekcji w części IV.

5. Oświadczenie 1

Oświadczenie o posiadaniu ważnych zaświadczeń ukończenia kursu ADR przez osoby kierujące pojazdami przystosowanymi do przewozu towarów niebezpiecznych.

6. Oświadczenie 2

Oświadczenie, że instalacja w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne posiada wolne moce przerobowe.

9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Lp. Wymagany dokument

1 Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru

Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

2 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

9.3.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

Dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej.

2 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzona nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Numéro de section: III.1.1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego; Wykaz i krótki opis warunków:
Au lieu de:

Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 01 82, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

Lire:

Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 01/03/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 08/03/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 29/05/2021
Lire:
Date: 06/06/2021
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 01/03/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 08/03/2021
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: